Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Edward Siarka:

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    W imieniu kolegów chciałbym zadać pytanie, które jest pokłosiem czy efektem projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia granic niektórych miast, gmin, ich nowych siedzib i utworzenia nowych jednostek samorządowych. Jednym z głównych założeń tego rozporządzenia ma być podział gminy Kamienica w powiecie limanowskim i utworzenie nowej gminy pod nazwą Szczawa. Otóż z wielkim zdziwieniem samorządowcy przyjęli informację, że rząd korzysta z zapisów ustawy o samorządzie, która daje taką możliwość, aby tworzyć nową jednostkę właściwie wbrew opinii i samorządu, i mieszkańców. Ze zdziwieniem samorządowcy przyjmują również to, że w uzasadnieniu do tego wniosku pojawia się informacja, jakoby 93% mieszkańców było za utworzeniem tej gminy, co jest kompletną nieprawdą. Przypomnę, że ta inicjatywa była również przedmiotem referendum, gdzie mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko temu rozwiązaniu, a wzięło w nim udział zaledwie 13% mieszkańców.

    Ta decyzja jest o tyle kuriozalna, że jest sprzeczna w ogóle z tradycją historyczną tych miejscowości, bo zawsze tworzyły one jedną wspólnotę, od XIV w. jako własność sióstr klarysek. Nie ma również żadnych podstaw ekonomicznych, żeby taki podmiot samorządowy mógł samodzielnie funkcjonować. Gmina Kamienica liczy dzisiaj niewiele ponad 7 tys. mieszkańców, a nowy podmiot miałby liczyć niespełna 2 tys. mieszkańców. W ogóle kłóci się to z zasadą polityki, którą państwo oficjalnie głosicie i prowadzicie jako Platforma Obywatelska.

    Pytanie jest takie: Dlaczego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ogóle zajmuje się tym projektem w ten sposób i forsuje ten projekt? (Dzwonek) Jaką rolę - i to jest pytanie samorządowców - w całej tej operacji odgrywa sam minister Marek Wójcik, który pochodzi z tego regionu, i jakie lobby reprezentuje? Dziękuję bardzo.


16 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Szanowni Państwo! Z ogromną przyjemnością odpowiem na pytania, które przedstawił pan poseł, jak również odniosę się do kwestii, które przekazaliście państwo na piśmie.

    Rozpocznę od tego, że po raz pierwszy w historii rząd Platformy Obywatelskiej i PSL podjął wnioski obywatelskie. Ponieważ przepis mówi, że jeżeli w sprawie zmiany w podziale terytorialnym nie występuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli taki wniosek składają obywatele, to nie jest on rozpatrywany, chyba że podejmie ten wniosek minister właściwy ds. administracji. Po raz pierwszy w historii podjęliśmy dwa takie wnioski obywateli, składane przez kilka, a nawet mogę powiedzieć kilkanaście lat, bo w jednym przypadku od roku 2002. Przejęliśmy te wnioski, informując jednoznacznie zainteresowanych, że bynajmniej nie oznacza to wprost utworzenia nowych jednostek samorządu terytorialnego, ale uruchamia proces konsultacji w tej sprawie. Dlaczego obywatele mieliby nie mieć prawa wypowiadania się w sprawach dla siebie istotnych i dlaczego nie mielibyśmy tego ich wniosku przynajmniej nie przeprowadzić przez proces konsultacji? W związku z tym czynimy to nie wbrew opinii mieszkańców, tylko zgodnie z opinią mieszkańców.

    Druga sprawa jest taka, że kluczowe dla nas, oprócz głosów mieszkańców, jest to, że w tej sprawie odbyło się referendum. Nawiasem mówiąc, w tej gminie trzykrotnie podchodzono do referendum. Rada gminy odrzucała inicjatywy referendalne. Dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację grupie obywateli, że należy to referendum przeprowadzić, władze gminy zdecydowały się na jego przeprowadzenie. Miało to miejsce w 2013 r. Chcę więc powiedzieć, że wbrew temu, o czym powiedział pan poseł, nikt nie forsuje żadnych rozstrzygnięć, tylko uwzględniamy głosy obywateli.

    Teraz o zawartości uzasadnienia, bo tutaj wielokrotnie się o tym pisze i pan poseł też o tym mówił. Czy podajemy prawdziwe liczby, czy nie, czy ukrywamy niektóre fakty? Chcę poinformować pana posła i Wysoką Izbę, że jest zgoła odwrotnie. Podajemy w tym uzasadnieniu informacje dotyczące konsultacji z instytucjami, które nie mają takiego obowiązku. W ogóle nie musielibyśmy pisać, że się wypowiadały, ale piszemy np. o opinii rady powiatu, która nie jest konieczna do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, piszemy także o wypowiedzi dyrektora parku narodowego, pokazując nie tylko plusy, nie tylko głosy na tak, lecz także opinie, w których pojawia się sprzeciw. Staramy się bowiem przedstawić obiektywnie stan faktyczny. A ten obiektywny stan faktyczny jest następujący. Wyjaśniam też, że nie jestem z tej miejscowości, żeby nie było takiego wrażenia, że jestem. Można by odnieść takie wrażenie po wypowiedzi pana posła, więc stanowczo prostuję wypowiedź pana posła: nie jestem ani mieszkańcem gminy Kamienica, ani mieszkańcem gminy Szczawa, jestem mieszkańcem Małopolski, ale nawet nie z tego powiatu. W związku z tym nie mam żadnego interesu formalnego, jak też osobistego, gdyby ktoś chciał taki wniosek wyciągnąć. Natomiast kluczowy jest głos obywateli. Wyjaśniam, że pisząc o tych 93% mieszkańców, mówimy o tych mieszkańcach, którzy wzięli udział w referendum. A więc nie mówimy o tym, że frekwencja w tej miejscowości wynosiła 93%, tylko mówimy o tym, że spośród tych mieszkańców, którzy wzięli udział w referendum, 93% opowiedziało się za podziałem. I to znajdujemy w uzasadnieniu. Jest to zgodne z prawdą.

    Kluczowa oprócz głosów obywateli jest też dla nas kwestia rozwojowa. W tym obszarze, na tym terytorium, w powiecie limanowskim mamy ogromny problem z tworzeniem miejsc pracy, z pomysłem na rozwój. Bardzo cieszy nas to, że władze samorządowe, zarówno powiatowe, jak i gminne, podejmują różne przedsięwzięcia, które mogą spowodować, że ludzie nie będą stamtąd wyjeżdżać. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z następującym faktem. Od 1990 r. władze gminy Kamienica nie podjęły skutecznych działań związanych z wykorzystaniem ewidentnego potencjału rozwojowego Szczawy, tj. możliwością uruchomienia tam uzdrowiska, które, nawiasem mówiąc, kiedyś tam było. Nawiasem mówiąc, infrastruktura uzdrowiskowa jest utrzymywana przez gminę na tej zasadzie, że jest chroniona, żeby nikt do tych budynków nie wszedł. Ponoszone są koszty.

    Natomiast mimo usilnych próśb mieszkańców nie są skuteczne działania związane z uruchomieniem uzdrowiska. Nie jest prawdą, tak jak państwo podnosicie, że nie ma możliwości utworzenia tego uzdrowiska. Jest taka możliwość. Dysponuję konkretnymi dokumentami, deklaracjami, oświadczeniami właścicieli gruntów, którzy zgadzają się na utworzenie strefy uzdrowiskowej, uruchomienie (Dzwonek) tego typu działalności na tym terenie.

    Już, pani marszałek, skracam swoją wypowiedź.

    Natomiast ten wątek rozwojowy jest na tyle istotny, że spotkałem się z władzami gminy Kamienica, spotkałem się z radnymi. To było prawie pół roku temu. Pojechałem tam po to, żeby przekonywać ich do tego, żeby jeszcze raz spróbować razem coś zrobić. Niestety z przykrością stwierdzam, że poniosłem porażkę, ponieważ mimo deklaracji ze strony władz gminy nie zostały podjęte żadne skuteczne kroki, które pozwoliłyby mi na to, żeby mieć nadzieję, że zostanie tam uruchomione uzdrowisko. Mówię to z żalem i przyznaję się do porażki. Niestety władze gminy nie zechciały skorzystać z możliwości wykonania konkretnego ruchu przekonującego mieszkańców do tego, żeby mieli nadzieję na to, że ta ich właściwie jedyna możliwość czy jedna z dwóch, bo jest jeszcze kwestia turystycznych walorów, zostanie wykorzystana.

    Nie podzielam zdania, że następuje tam pogwałcenie opinii mieszkańców, że dzieli się, nie wiem, jakiś obszar kulturowo spójny. Chcę przypomnieć, że w okresie powojennym gromada Szczawa istniała. Była już wyodrębniona jednostka. Chcę powiedzieć, że w obrębie tej potencjalnej gminy, bo jest to wciąż potencjalna gmina, rozstrzygnie w tej sprawie Rada Ministrów do 31 lipca. Nawiasem mówiąc, chcę państwu powiedzieć, że w dniu dzisiejszym Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała wniosek w tej sprawie, a są w tej komisji przedstawiciele różnych środowisk samorządowych...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panie ministrze...

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik:

    ...którzy uznali, że warto ten projekt poprzeć. Natomiast zdecyduje Rada Ministrów. W moim przekonaniu po podzieleniu tej gminy stworzy się tej społeczności szanse na rozwój, odda się jej autonomię i nie będzie się to wiązało z żadnym pogwałceniem więzi kulturowych, społecznych i in.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję bardzo.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik:

    Bardzo przepraszam, pani marszałek. Dziękuję bardzo.


16 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Edward Siarka:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Niestety z większością aspektów pana wypowiedzi generalnie się nie zgadzam. Zacznę od tego, że z wypowiedzi i argumentacji, którą pan przytoczył, wynika, że jesteście państwo tak obywatelscy, że w ogóle nie musicie się liczyć z opinią mieszkańców. I tak czy tak możecie stworzyć podmiot, czy mieszkańcy tego chcą, czy nie chcą. Tak zrozumiałem to, co zostało powiedziane.

    Co do kwestii uzdrowiska, to nie jest tak, że mieszkańcy czy władze nie chcą uzdrowiska. Bardzo chętnie bym tam uzdrowisko widział, tylko w warunkach, które dzisiaj mamy, w przypadku przepisów, które mamy, utworzenie uzdrowiska w Szczawie oznacza kompletny paraliż. My mówimy o utworzeniu, musielibyśmy mówić o uzdrowisku położonym zupełnie na działkach prywatnych, z zablokowaniem całej gospodarki drzewnej, która tam głównie funkcjonuje, z zablokowaniem terenów rolniczych i wielkimi kłopotami mieszkańców. Mówimy o strefach uzdrowiskowych (Dzwonek) w małej miejscowości, która liczy zaledwie 2 tys. ludzi. Ten podmiot po prostu nie ma z czego funkcjonować, nie ma z czego żyć. Mówienie o tym, że mieszkańcy są przeciw uzdrowisku, jest nieporozumieniem. Nie ma takiej sytuacji. To przepisy, które stanowią o uzdrowiskach, są dzisiaj przeszkodą, żeby to uzdrowisko mogło powstać. Dziękuję bardzo.


16 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik:

    Panie Pośle! Cieszę się, że pan podejmuje te kwestie, bo pan doskonale zna te tereny. Pan był wójtem w podobnej gminie i pan wie, co oznacza dla tego typu gmin przyglądanie się, jak maleje potencjał, dlatego że ludzie nie mogą znaleźć pracy, muszą wyjeżdżać za pracą, zamiast znajdywać ją u siebie, jak więzi rodzinne się w ten sposób osłabiają itd. Chcę jednak mówić o faktach, a fakty są następujące. Proszę nie mówić o tym, że nie słuchamy obywateli. 42% obywateli uprawnionych do głosu w tej gminie, w tej miejscowości, wzięło udział w referendum, 94% powiedziało: Chcemy podziału. To słuchamy głosu obywateli, czy nie? Ja twierdzę, że słuchamy.

    Natomiast co do strefy uzdrowiskowej, to nie ma to nic wspólnego w tym przypadku z gospodarką leśną, dlatego że obszar pod strefę uzdrowiskową, pod strefę A i B, jest w centrum miejscowości, są gotowe budynki, które czekają na to od wielu, wielu lat. Mam zgodę właścicieli tych nieruchomości, prywatnych działek, na to, żeby tę strefę uruchomić. To jest konkret. Natomiast z drugiej strony konkretem jest to, że szanuję wysiłki gminy Kamienica, tylko że one nie były skuteczne. Tym ludziom, których reprezentujemy, musimy wprost odpowiedzieć: Będziemy się temu dalej przyglądali, być może za 50 lat ktoś to uzdrowisko utworzy, ale możemy też powiedzieć im: Nie, stwarzamy wam szansę na to, żebyście mogli jak najszybciej zrealizować swoje marzenia, znaleźć szansę na pracę dla swoich dzieci na miejscu, a nie w Londynie, Holandii czy chociażby Warszawie. To jest tego typu dylemat.

    Podsumowując, kończąc, słuchamy głosu obywateli, co udowadniam, i chcemy stworzyć im szansę rozwojową, na którą niestety w dzisiejszych warunkach nie mogą liczyć. Przepraszam, że mówię w ten sposób, ale dla mnie kluczowe jest właśnie to patrzenie daleko naprzód i myślenie o tej sytuacji wtedy, kiedy tego typu obszary będą się wyludniały. To już jest przesądzone. W związku z tym ratujmy takie obszary, bo o wiele drożej będzie je potem z powrotem zaludniać. Próbujmy stwarzać tę szansę, po to żebyśmy nie stanęli potem przed koniecznością wydawania o wiele, wiele więcej pieniędzy, żeby te obszary nie były wymarłe i żeby większość tych obszarów nie leżała odłogiem. Dziękuję bardzo.Krzysztof Popiołek, Andrzej Romanek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 24 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Mieczysław Golba, Jarosław Gowin, Patryk Jaki, Beata Kempa, Arkadiusz Mularczyk, Krzysztof Popiołek, Józef Rojek, Andrzej Romanek, Edward Siarka, Tadeusz Woźniak, Jan Ziobro, Kazimierz Ziobro i Jacek Żalek - ZP w sprawie planów podziału gminy Kamienica i utworzenia gminy Szczawa


2025 wyświetleńZobacz także:


Jarosław Gowin, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Krzysztof Popiołek, Tadeusz Woźniak i Jacek Żalek - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jarosław Gowin, Andrzej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 9 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 23 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Posłowie Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Arkadiusz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 5 sierpnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dera, Jarosław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyKrzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 8 października 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Arkadiusz Mularczyk,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy