Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. (druki nr 3665 i 3701).


Poseł Sprawozdawca Killion Munyama:

    Dziękuję panu.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych Komisji Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z ich prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

    Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. Będący przedmiotem pracy komisji projekt przyniesie realne ułatwienia dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej poprzez zapewnienie łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż dotychczas dostępu do systemu Patent Cooperation Treaty, czyli PCT.

    Projekt ten współtworzony jest przez wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej, tj. Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Będzie to również krok w kierunku rozwoju i poszerzenia współpracy międzynarodowej ww. państw.

    WIP, czyli Wyszehradzki Instytut Patentowy, będzie organizacją międzynarodową ds. współpracy patentowej, która posiadać będzie osobowość prawną oraz autonomię administracyjną i finansową. Funkcjonować będzie jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ ds. Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 28 września 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r.

    Ustanowienie WIP nie będzie wiązać się z przekazywaniem mu kompetencji organów władzy państwowej w sprawach dotyczących własności przemysłowej. Jedyny koszt projektu, który musi zostać pokryty przez państwo, to koszt wkładu początkowego, który jest niezbędny do rozpoczęcia działalności i przeznaczony zostanie na wyposażenie instytutu w sprzęt elektroniczny oraz meble. Szacowany koszt nie powinien przekroczyć 15 tys. euro, a zatem każde z państw grupy zapłaci ok. 3,5 tys. euro wkładu początkowego.

    Przewiduje się, że Wyszehradzki Instytut Patentowy będzie organizacją samofinansującą się, czyli wydatki będą pokrywane z własnych środków, którymi głównie będą dochody z opłat za przeprowadzenie poszukiwania w stanie techniki lub za badanie wstępne w ramach systemu PCT. WIP otwarty będzie również dla innych zainteresowanych państw europejskich, przy czym zainteresowanie korzystaniem z jego usług wyraziły już Chorwacja, Litwa, Rumunia, Serbia i Słowenia. Dzięki temu przewiduje się zysk już w pierwszym roku działalności, który to zysk dzielony będzie między umawiające się państwa. Przypadająca Polsce część zysku odprowadzana będzie do budżetu państwa, a podstawowym kryterium podziału zysku ma być liczba przeprowadzonych poszukiwań.

    Organem zarządzającym będzie rada administracyjna, która składać się będzie z przedstawicieli umawiających się państw i ich zastępców. Funkcje administracyjne będzie pełnił sekretariat...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Panie pośle, bardzo bym prosił, żeby pan przedstawił sprawozdanie komisji. Pan przedstawia projekt ustawy. Sprawozdanie komisji, bardzo proszę.

    Poseł Sprawozdawca Killion Munyama:

    Rozumiem, że krócej, tak?

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Nie, to nie chodzi o to, czy krótko, czy długo, chodzi o przedstawienie sprawozdania komisji, a nie projektu ustawy, bo projekt ustawy był już prezentowany w pierwszym czytaniu.

    Poseł Sprawozdawca Killion Munyama:

    Panie marszałku, to jest pierwsze czytanie tego projektu.

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    To jest sprawozdanie komisji.

    Poseł Sprawozdawca Killion Munyama:

    Z posiedzenia komisji, tak.

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Tak, to jest sprawozdanie komisji.

    Panie pośle, to jest sprawozdanie komisji, to jest już sprawozdanie.

    Poseł Sprawozdawca Killion Munyama:

    Dobrze.

    Mówimy o tym, że utworzenie WIP będzie oczywiście miało korzystny wpływ na działalność krajowych użytkowników systemu PCT. Dzięki temu, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej będzie wykonywał pracę międzynarodowego organu poszukiwań i badań wstępnych, polscy użytkownicy zyskają dodatkowo możliwość wyboru tego organu, oczywiście oprócz Europejskiego Urzędu Patentowego, a tym samym możliwość procedowania we własnym kraju w języku polskim. Dla użytkowników, którzy wybiorą Wyszehradzki Instytut Patentowy, przewiduje się możliwość uzyskania refundacji części opłaty za sporządzenie sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania, o ile zgłaszający korzysta z pierwszeństwa odnośnie do zgłoszenia krajowego i przedstawi sprawozdanie z krajowego poszukiwania.

    Komisja Gospodarki i Komisja Spraw Zagranicznych w dniu 21 lipca 2015 r. przyjęły projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym bez poprawek. Opinia BAS również jest pozytywna, proponowany tryb ratyfikacji umowy jest prawidłowy. W związku z tym połączone komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy