Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Piotr Naimski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wydawało się kilka miesięcy temu, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest w całkiem niezłej sytuacji w porównaniu chociażby z dwoma pozostałymi spółkami węglowymi na Śląsku, które, wszystkie trzy, przecież są własnością Skarbu Państwa, są własnością nas wszystkich i zarządzane powinny być wspólnie i efektywnie. Okazuje się dzisiaj, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest na progu upadłości, a działania podjęte wobec tej spółki przez właściciela w ciągu ostatniego roku doprowadziły faktycznie do sytuacji, w której nie wiadomo, czy i na ile miesięcy spółka ma środki na wypłatę należności pracownikom. Żądanie zapłaty za obligacje, czyli skorzystanie z opcji put, wystosowane przez ING Bank Śląski, z terminem 22 września - ten termin już minął - to jest sytuacja, w której dochodzi do negocjacji, a te negocjacje, faktycznie rzecz biorąc, sprowadzają się do tego, że niejako zarząd nad spółką przejmuje Zarząd ING Banku Śląskiego. Taka jest rzeczywista sytuacja. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest kadłubowy, nie ma prezesa, nie ma wiceprezesa, zostali do niego posłani członkowie rady nadzorczej, warunki zaś stawiane przez bank są faktycznie do bezdyskusyjnego przyjęcia, a one ingerują w funkcjonowanie tej spółki bardzo głęboko i zdecydowanie. Pytam pana ministra: Na ile, mówmy konkretnie, jeszcze starczy środków Jastrzębskiej Spółce Węglowej na wypłaty dla pracowników? Jakie są w tej chwili warunki stawiane przez ING Bank Śląski, czy to żądanie wykupienia obligacji zostanie prolongowane i na jaki termin i, faktycznie rzecz biorąc (Dzwonek), czy dalej będzie to skutkowało wyprzedażą majątku trwałego należącego do JSW, żeby załatać bieżące potrzeby? Dziękuję.


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że minister skarbu państwa wykonuje nadzór właścicielski w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa, które mają status spółek publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem krajowych i międzynarodowych standardów.

    Trudna światowa sytuacja sektora węgla w 2014 r., zmniejszony popyt i obniżka cen w sposób szczególnie istotny dotknęły polskie przedsiębiorstwa działające w branży górnictwa węgla kamiennego, w tym Jastrzębską Spółkę Węglową. W związku z tą sytuacją na początku 2015 r. został wprowadzony program restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie określone zostały niezbędne inicjatywy efektywnościowe i inwestycyjne w obszarze produkcji, handlu, zakupów i finansów. Trudną sytuację JSW pogorszyło w ostatnim okresie żądanie z dnia 7 września tego roku dotyczące wykupu obligacji przez ING Bank Śląski o wartości 26,26 mln zł oraz 12,95 mln USD. ING wskazał w żądaniu dzień 22 września 2015 r. jako datę wcześniejszego wykupu.

    Zgodnie z podpisaną umową programu emisji obligacji z dnia 30 lipca 2014 r. JSW zobowiązana była do przeprowadzenia do dnia 30 lipca 2015 r. procesu emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych w celu dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji. Spółka z uwagi na niekorzystne warunki rynkowe podjęła decyzję o nieuruchamianiu w IV kwartale 2014 r. planowanej emisji obligacji oraz wystąpiła do obligatariuszy z wnioskiem o wstrzymanie się przez każdego z obligatariuszy do 31 października 2015 r. z wykonaniem przysługującego mu prawa do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji. Ponadto JSW zobowiązała się podjąć działania mające na celu stworzenie nowej struktury finansowej grupy. W związku z wystawieniem żądania wykupu obligacji przez ING Bank Śląski Zarząd JSW podjął się intensyfikacji działań restrukturyzacyjnych oraz przystąpił do negocjacji ze stroną społeczną dotyczących czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych.

    W dniu 16 września 2015 r. zarząd spółki podpisał z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW porozumienie, które dotyczy ograniczenia części świadczeń na rzecz pracowników spółki. Powyższe działanie będzie miało istotny wpływ na poprawę płynności finansowej JSW w okresie najbliższych 3 lat. Jednocześnie pracownicy JSW, zgodnie z treścią porozumienia, otrzymają należną część 14. pensji za 2014 r. do końca tego tygodnia oraz drugą część deputatu węglowego do końca października 2015 r. Nagroda barbórkowa za 2015 r. zostanie wypłacona w dwóch równych ratach.

    Zawarcie tego porozumienia potwierdza wolę współpracy zarówno strony społecznej, pracowników, jak i zarządu na rzecz ratowania sytuacji spółki i ma na celu przekonanie obligatariuszy o realizowaniu przez zarząd działań naprawczych. Łącznie z efektami porozumienia z 23 lutego br. obecnie wynegocjowane porozumienie daje znaczące oszczędności w funduszu wynagrodzeń, chodzi o kwotę ok. 2 mld zł. Z informacji opublikowanych przez spółkę wynika, iż trwają zaawansowane rozmowy z PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 jako obligatariuszami, którzy mają na celu restrukturyzację zadłużenia JSW. Elementem powyższych negocjacji jest warunek zawarcia umowy typu standstill, która ma m.in. regulować kwestię dotyczącą warunków i terminów wykonania przysługującego każdemu z obligatariuszy prawa do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji. Spółka poinformowała, że w związku z intensywnymi rozmowami z obligatariuszami nie wykupiła również w określonym terminie obligacji będących przedmiotem żądania ING Banku Śląskiego. Aktualnie toczą się rozmowy dotyczące zawarcia umowy typu standstill, a następnie umowy restrukturyzacyjnej. Zawarcie tych umów oraz przeprowadzenie procesu restrukturyzacji pozwoli spółce na dalsze funkcjonowanie oraz realizację zobowiązań względem wierzycieli i wypłatę świadczeń pracowniczych.

    Skarb Państwa ma ograniczone możliwości ingerowania w działanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, do jakich należy JSW. Skarb Państwa realizuje swoje uprawnienia przede wszystkim poprzez prawo głosu wynikające z posiadanych akcji na walnym zgromadzeniu oraz wykorzystywanie mechanizmów kontrolnych znajdujące się w kompetencji rady nadzorczej. W szczególności w sytuacji wakatu w zarządzie zapewniono ciągłość działania organu poprzez oddelegowanie do pełnienia funkcji prezesa przewodniczącego rady nadzorczej będącego członkiem wskazanym przez ministra skarbu państwa. Ministerstwo monitoruje stan spółki z zachowaniem wymogów prawa, które zabrania uprzywilejowania któregokolwiek akcjonariusza, również w zakresie informacji.

    Jako pełnomocnik rządu aktywnie włączam się w ramach obowiązującego prawa w rozwiązywanie problemów spółki, w tym w rozmowy ze stroną społeczną. Jednocześnie pracownicy ministerstwa, w tym dwóch członków rady nadzorczej, pozostają w stałym kontakcie z organami spółki, jeżeli chodzi o zakres konsultacyjny. Mamy nadzieję, że w tych godzinach nastąpi podpisanie umowy typu standstill z obligatariuszami, która umożliwi realizację dalszych działań restrukturyzacyjnych. (Dzwonek)

    Jeżeli chodzi o skład zarządu, są to: pełniący obowiązki przewodniczącego rady nadzorczej Józef Myrczek i trzech pozostałych pełnoprawnych członków zarządu do spraw górniczych, pracowniczych i do spraw strategii. Ogłoszono konkurs zarówno na stanowisko prezesa, jak i wiceprezesa do spraw finansowych. Dziękuję.


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Grzegorz Matusiak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jastrzębska Spółka Węglowa niespełna 2 lata temu była jedną z najlepszych spółek w Polsce i w Europie, a dziś jest właściwie ruiną. Niepewna sytuacja finansowa z groźbą utraty płynności finansowej wprowadza również duży niepokój, jeżeli chodzi o pracowników, jest to blisko 24 tys. załogi, kooperantów i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Chaos informacyjny jedynie to wzmaga. W ostatnich 4 latach wydrenowano z Jastrzębskiej Spółki Węglowej blisko 10 mld zł. W 2011 r., jeżeli chodzi o akcje, kurs wynosił 136 zł, dzisiaj wynosi niespełna 10 zł.

    Kto ponosi odpowiedzialność za zły stan finansów spółki: rząd PO-PSL, prezes Zagórowski? Czy jest bilans Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczący sprawowania funkcji prezesa zarządu przez pana Zagórowskiego? Czy deputat węglowy zostanie wypłacony pracownikom, emerytom i rencistom? Czy są pieniądze na wypłaty w październiku, w listopadzie, w grudniu? Kto odpowiada za umowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej z bankami? (Dzwonek) Kto zdecydował o zakupie kopalni Knurów-Szczygłowice w momencie, w którym było wiadomo, że koniunktura na węgiel spada, cena węgla spada? Podjęto taką decyzję, zapłacono za kopalnię Knurów-Szczygłowice 1500 mln. Czy planowana jest sprzedaż aktywów koksowniczych Victoria SA lub energetycznych PEC? Dziękuję bardzo.


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o kwestię sytuacji finansowej spółki, jest to spółka giełdowa, informacje pozyskujemy z oficjalnych komunikatów giełdowych przekazywanych przez zarząd do Giełdy Papierów Wartościowych. Decydujące znaczenie miały ceny węgla, które w perspektywie ostatnich dwóch, trzech lat spadły z poziomu ok. 300 dolarów za tonę do poziomu obecnego - jeżeli chodzi o tzw. benchmark, na rynku krajowym jest to ok. 89 dolarów. Spółka zakładała, że w tym roku ceny również będą w granicach 105-110 dolarów za tonę. Jak powiedziałem, są one obecnie na poziomie 89 dolarów. Każdy zarząd, każde ciało korporacyjne w spółce prawa handlowego musi podejmować działania, które będą dostosowywały funkcjonowanie spółki do zmian makroekonomicznych.

    Jeżeli chodzi o deputat węglowy, za ten rok będzie on wypłacony w październiku, tak jak mówiłem.

    Kwestia kopalni Knurów-Szczygłowice - była to decyzja korporacyjna, zatwierdzona przez zarządy obu spółek, sprzedającej i nabywającej, jak również przez rady nadzorcze obu uczestników transakcji. W tej chwili trwają w spółce prace nad przygotowaniem umowy restrukturyzacyjnej, planu restrukturyzacyjnego. Na pewno będzie to wielopunktowy plan, który spowoduje ustabilizowanie sytuacji płynnościowej, nie w krótkim okresie, ale na okres co najmniej od trzech do sześciu lat. Ten plan będzie minimum 3-letni i ma zabezpieczyć wszelkiego rodzaju przepływy finansowe nie tylko w tym roku, lecz także na najbliższe lata. Oczywiście trzeba brać pod uwagę niepewność związaną z cenami na rynku węgla koksowego. Spółka będzie musiała elastycznie dostosowywać się do zmian na rynku. Dziękuję bardzo. (Oklaski)


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Grzegorz Matusiak:

    Panie Marszałku! Jeżeli można, prosiłbym, żeby na te wszystkie pytania była odpowiedź na piśmie, ponieważ pan minister nie zdążył odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.Piotr Naimski, Grzegorz Matusiak, Grzegorz Tobiszowski, Waldemar Andzel - pytanie z 24 września 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Piotr Naimski, Grzegorz Matusiak, Grzegorz Tobiszowski i Waldemar Andzel - PiS w sprawie sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i działań podejmowanych przez właściciela, czyli Skarb Państwa w związku z żądaniem natychmiastowej spłaty należności na rzecz ING Banku Śląskiego


1297 wyświetleń