Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 3518).


Poseł Zbigniew Sosnowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania z tej trybuny stanowiska Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec przedłożenia rządowego z druku nr 3518 - ustawy Prawo o zgromadzeniach.

    Ten zupełnie nowy projekt aktu prawnego wpłynął do laski marszałkowskiej w dniu 17 czerwca 2015 r. i dzisiaj procedujemy nad nim w pierwszym czytaniu. Z punktu widzenia praw i wolności ma on fundamentalne znaczenie, znosi bowiem potrzebę każdorazowego sięgania do rozrzuconych w różnych aktach prawnych cząstkowych regulacji w odniesieniu do tego zagadnienia.

    Już na wstępie zasadnie zaznaczono, że przepisów projektu ustawy nie będzie się stosować do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej, a także w odniesieniu do działalności kościołów i związków wyznaniowych. To zrozumiałe i zarazem logiczne. Projekt określa istotę zgromadzenia jako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dla nieokreślonych imiennie osób. Określono także możliwość zgromadzenia spontanicznego, organizowanego ad hoc w związku z nagłym zdarzeniem. Uregulowanie sytuacji dotyczącej braku możliwości uczestniczenia w zgromadzeniach osób uzbrojonych wydaje się w pełni zasadne i logiczne.

    Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń jest na tyle istotną kwestią, że rząd poświęca temu zagadnieniu cały rozdział 2, a art. 8 ust. 2, 3 i 4 reguluje warunki organizowania zgromadzeń w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, misji specjalnych, obiektów podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu lub w pobliżu jednostek wojskowych. Te kwestie całkowicie zasadnie winny znaleźć swoje ustawowe rozwiązanie.

    Ustawowo nałożone zostaną obowiązki na organy gminy. Prawa i obowiązki uczestników zgromadzenia, poszanowanie praw obywatelskich, ale także sprawy regulacji działań organizacyjnych winny wypływać wprost z ustawy. W przypadkach zaś spraw spornych, zagrażających ładowi, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu zgromadzeń, rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd okręgowy. Również ranga sądu wymownie dowodzi, iż ustawodawca bardzo poważnie podchodzi do problematyki ograniczenia ewentualnych swobód obywatelskich. Rozdział 3 projektu traktuje o postępowaniu uproszczonym w sprawach zgromadzeń. Proponowane zapisy są czytelne, nie nasuwają wątpliwości interpretacyjnych, ani nie wiążą się z jakimkolwiek rygoryzmem.

    Jak już na wstępie pozwoliłem sobie zauważyć, projekt ujednolica całościowo kwestię zgromadzeń, a także wprowadza szereg zmian do przepisów już obowiązujących, czyniąc je kompatybilnymi z omawianymi dzisiaj regulacjami.

    Panie i Panowie Posłowie! Tak zaprezentowany zarys jednolitej definicji zgromadzenia oraz kwestii pochodnych stanie się zapewne zaczynem szczegółowej, wnikliwej analizy i procedowania nad nim w Komisji Administracji i Cyfryzacji, za czym w imieniu mojego klubu, Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, się opowiadam. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach


23 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy