Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ (druki nr 3925 i 3947).


Poseł Kazimierz Smoliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝, druk nr 3925.

    Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w sprawozdaniu komisji i stanowisku klubu PO. Chciałbym jednakże przedstawić ogólne zastrzeżenia do projektowanej zmiany. Naszym zdaniem nie spełnia ona wszystkich oczekiwań. W uzasadnieniu projektu ustawy podano, że ˝Program ochrony brzegów morskich˝ realizuje cele polityki morskiej do roku 2020 przyjętej 17 marca 2015 r. w zakresie zapewnienia ochrony brzegów morskich oraz ujściowych odcinków rzek przymorskich przed zjawiskiem erozji oraz strategicznego planu adaptacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska przez następujące działania: wzmocnienie i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich; stabilizację linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów; kontynuację i rozwój stałego monitoringu stanu brzegów morskich i strefy wód przybrzeżnych. Niestety użyto innych definicji i sformułowań w projekcie ustawy dotyczącej ˝Programu ochrony brzegów morskich˝, a innych w polityce morskiej, co naszym zdaniem może skutkować nienależytą realizacją tego programu. Sprzeciw budzi też procedowanie nad projektem ustawy w sytuacji, w której powołuje się on na przepis, który w dniu dzisiejszym jeszcze nie obowiązuje, bo nie wiemy, jakie jest stanowisko prezydenta, tj. art. 37 ust. 1a ustawy o obszarach morskich, oraz przepisy, które mają być wydane na podstawie tego przepisu, tj. rozporządzenia właściwego ministra.

    Wątpliwości mamy również w zakresie zmiany art. 2a. Wprowadza się miernik realizacji w postaci kilometrów długości linii brzegowej zabezpieczonej przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza. Niewątpliwie będą problemy z ustaleniem tej ilości zabezpieczonej linii brzegowej. Przecież takie zabezpieczenie linii brzegowej może nie zostać nigdy ustalone w sposób uznany za ˝zabezpieczone˝ jako zrealizowane, a nie np. w trakcie realizacji.

    Sprzeciw budzi też odstąpienie od systemu waloryzacji kwoty przeznaczonej na program, tj. 911 mln zł. Spowoduje to realne zmniejszenie tych środków w okresie całego trwania programu mimo zwiększenia kwot przeznaczonych na program w poszczególnych latach. Zwiększenie tej kwoty z uzasadnienia wynika wprost z przeliczenia stopnia inflacji. Z kwoty 25,5 mln zł wyliczono kwotę 34 mln zł, tj. 33,3% więcej. Wobec tego, przyjmując ten wskaźnik, na cały program powinno się obecnie przeznaczyć 1215 mln zł, a nie pozostawić tak jak do tej pory 911 mln zł.

    Odrębnego stanowiska wymaga załącznik do ustawy dotyczący planowanych szczegółowych nakładów na realizację zadań programu w latach 2004-2023. Wyłączono w nim zabezpieczenie ujść rzek przymorskich w sytuacji, kiedy polityka morska w rozdziale ˝Cele i działania na rzecz ochrony brzegu morskiego˝ podaje jako cel zapewnienie ochrony brzegów morskich oraz ujściowych odcinków rzek przymorskich przed zjawiskiem erozji. Znów jest niespójność, która nie powinna występować w dokumentach rządowych.

    Załącznik nie przewiduje konkretnych kwot na poszczególne nakłady na realizację zadań, mimo że nazwa załącznika taki obowiązek przewiduje. Jednakże w kilku przypadkach, tj. Mierzeja Wiślana i Zatoka Gdańska, Łeba 5 i Mrzeżyno 28, takie kwoty zostały podane, co też skutkuje brakiem spójności.

    Biorąc powyższe zastrzeżenia pod uwagę, nasz klub wstrzyma się od głosu w głosowaniu nad tym projektem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"


82 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy