Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 3228 i 3489).


Poseł Sprawozdawca Bartłomiej Bodio:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Obrony Narodowej mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, druki nr 3228 i 3489.

    Projekt ustawy ma na celu umożliwienie wykonywania operacji lotniczych polskim i obcym cywilnym statkom powietrznym na polskich lotniskach wojskowych z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa tych operacji, umożliwienie wykorzystywania cywilnych transportowych statków powietrznych w realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z akcentem na właściwe zabezpieczenie procesu wycofywania polskiego kontyngentu wojskowego po zakończeniu misji stabilizacyjnej w Afganistanie. Kolejnym celem jest uniknięcie problemów z transportem ładunków wielkogabarytowych i ładunków niebezpiecznych na miejsce załadunku i wyładunku, ułatwienie procedur udzielania wymaganego zezwolenia na wykonywanie lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne na lotnisko wojskowe oraz zmniejszenie nakładów finansowych ponoszonych na transport do i z miejsca załadunku i wyładunku.

    Do najważniejszych przepisów zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze należą: wymaganie każdorazowego zezwolenia dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej działającego w porozumieniu z dowódcą jednostki organizacyjnej na wykonywanie operacji cywilnych statków powietrznych na lotniskach wojskowych w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych RP, wyłączenie obowiązku wpisu lotniska wojskowego do rejestru lotnisk cywilnych w przypadku lotów cywilnych statków powietrznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Minister obrony narodowej zostanie zobligowany do terminowego przekazywania aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych lotnisk państwowych wykorzystywanych do startu i lądowania cywilnego statku powietrznego wraz z kategorią tych lotnisk.

    Projekt ustawy wprowadza również odpowiedzialność oraz kompetencje ministra obrony narodowej w zakresie wydawania zgody na lot statku powietrznego na potrzeby Sił Zbrojnych RP z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie. Kolejną zmianą jest określenie kompetencji do badania wypadków lotniczych w przypadku statku powietrznego realizującego zadania na potrzeby Sił Zbrojnych RP, który zarejestrowany będzie w rejestrze cywilnym, a załoga będzie stanowić personel wojskowy lub cywilny. W wypadku katastrofy takiego statku powietrznego badaniem wypadku będzie się zajmowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

    Proponowana zmiana wprowadza także regulacje dotyczące określenia odpowiedzialności na wypadek szkód wyrządzonych w związku z realizacją lotów cywilnych na potrzeby Sił Zbrojnych na lotniska wojskowe. Zakłada się wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej przewoźnika, jak również Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

    Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy załączonego w sprawozdaniu w druku nr 3489. Dziękuję bardzo.Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze


28 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy