Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Wiesław Suchowiejko:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Panie marszałku, przepraszam, a kto będzie odpowiadał, bo nie wiem, jak się zwracać? Pani minister?

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Odpowiadać będzie pani minister Dorota Pyć. Rozumiem, że od tego uzależnia pan poseł sposób stawiania pytania.

    Poseł Wiesław Suchowiejko:

    Formę.

    Panie marszałku, wiem, że jest pan purystą pod tym względem, więc chcę panu dorównać.

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Wszystko już pan teraz wie, oczywiście dzięki mnie.

    Bardzo proszę.

    Poseł Wiesław Suchowiejko:

    Przechodzę do pytania. Chodzi oczywiście o przekazanie pewnej części nadzoru nad lotnictwem amatorskim i kwestii ewidencji statków powietrznych organizacjom społecznym, zezwala na to art. 22 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze. Sprawa ciągnie się już bardzo długo, przynajmniej całą tę kadencję, a myślę, że i w poprzedniej ubiegały się o to organizacje, które skupiają lotnictwo amatorskie, m.in. Lotnicza Amatorska Federacja - obecnie Areoklub Rzeczypospolitej Polskiej. W każdym razie doszło już do tego, że na podstawie art. 22 ust. 3 ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonywanie niektórych czynności kontroli. Konkurs ten po wyeliminowaniu pewnych wad prawnych, które niestety zaistniały, został rozstrzygnięty, ale jeżeli chodzi o ewidencję, to dotyczy ona nowej formuły utworzonej w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji statków powietrznych. Rozporządzenie było podpisywane przez ministra Rynasiewicza w 2013 r., a pojawiła się w nim nowa klasa - urządzenie latające UL. Do dziś jednak nie zostały sporządzone w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i podpisane przez ministra rozporządzenia wykonawcze dotyczące urządzeń latających, co skutkuje tym, że klasa ta jest martwa. Czy w związku z tym celowe było ogłaszanie (Dzwonek) przez Urząd Lotnictwa Cywilnego konkursu na prowadzenie przez podmioty społeczne ewidencji dotyczącej części lotnictwa czy gałęzi lotnictwa, której jeszcze nie ma? Czy to nie są po prostu działania pozorne?


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za pytanie pana posła Wiesława Suchowiejki w sprawie przekazania organizacjom społecznym części obowiązków dotyczących kontroli i nadzoru nad lotnictwem amatorskim. Zanim przejdę do odpowiedzi na pytanie, chciałabym krótko przedstawić całą historię, która jest bezpośrednio związana z pytaniem. Ujęty w ˝Planie strategicznym Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lata 2011-2015˝ cel operacyjny 1.6: Przekazanie w drodze upoważnienia wybranych kompetencji nadzoru nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym innym spełniającym ustanowione kryteria podmiotom był uwarunkowany tym, że chodziło oczywiście nie tylko o konieczność zmiany ustawy Prawo lotnicze, ale przede wszystkim wiązało się to z wydaniem rozporządzenia na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy Prawo lotnicze, które określa, po pierwsze, szczegółowy zakres czynności, które mogą być przedmiotem kontroli, po drugie, procedurę wyboru podmiotów upoważnionych, po trzecie, szczegółowe wymogi dotyczące porozumienia, po czwarte, szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione. Resort transportu opracował projekt rozporządzenia, które miało stanowić wypełnienie delegacji ustawowej ujętej w art. 22 ust. 10. Następnie ten projekt został poddany konsultacjom społecznym oraz uzgodnieniom międzyresortowym. Proces legislacyjny ostatecznie zakończył się opublikowaniem w dniu 7 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od dnia jego ogłoszenia i dopiero od tego momentu prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego mógł w pełni realizować zadanie określone we wspomnianym przez pana posła art. 22 ust. 3 Prawa lotniczego.

    Odnosząc się do pytania pana posła dotyczącego kwestii związanych z ogłoszeniem przez prezesa ULC w dniu 28 stycznia 2015 r. otwartego konkursu ofert na wykonywanie niektórych czynności nadzoru lub kontroli na podstawie upoważnień udzielanych przez prezesa ULC, w kontekście niezgodności powyższego ogłoszenia z przepisami rozporządzenia w sprawie upoważnień, chciałabym uprzejmie poinformować, że w związku z zaistniałą oczywistą omyłką polegającą na pominięciu w tytule tego ogłoszenia po wyrazach ˝o otwartym konkursie ofert˝ wyrazów ˝oraz o zapotrzebowaniu˝ 2 marca 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ULC ukazało się ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia prezesa ULC z dnia 28 stycznia 2015 r. o otwartym konkursie ofert oraz o zapotrzebowaniu na realizację niektórych czynności nadzoru lub kontroli. W treści pkt 4 ogłoszenia z dnia 28 stycznia... Procedowano nad tym w trybie konkursu i dalej proceduje się w trybie zapotrzebowania, może pominę już, jak dokładnie ten proces wyglądał.

    Chciałabym odnieść się także do innej ważnej kwestii, czyli do pytania dotyczącego urządzeń latających, bo to się z tym ściśle wiąże. Uprzejmie informuję, że urządzenia latające zostały określone w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych. Zgodnie z nim urządzeniem latającym odpowiedniej kategorii może być: samolot, śmigłowiec, balon, lotnia, motolotnia, paralotnia itd. Ewidencję statków powietrznych prowadzi się, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, dla statków powietrznych wymienionych we wskazanym wcześniej przeze mnie rozporządzeniu, w tym m.in. dla motolotni, samolotów, szybowców czy śmigłowców. Jednocześnie pragnę wskazać, że o tym, czy dany statek powietrzny jest samolotem, śmigłowcem, balonem czy szybowcem, decyduje się w oparciu o wiedzę techniczno-konstrukcyjną, nie zaś przepisy prawa. Według klasyfikacji statków powietrznych ujętej w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej dzieli się statki powietrzne na poszczególne klasy, w tym właśnie urządzenia latające, ale jest to podział dokonany dla celów administracyjnych. Dlatego trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest prowadzona ewidencja dotycząca lotnictwa, którego jeszcze nie ma. Dziękuję bardzo.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Tomasz Grzeszczak)


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani minister, pani już odpowiedziała w większości na moje pytanie, ale mówimy tutaj w imieniu stowarzyszeń amatorów lotnictwa, bo lotnictwo to nie tylko hobby, lecz także miejsca pracy. Chciałbym już tak konkretnie zapytać: Pani minister, czy możemy pójść do tych stowarzyszeń i powiedzieć im, że od dzisiaj mogą przejmować te kompetencje, o które pytał mój kolega poseł Suchowiejko? Dziękuję bardzo.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na to bardzo konkretne pytanie, muszę odnieść się do artykułu, który już został wspomniany, czyli do artykułu Prawa lotniczego, w którym zawarta jest podstawa prawna do tego, żeby to właśnie prezes ULC - który może to zrobić, ale nie musi - decydował, w jakich przypadkach, przy spełnieniu jakich kryteriów taka możliwość jest przewidziana w stosunku do konkretnych podmiotów. Tak naprawdę jest to bardzo istotne z tego względu, że w art. 22 ust. 3 Prawa lotniczego mamy przewidzianą normę materialną, fakultatywną. To prezes będzie o tym decydował i na pewno będzie on rozważał wszystkie kwestie, które wiążą się z tym, czy dany armator, a w zasadzie amator, armatorzy to są z mojej działki, czy dany amator lotnictwa będzie mógł skorzystać z tej możliwości, czy nie. Oczywiście po sprawdzeniu tego. Dziękuję.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie marszałku, czy mogę jeszcze dopytać? Mimo że zadałem konkretne pytanie, nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi.

    Czy stowarzyszenia, które chciałyby przejąć te obowiązki, muszą zgłosić się do prezesa ULC, żeby on indywidualnie odpowiedział na każdy wniosek?


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć:

    To nie będzie tak wyglądać. Musimy pamiętać o tym, że prezes nie ma obowiązku uznawania tych podmiotów, natomiast ma taką możliwość, i po przeanalizowaniu stanu, który mamy w tej chwili, będzie podejmował decyzję. Nie chodzi o to, że wnioski będą kierowane przez poszczególnych amatorów lotnictwa, tylko o to, że po prostu te podmioty będą analizowane pod kątem tego, czy w przypadku danego konkretnego podmiotu taka możliwość zaistnieje, czy nie.Wiesław Suchowiejko i Mirosław Pluta - pytanie z 27 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Wiesław Suchowiejko i Mirosław Pluta - PO w sprawie przekazania organizacjom społecznym nadzoru nad lotnictwem amatorskim oraz przekazania ewidencji statków powietrznych


1532 wyświetleńZobacz także:
Iwona Śledzińska-Katarasińska i Wiesław Suchowiejko - pytanie z 4 marca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Iwona...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy