Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Grzegorz Tobiszowski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Pamiętamy sytuację związaną z Kompanią Węglową i w trybie pilnym przegłosowaną ustawę o restrukturyzacji. Z tym było również związane porozumienie ze stroną społeczną i harmonogram tworzenia Nowej Kompanii Węglowej. W związku z tym, ponieważ dobiegają różne głosy, iż powstanie Nowej Kompanii Węglowej jest przesunięte w czasie, chciałbym zapytać pana ministra: Co jest powodem przesunięcia w czasie powstania Nowej Kompanii Węglowej i kiedy można spodziewać się zaistnienia nowego podmiotu? To jest pierwsza kwestia.

    Druga rzecz. Chciałbym zapytać: Które to są kopanie i na jakim są etapie, jeśli chodzi o przechodzenie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, i kiedy nastąpi ten proces wchłonięcia przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń?

    Po trzecie, chciałbym zapytać pana ministra: Czy Unia Europejska wypowiedziała się w sprawie notyfikacji ustawy, którą uchwaliliśmy, w kontekście pomocy publicznej dla kopalń, które są objęte tą ustawą? Dziękuję bardzo.


16 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Odpowiadając na pytanie państwa posłów w sprawie tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej, pragnę poinformować, że prace związane z tworzeniem spółki są na bardzo zaawansowanym etapie. Zawiązano spółkę celową, która będzie stanowić podstawę do utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej - Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy sp. z o.o. Podpisana została umowa przedwstępna na zbycie czterech rybnickich kopalń, to jest KWK Rydułtowy-Anna, KWK Marcel, KWK Jankowice i KWK Chwałowice, do Węglokoksu ROW. Ostateczna transakcja obejmie jednak 11 kopalń i one jednocześnie trafią do Węglokoksu ROW, który jest zaczątkiem tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

    Zarząd Kompanii Węglowej opracował szczegółowy biznesplan oraz plany finansowe dla Nowej KW. Biznesplan zakłada między innymi poprawę miksu produktowego Nowej KW poprzez zwiększenie udziału sortymentów grubych oraz węgla koksowego. Spółka nastawia się na eksport nadwyżek z rynku krajowego, dostosowanie wolumenu produkcji do możliwości sprzedaży oraz wprowadzenie szóstego dnia pracy w zakładach produkujących najlepiej zbywalny węgiel. Zmiany nastąpią także w modelu zarządzania grupą - wprowadzone zostaną nowe procesy planowania sprzedaży, produkcji oraz inwestycji. Biznesplan zakłada, że nowa spółka osiągnie w 2017 r. zysk EBITDA na poziomie ponad 2 mld zł przy sprzedaży ponad 28 mln t węgla rocznie. Zmiana modelu działania i optymalizacja kosztów pozwoli także spłacać zobowiązania obecnej Kompanii Węglowej.

    Obecnie Kompania Węglowa kontynuuje intensywne działania na dwóch płaszczyznach: poszukiwania i pozyskiwania inwestorów, którzy wejdą kapitałowo do nowej spółki, oraz wdrażania koncepcji restrukturyzacji i poprawy wyniku. W ramach dotychczasowych działań w procesie tworzenia NKW spółka przeprowadziła kompleksowe badanie vendor due diligence, czyli badanie spółki przeprowadzone przez uznanego na rynku audytora na zlecenie sprzedającego w celu umożliwienia wszystkim inwestorom dostępu do kompletnego źródła danych o spółce w obszarach: techniczno-środowiskowym, prawnym oraz finansowo-podatkowym. Przeprowadzono również analizę wartości business case, czyli wycenę NKW. Wyniki analiz vendor due diligence zostały przedstawione potencjalnym inwestorom do wykorzystania na potrzeby przygotowania własnej oceny opłacalności transakcji. Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi i branżowymi w oparciu o zawarte porozumienia o zachowaniu poufności oraz memorandum of understanding, czyli listu intencyjnego. Harmonogram transakcji zakłada, że oferty wstępne od inwestorów wpłyną do 7 lipca 2015 r., a proces objęcia udziałów zakończy się do 27 lipca 2015 r. poprzez dokonanie przez inwestorów wpłaty środków w kwocie wynikającej z umowy subskrypcji na konto Nowej Kompanii Węglowej.

    Jeżeli chodzi o pytania dotyczące dotychczasowej Kompanii Węglowej, uprzejmie informuję, że po dokonaniu planowanych przekształceń organizacyjno-kapitałowych Kompania Węglowa utraci aktywa związane z produkcją węgla kamiennego. Struktura KW opierać się będzie na Zakładzie Zagospodarowania Mienia, części pracowników centrali oraz udziałach w 13 spółkach zależnych. Według przyjętych założeń KW SA będzie podmiotem samofinansującym się, realizującym działania restrukturyzacyjne obejmujące majątek nieprodukcyjny, w tym nieruchomości, przede wszystkim zasoby mieszkaniowe, bo to jest ponad 4 tys. mieszkań, świadczenia dla byłych pracowników kopalń, szkody górnicze po kopalniach likwidowanych, renty wyrównawcze, koszty rekultywacji itp. Projekt biznesplanu KW i plany ekonomiczne do 2018 r. przewidują dalsze funkcjonowanie spółki w nowej strukturze organizacyjnej i ograniczonym zakresie zadań.

    Kolejne pytanie dotyczyło ryzyka braku pieniędzy na wynagrodzenia w spółkach węglowych. W chwili obecnej nie ma ryzyka braku wypłaty wynagrodzeń, jednak należy zaznaczyć, że sytuacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego jest bardzo trudna. Wszystkie podmioty sektora podejmują działania naprawcze mające na celu utrzymanie płynności. Ministerstwo Skarbu Państwa i ja osobiście na bieżąco monitorujemy sytuację płynnościową nadzorowanych przez nas spółek.

    W przypadku Kompanii Węglowej oprócz wcześniej wspomnianych działań prowadzonych w ramach tworzenia NKW realizowane są działania restrukturyzacyjne zaprezentowane w planie naprawczym Kompanii Węglowej. Zakończono proces zbywania do SRK kopalń będących w strukturach KW SA. Umowy zbycia poszczególnych kopalń zostały podpisane na przełomie kwietnia i maja 2015 r.: 30 kwietnia - KWK Makoszowy, 4 maja - KWK Brzeszcze, 8 maja - KWK Centrum, również 8 maja została podpisana umowa między zarządami KW SA i Węglokoksu Kraj sp. z o.o. - umowa sprzedaży kopalń Bobrek i Piekary.

    Ponadto prowadzone są działania optymalizujące koszty produkcji, takie jak zwiększenie efektywności czasu pracy, restrukturyzacja techniczna i organizacyjna, poprawa parametrów jakościowych węgla czy aktywna polityka handlowa. Te działania przynoszą już wymierne efekty. Prezes Kompanii Węglowej parę dni temu poinformował, że po I kwartale 2015 r. wynik EBITDA Kompanii Węglowej wyniósł 114,7 mln zł wobec planowanych w biznesplanie 45,7 mln zł.

    Jeżeli chodzi o kwestię notyfikacji, parę tygodni temu udzieliliśmy wyczerpujących odpowiedzi na ponad 40 pytań ze strony Komisji Europejskiej. Oczywiście poinformowaliśmy, że pomoc jest udzielana przed zakończeniem procesu notyfikacji ze względu na bardzo skomplikowaną i trudną sytuację związaną z płynnością, ale i sytuację finansową Kompanii Węglowej. Otrzymaliśmy następne pytania. To są bardzo techniczne pytania dotyczące modeli finansowych i powstawania Nowej KW. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni dojdzie do mojego (Dzwonek) spotkania z dyrektorem DG Competition panem Koopmanem. Dziękuję bardzo.


16 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Grzegorz Matusiak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam następujące pytania: Jak wygląda sytuacja pracowników spółek córek Kompanii Węglowej? Czy istnieje ryzyko zwolnień? Chciałbym się też zorientować, jak wygląda sytuacja pracowników Kompanii Węglowej: Jaki jest stan na dzisiaj, a jak będzie wyglądał stan liczebny pracowników w nowej spółce? Czy grożą tu zwolnienia? Proszę o tę informację. Dziękuję.


16 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tej chwili w spółkach, które pozostaną w Kompanii Węglowej, prowadzone są tzw. programy dostosowawcze. Jeżeli chodzi o bardzo konkretne przykłady liczbowe, poprosiłbym o zgodę na udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej. Zwrócę się do Zarządu Kompanii Węglowej o przedstawienie takich planów, jak dokładnie w danej spółce, która ma zostać w KW, kwestia zatrudnienia będzie wyglądać. Wiem, że na bieżąco te problemy są dyskutowane ze stroną związkową, i nie mam sygnałów, aby nie dochodzono do porozumienia.

    Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia w nowej spółce, on jest cały czas dostosowywany. Dzisiaj nie mamy problemów z zatrudnieniem, jeżeli chodzi o pracowników dołowych, wręcz przeciwnie. Tak że nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o pracowników dołowych. Dodam, że na podstawie porozumienia z 17 stycznia pracownicy kopalń, które zostały przekazane SRK i które dalej fedrują - gdyby nie udało się znaleźć inwestora lub założyć spółki pracowniczej, to wynika z porozumienia między stroną rządową a związkową, po wprowadzeniu planów naprawczych oczywiście - mają gwarancję zatrudnienia i wrócą wtedy już do Nowej Kompanii Węglowej do pracy. Dziękuję bardzo.Grzegorz Matusiak Piotr Naimski Ewa Malik Waldemar Andzel Piotr Pyzik - pytanie z 24 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Grzegorz Tobiszowski, Grzegorz Matusiak, Piotr Naimski, Ewa Malik, Wojciech Szarama, Waldemar Andzel, Czesław Sobierajski, Grzegorz Janik i Piotr Pyzik - PiS w sprawie przekształceń w Kompani Węglowej SA


1420 wyświetleń