Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (druki nr 3834 i 3906).


Poseł Marek Gos:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec projektu ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018, druk nr 3834.

    Przedłożenie rządowe, nad którym procedujemy, ma na celu umożliwienie ministrowi zdrowia przekazania w sposób ryczałtowy dotacji z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone. Mimo że w budżecie państwa w roku 2013 i w roku 2014 były zabezpieczone odpowiednie środki finansowe dla osób nieubezpieczonych wymienionych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z problemem identyfikacji tych osób wystąpiły trudności z przekazaniem tych środków do płatnika oraz rozliczeniem stosownej dotacji. Oczywiście pan minister zapewne zabierze głos, chcę jednak powiedzieć, że ta regulacja dotyczy osób nieubezpieczonych, natomiast eWUŚ reguluje kwestie osób ubezpieczonych.

    Bardzo krótko. W proponowanym projekcie zakłada się zmianę sposobu przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz art. 42j, polegającą na wprowadzeniu zryczałtowanego systemu wraz z określoną ustawowo kwotą dotacji w wysokości 320 232 tys. zł rocznie. Przekazywanie środków będzie następować co miesiąc, w wysokości 1/12 tej kwoty. System ten został zaprojektowany, o czym wcześniej mówiono, do 2018 r. W tym czasie Narodowy Fundusz Zdrowia opracuje system wewnętrzny, który pozwoli na pełną identyfikację określonych w systemie grup nieubezpieczonych, w tym dzieci, z uwzględnieniem podziału na różne grupy wiekowe dzieci.

    Drodzy Państwo! Wydaje się, że jest to krótka proteza, ale skoro ma ona umożliwić dotowanie z dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom, szerokiej grupie osób nieopłacających składek zdrowotnych, to wydaje się, że nie jest to problematyczne rozwiązanie i sądzę, że powinna być pełna zgoda Wysokiej Izby w tym zakresie. Jeśli chodzi o pewne zacięcia, kwestię niemożności identyfikacji osób wymienionych w ustawie, to rzeczywiście jest to problem Narodowego Funduszu Zdrowia, i rząd, przez ministra zdrowia, daje czas na wypracowanie wewnętrznego systemu, który pozwoliłby precyzyjnie określać grupy wymienione w ustawie wspomnianej wcześniej. Tak więc klub, który reprezentuję, pozytywnie ocenia i rekomenduje Wysokiej Izbie przedłożony projekt, który jest przedmiotem obrad. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018


56 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy