Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druki nr 3478 i 3558).


Poseł Sprawozdawca Bartłomiej Bodio:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Infrastruktury przedstawiam sprawozdanie dotyczące druku nr 3478.

    Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej prezes kieruje działalnością agencji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Nadto jego ustawowym obowiązkiem jest zapewnienie realizacji zadań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która odgrywa niezwykle istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce, jest bowiem instytucją odpowiedzialną m.in. za bezpieczną, ciągłą, płynną i efektywną żeglugę powietrzną w całej polskiej przestrzeni powietrznej, a także za wykonywanie funkcji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływami ruchu lotniczego.

    Zasadnicza kwestia polega na tym, że aktualnie obowiązująca ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie konkursu na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ustanawiają bardzo wysokie wymagania dla kandydatów ubiegających się o powołanie na to stanowisko. Postępowanie konkursowe składa się z aż pięciu etapów. W konsekwencji ustanowienia tak rygorystycznych wymagań formalnych i merytorycznych dla kandydatów na stanowisko prezesa agencji zaledwie kilka osób w Polsce jest w stanie je spełnić. Osoby, które posiadają tak specjalistyczną wiedzę z zakresu żeglugi powietrznej, znajomość języków obcych, ustawowy trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym, a jednocześnie zdolności menadżerskie, nie wyrażają zainteresowania świadczeniem pracy na rzecz jednostki sektora finansów publicznych. Wobec powyższego istnieje poważne ryzyko braku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.

    Propozycja zmiany art. 6 ust. 12 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości realizacji zadań instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej oraz kontynuacji podejmowanych przez prezesa agencji na arenie międzynarodowej inicjatyw związanych z systemem zarządzania ruchem lotniczym. Aktualny nie dłuższy niż trzy miesiące okres powierzenia pełnienia obowiązków prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z możliwością jednorazowego przedłużenia o kolejne trzy miesiące jest niewystarczający do zagwarantowania ciągłości realizacji zadań instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zwłaszcza że przepisy ustanawiają tak rygorystyczne wymogi formalne i merytoryczne dla kandydatów na prezesa agencji. Zaproponowanie zastąpienia trzymiesięcznego okresu powierzenia pełnienia obowiązków prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej okresem sześciomiesięcznym oraz wprowadzenie przepisu przejściowego w art. 2 niniejszej ustawy mają na celu zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania instytucji oraz kontynuacji podejmowanych przez agencję na arenie międzynarodowej inicjatyw z zakresu służby żeglugi powietrznej w sytuacji braku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu na prezesa agencji. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej prezes nie tylko reprezentuje, ale przede wszystkim kieruje działalnością całej agencji oraz zapewnia realizację zadań agencji zgodnie z prawem Unii Europejskiej, prawem krajowym oraz przepisami międzynarodowymi.

    Propozycja przedmiotowej zmiany nie obciąża budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie przewiduje się żadnych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych czy prawnych w związku z wejściem w życie zaprojektowanej zmiany. Projekt nie wiąże się z koniecznością zmiany żadnych aktów wykonawczych do ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

    Komisja Infrastruktury wnosi do Wysokiego Sejmu o uchwalenie przedmiotowej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej


126 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy