Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (druki nr 3158 i 3209).


Poseł John Abraham Godson:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r., druk nr 3158.

    Celem umowy jest utworzenie litewsko-polsko-ukraińskiej jednostki wojskowej o wielkości brygady, zwanej dalej brygadą, a także określenie podstawowych zasad jej funkcjonowania. Brygada ma być wielonarodową jednostką o zdolnościach brygady ogólnowojskowej, zdolną do przerzutu i samodzielnego prowadzenia operacji militarnych lub współuczestnictwa w nich. Jej siły mają być samowystarczalne przez 30 dni we wszystkich klasach zaopatrzenia w rejonie operacji, w dowolnych warunkach klimatycznych, poza arktycznymi.

    Państwa tworzące brygadę zadeklarowały możliwość zapewnienia jej ciągłego wsparcia w warunkach operacyjnych przez 6 miesięcy. W przeszłości Rzeczpospolita Polska współtworzyła z Republiką Litewską i Ukrainą dwustronne jednostki w sile batalionu potocznie zwane LITPOLBAT i POLUKBAT, które zostały rozwiązane odpowiednio w 2007 r. oraz w 2011 r.

    Zgodnie z art. 2 ust. 1 umowy brygada lub jej elementy będą dostępne na potrzeby międzynarodowych operacji prowadzonych na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Intencją Ministerstwa Obrony Narodowej jest to, aby utworzenie brygady przyczyniło się do zacieśnienia regionalnej współpracy wojskowej, w której Rzeczpospolita Polska czynnie uczestniczy, a także do ewentualnego stworzenia na bazie jej struktury i elementów grupy bojowej Unii Europejskiej po 2016 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 dowództwo brygady zostanie sformowane w Lublinie. Jego polska część została powołana w dniu 1 lipca 2011 r. na bazie rozwiązanej 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta. Wyznaczone do udziału w brygadzie pododdziały poszczególnych państw będą stacjonowały w dotychczasowych miejscach stałych dyslokacji. W trakcie wspólnych ćwiczeń i operacji będą one (Dzwonek) podporządkowane dowódcy brygady.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ratyfikacja tej umowy wiąże się wyłącznie z korzyściami dla strony polskiej. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za ratyfikacją niniejszej umowy. Dziękuję bardzo.Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.


91 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy