Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 3663 i 3702).


Poseł Bartłomiej Bodio:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, zawartym w druku nr 3663, zgłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

    Projekt ten ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Głównym celem projektu ustawy jest wykonanie rozporządzenia Komisji nr 255/2010 ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego w zakresie, w jakim w art. 15 nakłada ono na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Rozporządzenie Komisji Europejskiej stosuje się od dnia 26 września 2011 r.

    Przedłożony projekt ustawy przede wszystkim określa w sposób jednoznaczny, że do kosztów związanych z zasobami finansowymi w ramach koordynacji nie można wliczać kar pieniężnych nakładanych przez właściwe organy na podstawie przepisów projektowanej ustawy. Poza tym ustawa przewiduje cały katalog obowiązków oraz wynikających z nich restrykcji i kar. Chodzi m.in. o nałożenie na podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego obowiązku przedstawiania na wniosek koordynatora lub zarządzającego lotniskiem przyjętego planu lotu, który dotyczy tego lotniska. Za naruszenie tego obowiązku przewidziano sankcje w wysokości do 50 tys. zł. Kolejną restrykcją w katalogu jest nałożenie na koordynatorów lub zarządzających lotniskiem, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, obowiązku zapewnienia dostępu do posiadanego planu lotu prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Za naruszenie tego obowiązku przewidziano sankcje w wysokości do 50 tys. zł. Przewidziano także obowiązek zawiadomienia prezesa ULC o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na pojemność kontroli ruchu lotniczego, z przewidzianą sankcją w wysokości do 50 tys. zł. Wprowadzono również dodatkowe przepisy prawa materialnego umożliwiające nałożenie kar za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzeń nr 552/2004 oraz 255/2010.

    Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego przychyli się do stanowiska Komisji Infrastruktury i poprze ten projekt w głosowaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy