21.07.-24.07. 97. posiedzenie Sejmu

22.07. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa (1. Rozpatrzenie Raportu o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2013. 2. Rozpatrzenie Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2013 r. 3. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 4. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.)

22.07. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych)

22.07. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (1. Rozpatrzenie przedstawionej przez Ministra Obrony Narodowej oceny funkcjonowania ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. 2. Sprawy bieżące.)

23.07. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa (Rozpatrzenie informacji na temat przebiegu procesu prywatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.)

24.07. Święto Policji i 90-lecie Kobiet w Policji

Misja, którą pełnią wszyscy Policjanci to wyróżnienie,

które niesie za sobą zobowiązania.

Niech Waszej służbie dla mieszkańców kraju towarzyszy pomoc, uznanie i życzliwość.

Z okazji Święta Policji oraz 90-lecia Kobiet w Policji

wyrazy szacunku i uznania, serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia

składa

Dariusz Seliga

Poseł na Sejm RP