Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 3518 i 3693).


Poseł Zbigniew Sosnowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Podstawowe prawa i wolności każdego człowieka to jedna z podstawowych reguł każdego demokratycznego państwa. Uchwalona dokładnie 25 lat temu ustawa o identycznie brzmiącym tytule dała wyraz tym ideom. Na przestrzeni tego okresu było ona wielokrotnie nowelizowana pod wpływem różnych czynników.

    Obecna, nowa regulacja w oparciu zarówno o doświadczenia, jak i o nowe uwarunkowania ma z uwagi na konieczność kompleksowego i spójnego uregulowania zasad i trybu uwzględniać standardy zarówno konstytucyjne, jak i międzynarodowe. Procedowany projekt został poddany dogłębnej analizie w trakcie prac komisji, gdzie pochylaliśmy się nad wnioskami Trybunału Konstytucyjnego i rzecznika praw obywatelskich, jak i nad uwagami organizacji społecznych.

    Projekt definiuje zgromadzenie jako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu wyrażenia wspólnego stanowiska lub odbycia wspólnych obrad.

    Nie została też ograniczona wolność zgromadzeń z uwagi na liczbę uczestników. W celach zarówno organizacyjnych, jak i porządkowych zakłada się określenie minimalnej długości terminu zawiadomienia organu gminy. Projekt przewiduje jako tryb odwoławczy od decyzji odmownej drogę sądową w postępowaniu nieprocesowym. Zgromadzenie zgłoszone w trybie uproszczonym nie może powodować utrudnienia dla ruchu drogowego. Do porządku prawnego wprowadza się definicję zgromadzenia spontanicznego. Jak każda regulacja najdalej wychodząca naprzeciw oczekiwaniom obywateli ulegać musi pewnym ograniczeniom, których przesłanki ujęte zostały w sprawozdaniu.

    Na podkreślenie zasługuje fakt, iż omawiana materia nie będzie miała zastosowania do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

    Rozdział 2 projektu określa organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń. Aby zgromadzenia nie mogły odbywać się w tym samym miejscu lub krzyżować się - chodzi o dwa zgromadzenia lub więcej - o pierwszeństwie udzielenia zgody decyduje kolejność zgłoszeń. Nałożone zostały również obowiązki na organizatora oraz przewodniczącego zgromadzenia.

    Rozdział 3 projektu sankcjonuje postępowania uproszczone w sprawach zgromadzeń. Projekt w sposób czytelny sankcjonuje uprawnienia funkcjonariusza kierującego działaniami Policji w sytuacjach mogących wystąpić przy zgromadzeniach spontanicznych.

    Aby dostosować do tego regulacje obowiązujące już w innych ustawach, należało dokonać zmian w pięciu ustawach.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego opowie się za przyjęciem projektu zawartego w sprawozdaniu, uznając zasadność i konieczność wprowadzenia w życie tych regulacji. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o zgromadzeniach


58 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy