Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego:  21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3459, 3509 i 3649).
  22. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 3546 i 3650).
  23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku (druk nr 3439) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3557).


Poseł Killion Munyama:

    Dzień dobry.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Prezesie! Chciałbym zacząć od tego, że nie możemy opierać się na gdybaniu, panie pośle, że gdyby nie było pieniędzy europejskich, to co by było. Nie możemy się po prostu opierać na gdybaniach, że gdyby nie było pieniędzy europejskich, to co by było w 2014 r. Budżet jest zdrowy. Wszystko jest zgodne z tym, co zostało zaplanowane na ten rok. Nie może się to też opierać na tym, o czym mówił przed chwilą pan poseł, który doskonale wie, że za kapitał musi być wynagrodzenie w postaci kapitału. To, że jest transferowany zysk, wynika też z tego, że ten kapitał musiał gdzieś przyjść.

    A więc chciałbym powiedzieć, że w przypadku 2014 r. o długu publicznym można by było praktycznie kilka razy mówić. Ale nie będę oczywiście tego powtarzał. Natomiast chciałbym podkreślić to, co powiedział pan prezes Narodowego Banku Polskiego: po prostu porównanie danych z danymi w innych krajach powinno być podstawą do oceny sytuacji ekonomicznej kraju. Mogę tutaj z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli chodzi o dług publiczny, to dla przykładu w Grecji w 2013 r. było to 160,5% w stosunku do PKB, a w 2014 r. właśnie w I kwartale było to 174,1% w stosunku do PKB. We Włoszech było to 135% w stosunku do PKB, gdy w Polsce mieliśmy praktycznie 47,8% w stosunku do PKB. A więc to są dane, na które po prostu warto popatrzeć i mieć jak gdyby swoje zdanie na ten temat.

    Natomiast chciałbym tylko troszeczkę skoncentrować się na aspekcie dotyczącym właśnie części 45. budżetu, czyli na Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które realizowało zadania wskazane w ˝Priorytetach polskiej polityki zagranicznej 2012-2016˝. Dokument określa następujące cele polskiej polityki zagranicznej: silna Polska w silnej Unii Europejskiej; Polska jako wiarygodny sojusznik w stabilnym ładzie euroatlantyckim; Polska otwarta na różne wymiary współpracy regionalnej; współpraca rozwojowa, promocja demokracji i praw człowieka; kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą; rozwój relacji z Polonią i Polakami za granicą; skuteczna służba zagraniczna.

    W ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. dla części 45 budżetu państwa: Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zaplanowane były następujące kwoty: dochody w wysokości 245 mln zł i wydatki budżetowe w wysokości 1682 mln zł.

    W trakcie realizacji budżetu w roku 2014 plan wydatków resortu zwiększono z rezerwy ogólnej i rezerw celowych państwa o 224 mln zł, w wyniku czego nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w budżecie w części 45: Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na 2014 r. do kwoty 1907 mln zł.

    Pamiętajmy o tym, że mówimy o działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i o wydatkach z tym związanych, które są wrażliwe na zmiany kursu złotego w stosunku do walut obcych. Każde wahanie kursu w ciągu roku może wpłynąć pozytywnie lub negatywnie zarówno na dochody, jak i na wydatki tej części budżetu.

    Wnioski z tym związane. Trzeba pamiętać o tym, że to sprawozdanie za 2014 r., które oczywiście warto poprzeć z uwagi na wiele aspektów, które zostały tutaj już wcześniej poruszone. Pamiętajmy o tym - to są słowa skierowane do opozycji - że aby spijać śmietanę, trzeba najpierw wyprodukować mleko. To jest bardzo istotny element. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


157 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy