Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o obligacjach (druki nr 2735 i 2882).


Poseł Killion Munyama:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić, a zarazem rekomendować do przyjęcia rządowy projekt ustawy o obligacjach zawarty w drukach sejmowych nr 2735 oraz 2882.

    Tak jak pani przewodnicząca przedstawiła, projekt ten zastąpić ma obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Nowa ustawa znaleźć ma zastosowanie jedynie do obligacji nieskarbowych, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

    Inicjatywa uchwalenia nowej ustawy wynika ze zbyt niskiego poziomu rozwoju rynku obligacji nieskarbowych w Polsce w porównaniu do rynku kredytów bankowych i pożyczek. Ułatwienie przedsiębiorcom pozyskania kapitału przez emisję obligacji przyczynić się może do szybkiego rozwoju gospodarczego. Intencją rządu jest uczynienie z rynku obligacji dodatkowego wobec rynku kredytów i pożyczek bankowych źródła finansowania działalności gospodarczej. Obligacje mogą pełnić taką samą rolę jak kredyt, umożliwić pozyskanie kapitału, jednak zaletą obligacji w stosunku do kredytów bankowych jest swoboda emitenta w zakresie ustalenia świadczeń wobec obligatariuszy.

    Barierą rozwoju w Polsce rynku obligacji są niejasności związane z obecnie obowiązującą ustawą o obligacjach, a także niedostosowanie jej treści do nowych zjawisk i praktyk występujących na rynku papierów wartościowych. Celem proponowanych zmian jest usunięcie tych niejasności i wprowadzenie nowych instytucji ułatwiających emisję obligacji i rozszerzających zakres swobody emitenta, zgromadzenia obligatariuszy, administratora zabezpieczeń części obligacji wieczystych.

    Tak jak pani przewodnicząca, będąca też sprawozdawcą komisji w wypadku tej ustawy, chcę zwrócić uwagę na to, że ustawa o obligacjach mimo kompleksowej nowelizacji w 2000 r. nie uwzględnia potrzeb rynku kapitałowego, dlatego też konieczne było opracowanie projektu nowej ustawy o obligacjach, która w odniesieniu do obowiązującej regulacji wprowadzi zmiany polegające m.in. na umożliwieniu dokonania skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji - zostaną stworzone podstawy do ustanowienia i działania zgromadzenia obligatariuszy, rozszerzeniu zakresu instrumentów, które będą dostępne dla emitenta - zostaną wprowadzone obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste, jak również rozstrzygnięciu wątpliwości towarzyszących obowiązującym regulacjom.

    Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym w projektowanej ustawie znalazły się postanowienia, które w ustawie o obligacjach nie występowały, ale ich wprowadzenie do nowych regulacji okazało się niezbędne. Przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji.

    Projekt ustawy wprowadza nowe instytucje , jeśli chodzi o zgromadzenie obligatariuszy. Jest to zawarte w art. 46-73 projektu. Zgromadzenie obligatariuszy stanowić ma reprezentację ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii lub obligacji objętych tym samym kodem. Wprowadzenie zgromadzenia obligatariuszy nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji emitenta w przypadku jego ustanowienia. Dokonane jest to w warunkach emisji obligacji.

    Zasady zwoływania i działania zgromadzenia obligatariuszy wzorowane są na zasadach funkcjonowania walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. Wprowadzenie zgromadzenia obligatariuszy jako grona reprezentującego obligatariuszy w kontaktach z emitentem zasługuje na pozytywną ocenę. W przypadku zmiany okoliczności, jeśli chodzi o zgromadzenie, można podejmować w porozumieniu z emitentem decyzję co do sposobu realizacji praw z obligacji. Jak zwrócono uwagę, zakres kompetencji zgromadzenia obligatariuszy nie powinien obejmować prawa do zmian wysokości świadczeń z obligacji bez zgody wszystkich obligatariuszy.

    Warto również dodać, iż w art. 53 ust. 2 projektu przewiduje się możliwość zwołania zgromadzenia obligatariuszy na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeśli wartość nominalna obligacji stanowi równowartość co najmniej 100 tys. euro. Dostrzegając to, że znaczna część obligacji może zostać nabyta przez podmioty zagraniczne, którym łatwiej będzie uczestniczyć w zgromadzeniu odbywającym się poza granicami Polski, warto zauważyć czy też czasem rozważyć możliwość zwołania tego zgromadzenia w innym kraju, co nie powinno być uzależnione od wyrażenia zgody przez kwalifikowaną większość obligatariuszy.

    Oczywiście taka zmiana ma być dokonana jednogłośnie przez obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu, co oznacza, że obligatariusze, którzy ze względu na wysokie koszty dojazdu nie będą w stanie uczestniczyć w zgromadzeniu, pozbawieni zostaną szansy zablokowania takiej uchwały.

    Dokonana przez podkomisję zmiana art. 65 ust. 1 polegająca na uzależnieniu zmiany wysokości świadczeń emitenta wobec obligatariuszy od zgody wszystkich obligatariuszy, a nie ich większości, zasługuje na pozytywną ocenę.

    A więc, patrząc na projekt ustawy o obligacjach proponowany po pracach komisji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska rekomenduje przyjęcie rządowego projektu ustawy o obligacjach w przedłożonej treści. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


40 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy