Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (druki nr 342 i 398).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podzielając pogląd mojego kolegi, posła Żelichowskiego, co do logiki i jasności wypowiedzi pani poseł sprawozdawcy odnośnie do tego projektu, chcę zadeklarować w imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej, że klub poprze ten projekt, który zresztą nie budzi wątpliwości i został jednogłośnie przyjęty przez obie komisje. Nie powtarzając informacji, które zostały przytoczone, mogę tylko powiedzieć, że poparcie wynika również z faktu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, która także jest sygnatariuszem protokołu, co w tej sytuacji jest dla nas wiążące.

    Oczywiście dostęp społeczeństwa do informacji na temat zagrożeń, szkodliwości oddziaływania na środowisko, jest rzeczą istotną. Coraz wyraźniej widzimy, że przynosi pozytywne efekty. Abstrahując od przedmiotu rozpatrywanego projektu, chcę powiedzieć, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że społeczności lokalne, dzięki tej informacji, mają możliwość oddziaływania w istotnych dla nich sprawach. Myślę tutaj o znajdującym się w toku prac sejmowych projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie przyrody, w którym przewidziane jest odebranie samorządom możliwości współdecydowania przy poszerzaniu granic starych czy tworzeniu nowych parków. To, co samorządy i społeczności lokalne mają w tej sprawie do powiedzenia, skłania - myślę, że skłoni również te kluby i tych posłów, którzy tak bezrefleksyjnie opowiadają się za tamtym projektem - do większego zwrócenia uwagi na te głosy i wsłuchania się w te argumenty.

    Popierając ten projekt, będziemy głosować za jego przyjęciem. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.


40 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy