Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3837 i 3907).


Poseł Marek Gos:

    Dziękuję, pani marszałek, za udzielenie głosu.

    Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Chcę przedstawić opinię Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego na temat sprawozdania Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3837 i 3907. Przypomnę, że jest to poselski projekt klubu PO.

    Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie regulacji dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zakłada tworzenie centrów urazowych dla dzieci i wprowadza przepisy regulujące wymagania w odniesieniu do tworzonych centrów urazowych dla dzieci oraz określa zasady ich działania, zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom urazowym dziecięcym. W projekcie ustawy proponuje się m.in. uzupełnienie katalogu definicji, a mianowicie wprowadza się nowe pojęcie: centrum urazowe dla dzieci, i dookreśla się, co to jest to centrum urazowe dla dzieci, jak powinno być ono zorganizowane, a także definicję pacjenta urazowego dziecięcego. Proponuje się m.in. rozszerzenie zakresu planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, co znajdzie swój wyraz w sporządzanym przez wojewodę zgodnie z przepisami dokumencie, bo dziś to wojewoda jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie danego województwa. Tak więc wojewódzki plan ratownictwa medycznego będzie musiał być uzupełniony o obszar spraw dziecięcych. Przewiduje się ponadto powiększenie grupy podmiotów, które niezwłocznie będą udzielać dzieciom świadczeń w centrach urazowych. Przypomnę, że w ostatnich latach powstało kilka centrów urazowych dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. Nie wszystkie jednak województwa objęte były wsparciem, tym bardziej cenna i potrzebna jest dzisiaj ta inicjatywa. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że w najbliższych latach muszą być po stronie budżetu państwa zapewnione dodatkowe środki na stworzenie w zasadzie nowych centrów urazowych dla dzieci. Bierzemy pod uwagę również możliwość powiększenia grupy świadczeniodawców, którzy mogliby udzielać świadczeń na rzecz dzieci w ratownictwie medycznym. Projekt przewiduje wykonywanie świadczeń, gotowość do udzielania świadczeń pacjentowi urazowemu dziecięcemu, jak wspomniałem, w centrum urazowym przez zespół lekarzy posiadających odpowiednie tytuły, tzw. zespół urazowy dziecięcy. Mamy w ustawie przewidzianą również delegację dla ministra zdrowia, który określi, w drodze rozporządzenia, zasoby kadrowe zespołu, kryteria kwalifikacji do leczenia osoby mającej poniżej 18 lat, będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i zagrożenia życia, sposób postępowania z takim pacjentem, uwzględniając konieczność zapewnienia mu odpowiednich świadczeń, oraz wymagania organizacyjne w zakresie wyposażenia diagnostycznego i technicznego takiego centrum.

    Ponadto wprowadza się przepisy określające zasady działania centrów urazowych dla dzieci, doprecyzowuje się zasady podejmowania akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Do tego dochodzi sprawa finansowania specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych, można powiedzieć, małemu pacjentowi urazowemu. Jak w samym tytule zostało to określone, zmianom podlegać będą również inne ustawy - ustawa o działalności leczniczej, ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

    Tak więc, drodzy państwo, to zmiany oczekiwane, jak myślę, szczególnie przez środowisko ratowników, osoby, które w Państwowym Ratownictwie Medycznym pracują, bo dzisiaj staramy się uzupełnić dużą lukę, istotną lukę, w ofercie ratownictwa medycznego, biorąc pod uwagę potrzeby małych pacjentów. Tak że rekomendacja mojego klubu jest pozytywna co do przedłożonego projektu poselskiego. Będziemy głosować za przyjęciem tej potrzebnej ustawy. Wydaje się również, że ciekawe są poprawki, które zostały przez panią poseł złożone, szczególnie (Dzwonek) jeżeli chodzi o rozszerzenie spektrum działań podejmowanych przez ratowników, wprowadzenie takich działań poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


114 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy