23.06. Dzień Ojca

23.06.-25.06. 95. posiedzenie Sejmu

23.06. Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw budżetu, infrastruktury i zaopatrzenia wojska (Rozpatrzenie Informacji o realizacji budżetu MON w 2014 r. oraz przygotowanie projektu opinii Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych w tym zakresie)

23.06. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa

(A. 1. Rozpatrzenie  i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:

1)    części budżetowej 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa:

a)    dochody i wydatki,

b)    wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;

- referuje Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

2)    części budżetowej 36 – Skarb Państwa:

a)    dochody i wydatki,

b)    wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

c)    dotacje podmiotowe;

3)    przychody i rozchody budżetu państwa – w zakresie przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania;

4)    dotacje podmiotowe;

5)    państwowe fundusze celowe:

a)    Fundusz Reprywatyzacji,

b)    Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców,

c)    Fundusz Skarbu Państwa,

d)    Fundusz Rekompensacyjny.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności  Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r. w przedmiotowym zakresie działania Komisji)

23.06. Posiedzenia Komisji Obrony Narodowej

(1. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Minia Wojskowego

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:

1)  część budżetowa 29 – Obrona narodowa:

a)    dochody i wydatki,

b)    wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

c)    dotacje podmiotowe i celowe;

2)  część budżetowa 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 82;

3)  część budżetowa 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 752 – Obrona narodowa:

- dochody i wydatki;

4)  zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;

5)  dotacje podmiotowe;

6)  programy wieloletnie w układzie zadaniowym;

7)  agencje wykonawcze:

a)    Agencja Mienia Wojskowego,

b)    Wojskowa Agencja Mieszkaniowa;

8)  instytucja gospodarki budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego;

9)  państwowy fundusz celowy – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r. (druk nr 3508) –
w zakresie działania Komisji.

4. Sprawy bieżące.

B. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat wyniku przetargu dotyczącego zakupu śmigłowca wielozadaniowego dla Sił Zbrojnych RP.)

24.06. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa (Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji)

24.06. Wyjazdowe (zamknięte) posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej (1. „Funkcjonowanie Wojsk Specjalnych i plany Ministra Obrony Narodowej dotyczące zmian w systemie dowodzenia Wojskami Specjalnymi”. 2. „Wnioski z ćwiczenia pk. MODEL-14, w szczególności oceny funkcjonowania nowego systemu kierowania i dowodzenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych”. 3. „Przedstawienie pełnej informacji o kryteriach, jakie zdecydowały o wyborze oferty francuskiego koncernu Airbus Helicopters w przetargu na śmigłowce dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

26.06. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015