Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Tadeusz Arkit


Data wpływu W sprawie
2015-10-21 w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. dotyczącego szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
2015-09-21 w sprawie wykorzystania frakcji kalorycznej w procesie współspalania
2015-09-09 w sprawie funkcji ochronnej pisma z dnia 30 grudnia 2004 r. dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnych
2015-07-21 w sprawie zaświadczeń o samodzielności lokali wydawanych w drodze decyzji administracyjnych przez wydziały architektury w poszczególnych starostwach
2015-07-13 w sprawie projektowanych rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
2015-07-14 w sprawie aktualnej liczby pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów
2015-07-08 w sprawie nieterminowego złożenia sprawozdania dotyczącego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów
2015-06-10 w sprawie waloryzacji kwot przeznaczonych na działalność warsztatów terapii zajęciowej
2015-05-20 w sprawie wskaźnika ograniczenia odpadów biodegradowalnych nieuwzględniającego wzrostu liczby ludności, na przykładzie gm. Michałowice
2015-05-19 w sprawie refundacji nowatorskiego leczenia autyzmu za pomocą komórek macierzystych
2015-05-19 w sprawie zagrożenia spowodowanego przez 3000 t niebezpiecznych odpadów w Kaliszu
2015-05-18 w sprawie możliwości zmniejszenia etatu nauczyciela mianowanego, któremu zostało mniej niż 4 lata do ustawowego wieku emerytalnego
2015-05-14 w sprawie dofinansowania ze środków publicznych do pomp insulinowych dla dorosłych osób chorych na cukrzycę
2015-04-07 w sprawie postępów realizacji budowy zbiornika "Racibórz Dolny"
2015-04-01 w sprawie zwrotu dokumentacji konkursowej kandydatom na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej
2015-03-17 w sprawie regulacji prawnej w zakresie technologii RFID
2015-03-17 w sprawie regulacji prawnej technologii monitoringu wizyjnego
2015-03-17 w sprawie regulacji prawnej w zakresie technologii wykorzystującej dane biometryczne
2015-03-17 w sprawie regulacji prawnej w zakresie technologii profilowania osób fizycznych
2015-02-03 w sprawie rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym
2014-11-26 w sprawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
2014-11-26 w sprawie likwidacji prawa emerytów i rencistów, byłych pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego, do bezpłatnego węgla
2014-11-07 w sprawie działania Sądu Rejonowego w Chrzanowie
2014-11-05 w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
2014-10-21 w sprawie możliwości wprowadzenia form pomocy dla strażaków niezawodowych poszkodowanych w akcjach i ćwiczeniach