Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Maria Zuba


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 3851) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-07 16:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Raport na temat dzietności i sytuacji ekonomicznej rodzin w Polsce - referuje prof. dr hab. Irena Kotowska.Rozpatrzenie Informacji o wynikach kontroli koordynacji polityki rodzinnej w Polsce - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 12:32


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat systemu opieki Państwa nad kombatantami, ofiarami represji i działań wojennych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:59


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 3205) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 12:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr 3845 i 3866).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 18:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3887) - uzasadnia poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 11:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Tomaszewski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 15:29


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 3845) - uzasadnia poseł Sławomir Piechota. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 16:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw rynku pracy o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych (druk nr 571) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 18:02