Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Tadeusz Arkit


Data wpływu W sprawie
2012-02-28 w sprawie technologii spalania odpadów komunalnych w spalarniach plazmowych
2012-02-28 w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych z programu popularyzacji siatkówki, na przykładzie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Chrzanowie
2012-02-15 w sprawie obowiązku przeprowadzania badań pracowników posiadających już prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, którzy oprócz czynności wykonywanych w ramach podstawowej umowy o pracę, sporadycznie kierują pojazdami w ramach przejazdów służbowych
2012-02-15 w sprawie obowiązującego terminu realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i w środki pomocnicze
2012-02-15 w sprawie przekształcania niektórych szkół ponadgimnazjalnych w licea ogólnokształcące dla dorosłych
2012-01-25 w sprawie zagospodarowania żużlu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych
2012-01-25 w sprawie realizacji zadań oświatowych przez podmiot, który tworzą gmina i organizacja pozarządowa
2012-01-25 w sprawie wysokich stawek opłat przy zakładaniu spraw sądowych
2012-01-11 w sprawie konieczności każdorazowej wizyty u lekarza w celu wypisania recepty dla pacjentów przewlekle chorych i wymagających ciągłego leczenia tymi samymi lekami
2012-01-11 w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego badań lekarskich dzieci i młodzieży uprawiających amatorsko sport
2011-12-22 w sprawie stosowania niektórych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2011-12-16 w sprawie projektów rozporządzeń
2011-12-14 w sprawie planów związanych z uregulowaniem kwestii żywności genetycznie modyfikowanej
2011-12-14 w sprawie możliwości pozyskania z UE środków przekazanych na zabezpieczenie zlikwidowanych kopalń i rekultywację terenów górniczych po tych kopalniach, na przykładzie gm. Trzebini
2011-12-14 w sprawie zmiany podstawowego terminu zwrotu podatku VAT
2011-12-14 w sprawie art. 73 ustawy Karta Nauczyciela dotyczącego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli i związanego z nim wynagrodzenia ze środków gmin
2011-12-01 w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2011-12-01 w sprawie zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w części dotyczącej art. 6 ust. 4 i 5
2011-12-01 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych