Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Tadeusz Arkit


Data wpływu W sprawie
2014-09-11 w sprawie problemów i zagrożeń wynikających z uprawiania sportów motocrossowych w miejscach publicznych
2014-09-11 w sprawie możliwości poszerzenia grupy podmiotów korzystających z pożyczek udzielanych przez BGK na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych o parafie i związki wyznaniowe
2014-04-23 w sprawie określenia sposobu postępowania w sytuacji, kiedy odpady wywożone są do instalacji zastępczej, a po przetargu regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych zgłosiła gotowość przyjmowania odpadów
2014-03-20 w sprawie środowiskowych i prawnych możliwości zagospodarowania zwiercin i innych odpadów wiertniczych
2014-02-19 w sprawie kwestii finansowania przez samorządy działalności, szkolenia i umundurowania młodzieżowych drużyn pożarniczych
2014-02-06 w sprawie zasad rekrutacji do publicznych szkół zawartych w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
2014-01-08 w sprawie stosowania wymogu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy administracyjne od przedsiębiorców, chcących kontynuować dotychczasową działalność na podstawie nowej ustawy o odpadach
2013-12-16 w sprawie praktyk związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących blokady rachunków bankowych na podstawie tytułu egzekucyjnego organów administracji publicznej, stosowanych przez niektóre banki
2013-12-09 w sprawie zasad, na jakich kierowane są do odbywania staży osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy
2013-12-05 w sprawie prac nad rozporządzeniem określającym zakres, funkcjonowanie i zasady udostępniania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
2013-12-05 w sprawie objaśnień dotyczących metod odzysku odpadów niebezpiecznych, w tym filtrów olejowych o kodzie 16 01 07*
2013-11-20 w sprawie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach w kontekście ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
2013-11-08 w sprawie certyfikacji jakości węgla sprzedawanego odbiorcom indywidualnym
2013-11-04 w sprawie możliwości zabezpieczenia części finansowania ośrodków europejskich sieci Enterprise Europe Network w budżecie państwa na 2014 r.
2013-10-10 w sprawie możliwości umieszczenia na liście leków dopuszczonych do obrotu w Polsce leku Idebeone dla chorych na Zespół Leigha
2013-09-27 w sprawie utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
2013-09-27 w sprawie regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz danej gminy dokonywanego z konta bankowego, innego niż właściciela obciążonej opłatą nieruchomości
2013-08-27 w sprawie możliwych nieprawidłowości w zakresie dokonywanych przez Policję pomiarów prędkości jadących kierowców za pomocą ok. 2 tys. radarów ręcznych, głównie marki Iskra 1c i Rapid 2-Ka
2013-08-27 w sprawie przeprowadzenia działań mających na celu ochronę jakości powietrza w rejonach woj. małopolskiego poprzez zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
2013-08-19 w sprawie wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów w zakresie interpretacji paragrafu 8, na przykładzie Zakładu w Suchej Beskidzkiej
2013-07-26 w sprawie zmian przepisów ustaw podatkowych w zakresie funduszu reprezentacyjnego i opieki zdrowotnej oraz przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
2013-07-26 w sprawie realizacji Narodowego Programu Zdrowia w samorządach
2013-07-23 w sprawie jakości i kompletności dokumentacji geologicznych posiadanych przez Skarb Państwa
2013-07-12 w sprawie zasad rozliczania podatków przez inkubatory przedsiębiorczości
2013-06-24 w sprawie kas fiskalnych