Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Beata Kempa:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Miliony Syryjczyków w związku z wojną domową znalazły się w dramatycznej sytuacji i apelują o pomoc. Nie ulega żadnej wątpliwości, że każda forma wsparcia jest cenna, a akcje, które wzywają do solidarności z Syryjczykami, są szlachetne. Szczególna grupa, jaką są chrześcijanie, jest prześladowana w Syrii. Zwrócili się oni z prośbą o udzielenie azylu na terenie naszego kraju. Fundacja Estera zaapelowała do polskich władz, aby pomogły sprowadzić do Polski 300 chrześcijańskich rodzin, tj. ok. 1,5 tys. osób, których życie jest zagrożone przez Państwo Islamskie. Jak mówi przedstawicielka fundacji w rozmowie z IAR, mniejszości religijne w Syrii są szczególnie zagrożone, dlatego sprawa pomocy chrześcijanom jest dla nas na pierwszym miejscu. Większość z tych, którzy mieliby przyjechać, to przede wszystkim dzieci. To chrześcijańskie rodziny z Damaszku. Wykształceni, znający języki ludzie, którzy byli, zanim Syrię ogarnęła wojna, ludźmi bardzo zamożnymi, zatem ludźmi, którzy potrafili pracować.

    Fundacja zabiega o sprowadzenie syryjskich rodzin, które muszą uciekać z Syrii z uwagi na prześladowania ze względu na swoją wiarę. Groźba utraty życia z powodu wyznania spowodowała, że konieczna jest natychmiastowa pomoc uciekającym rodzinom. Polskie władze w naszej ocenie powinny i muszą podjąć działania w celu ułatwienia uchodźcom przekroczenia granicy z Libanem, do czego konieczna jest promesa polskiej wizy.

    Mając powyższe na uwadze, prosimy o odpowiedź na następujące pytania. Po pierwsze, jakie działania zamierza podjąć podległy panu Urząd do Spraw Cudzoziemców w celu udzielenia pomocy chrześcijańskim rodzinom w Syrii? Po drugie, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pomoże prześladowanym chrześcijanom i wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ułatwi im przekroczenie granicy z Libanem (Dzwonek) przez wystawienie promesy polskiej wizy? Być może jest jeszcze jakaś inna wizja pomocy, którą państwo macie. Bardzo prosimy o pomoc chrześcijanom z Syrii i o odpowiedź tutaj w Wysokiej Izbie.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Rząd polski w pełni dostrzega konieczność udzielenia pomocy osobom, które znajdują się w Syrii, ale też osobom, które ucierpiały przez ten konflikt, z tego względu, że jak oceniają organizacje międzynarodowe, ponad 9 mln osób, obywateli syryjskich zostało dotkniętych wojną, która toczy się od 2011 r. Z tego też powodu jeszcze wcześniej podjęliśmy działania i w grudniu zeszłego roku, 2014 r., Polska zobowiązała się do przesiedlenia 100 osób pochodzenia syryjskiego. Oczywiście rozmawiamy tu o liczbach, które w porównaniu z przytoczonymi przeze mnie danymi wyglądają nijako, natomiast należy pamiętać, że to jest przesiedlenie 100 osób, z którymi najczęściej przenoszą się rodziny, dlatego tę liczbę należy pomnożyć.

    Ta potrzeba już została zwerbalizowana i wyrażona na forum międzynarodowym w Genewie dużo wcześniej, aniżeli pojawiła się inicjatywa Fundacji Estera, natomiast oczywiście ta inicjatywa jest jak najbardziej godna zauważenia. Z tej też przyczyny, żeby nie pozostawać tylko i wyłącznie w sferze pewnych deklaracji i w sferze pewnych ogólnikowych dyskusji, już wielokrotnie spotykaliśmy się z fundacją na różnych forach i z udziałem różnych ciał. Ostatni raz takie spotkanie miało miejsce w tym tygodniu w poniedziałek. Osobiście ja i przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ministra spraw zagranicznych i ministra spraw wewnętrznych spotkaliśmy się z przedstawicielami fundacji, ale też z przedstawicielami podmiotów popierających tę inicjatywę, ażeby przedyskutować tę kwestię, dowiedzieć się nieco więcej, aniżeli w tym momencie mamy możliwość dowiedzenia się, ponieważ sam proces przesiedlenia, sam proces przewiezienia tych osób jest, jak można sobie wyobrazić, niezwykle skomplikowany, i to zarówno w aspekcie logistycznym, jak i w aspekcie, powiedziałbym, humanitarnym, ale też w aspekcie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. Jeśli mi wolno, nie będę rozwijał tego wątku.

    Efektem tego spotkania jest obopólna zgoda, iż należy wejść w detale całej tej operacji. Efektem spotkania są też kolejne działania o charakterze roboczym. Spotykamy się już jutro rano, ażeby konkretnie rozmawiać na temat przedstawionej listy.

    Panie marszałku, została nam przedstawiona lista, ale jest to niepełna lista osób, nazwisk. Ażeby zobrazować, z jakimi problemami w tym momencie będziemy mieli do czynienia, podam kilka przykładów. Mamy listę, ale musimy się dowiedzieć, czy te osoby mają dokumenty podróży. Mamy listę, ale musimy się dowiedzieć, jaki jest stan zdrowia tych osób, jaki jest ich status, jaki jest profil tych osób, skąd te osoby będą jechać itd., itd. Jest wiele pytań, które należy postawić i na które trzeba uzyskać odpowiedź, a następnie wspólnie wypracować ten model.

    Podkreślam raz jeszcze to, że widzimy ogromną potrzebę udzielenia pomocy osobom, które zostały dotknięte tą wojną, dlatego podjęliśmy działania niecierpiące zwłoki, bo wiemy, że czas gra tu bardzo istotną rolę, wspólnie z tymi osobami, które... Zaznaczę, że to nie tylko fundacja. Fundacja, można powiedzieć, jest osią i była pewnym medialnym motorem tego działania, ale współpracujemy też z innymi podmiotami, które zaangażowane są w tę sferę, tak aby dojść do konsensusu.

    Myślę, że wyczerpałem w tym zakresie, jaki jest właściwy dla szefa urzędu, odpowiedź na to pytanie. W kwestiach dotyczących wiz pozwolę sobie pozostawić odpowiedź podmiotowi właściwemu, osobie reprezentującej ministerstwo. Dziękuję.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kacperczyk:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Ja mogę potwierdzić to, o czym mówi już szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Rzeczywiście z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych na bieżąco konsultujemy te kwestie ewentualnej pomocy, które dotyczyłyby tego, co się odbywa poza granicami kraju, gdzie kompetencje ma minister spraw zagranicznych. Zapewniamy, że będziemy konstruktywnie i bardzo praktycznie współpracować również w zakresie obsługi wizowej osób, które miałyby przyjechać do Polski. Liczymy, że te szczegóły, o których już mówił pan Rogala, pozwolą nam sprawnie zorganizować całą procedurę wizowania i obsługi konsularnej.

    Padło tu też pytanie dotyczące kwestii promesy wizowej. Ja chciałabym wyjaśnić, że ani w przepisach dotyczących strefy Schengen, ani w polskim prawie dotyczącym cudzoziemców nie istnieje instytucja promesy wizowej. Każdy wniosek wizowy jest indywidualnie rozpatrywany przez konsula w danym kraju, w sposób właściwy dla danego obszaru terytorialnego i w oparciu o przedłożoną dokumentację oraz przepisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. Dlatego tak ważne, o czym mówił już pan Rogala, jest to, żeby ustalić dokładną listę osób i ustalić, jakimi dokumentami one dysponują, tak aby ta procedura wizowania przez konsulat mogła się odbyć bardzo sprawnie.

    Ja też mogę ze strony ministra spraw zagranicznych zapewnić, że polska służba konsularna dołoży wszelkich starań, aby ułatwić osobom (Dzwonek), które będą chciały skorzystać z tej możliwości, złożenie wniosku wizowego i aby procedura wizowania przebiegała sprawnie. Jednocześnie oczywiście musimy pamiętać o tym, że trzeba przestrzegać przepisów, które powinny zagwarantować to, że wydanie polskiej wizy nie będzie stanowiło zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen. Bardzo serdecznie dziękuję.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Andrzej Dera:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Sytuacja w Syrii jest dramatyczna. Jesteśmy informowani o barbarzyńskich mordach na chrześcijanach. Czas odgrywa tu kluczową rolę, chodzi o to, żeby uratować jak najwięcej osób. Mam dodatkowe pytanie, ponieważ jest tu pewna rozbieżność. Otóż strona rządowa informuje o tym, że przyjmie ok. 60 rodzin, natomiast strona społeczna mówi, że jest w stanie zagwarantować finansowanie i miejsca dla 300 rodzin. To jest jednak kolosalna różnica. Chciałbym prosić o odniesienie się do tej sprawy, bo to niepokoi. Niepokoi to, że jest to ograniczane do 60 rodzin, a strona społeczna mówi, że jest w stanie przyjąć więcej. Ja jestem przekonany, że nasz kraj, nawet ze względów kulturowych, religijnych, jest w stanie przyjąć te osoby, które są zbliżone do naszego kręgu cywilizacyjnego, i stworzyć im odpowiednie warunki do życia, do egzystencji. (Dzwonek) Tymczasem jest tu pewna rozbieżność i prosiłbym o jej wyjaśnienie. To jest bardzo istotne, czy będziemy przyjmowali 60 rodzin, czy - tak jak chce strona społeczna, gwarantująca finansowanie - jesteśmy w stanie przyjąć 300 rodzin. My opowiadamy się za jak najszerszym działaniem, dlatego prosiłbym o dodatkowe wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala:

    Panie Marszałku! Panie Pośle! Sam pan zaznaczył, że czas gra tu kluczową rolę. Dostarczone dane, informacje, przekazane nam informacje dotyczą 60 rodzin. Więc nie czekając de facto na uzupełnienie tych informacji, ponieważ podmioty, z którymi się spotykamy, same informowały, że mają pewne trudności, podjęliśmy działania dotyczące tej grupy. Ale - tak jak mówię - otwartość z naszej strony jest o wiele większa, mam na myśli chociażby ten program. Chciałbym tu zaznaczyć, że chrześcijanie są jedną z najbardziej prześladowanych grup na terytorium Syrii, na terytorium Iraku, w ogóle na terytoriach Bliskiego Wschodu opanowanych przez Państwo Islamskie, ale należy o tym pamiętać, że nie tylko chrześcijanie, że tam prześladowania mają, powiedziałbym, globalny charakter. Odpowiadając na pana pytanie wprost, powiem, że mamy dane dotyczące 60 osób i zaczynamy działać.

    (Poseł Andrzej Dera: Rodzin.)

    Rodzin, tak rodzin, poprawiam się, 60 rodzin. Dziękuję.Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Jarosław Gowin, Mieczysław Golba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Krzysztof Popiołek, Tadeusz Woźniak, Kazimierz Ziobro - pytanie z 27 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Jarosław Gowin, Mieczysław Golba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Krzysztof Popiołek, Tadeusz Woźniak, Kazimierz Ziobro i Jacek Żalek - ZP w sprawie pomocy prześladowanym chrześcijanom w Syrii


274 wyświetleńZobacz także:


Andrzej Romanek, Patryk Jaki Jarosław Gowin, Tadeusz Woźniak - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.
Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Romanek,Patryk Jaki Jarosław Gowin, Tadeusz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jarosław Gowin, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Krzysztof Popiołek, Tadeusz Woźniak i Jacek Żalek - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jarosław Gowin, Andrzej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Krzysztof Popiołek, Andrzej Romanek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 24 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski, Andrzej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 9 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 23 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Posłowie Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Arkadiusz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 5 sierpnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dera, Jarosław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyKrzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 8 października 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Arkadiusz Mularczyk,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy