Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3448 i 3466).


Poseł Dariusz Joński:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam przyjemność przedstawić oświadczenie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3448 oraz 3466.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej zgadza się z potrzebą zmiany obu wymienionych ustaw, gdyż wynika ona z niedostosowania uchwalonego - nie tak dawno przecież - przez Sejm prawa do potrzeb zmieniającego się życia gospodarczego. Ustawy te zawierały wspólny element dotyczący zapewnienia możliwości waloryzacji zawartych umów, w sytuacji kiedy zmieniają się istotne fakty determinujące te umowy. Chodzi o zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także stawek podatku VAT.

    W przypadku ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość waloryzacji uzgodnionego przez Sejm wynagrodzenia została zawarta w art. 4.

    Jeśli chodzi o ustawę z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, to istota zmiany polega na zmianie terminu, do którego każda ze stron może wystąpić o odpowiednią zmianę wynagrodzenia umowy o zamówienie publiczne oraz rozwiązać umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. W obowiązującym przepisie jest mowa o terminie do dnia 1 marca 2016 r., zaś projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu przewiduje, jak wcześniej podałem, termin jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie negocjacji, ze skutkiem nie wcześniejszym niż na dzień 31 grudnia 2015 r. Po uchwaleniu nowelizacji zapisy w obu ustawach będą kompatybilne, nie będą stwarzały trudności interpretacyjnych.

    Reasumując część merytoryczną, stwierdzam, że jest potrzeba nowelizacji wymienionych ustaw, która wynika ze zmieniającego się życia gospodarczego. Nasz klub będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu.

    Na marginesie chciałbym zwrócić uwagę na usterki dotyczące procesu legislacyjnego, jeśli chodzi o te dwa projekty. Po pierwsze, zauważam, że Sejm nie powinien nowelizować przepisów zmieniających inne ustawy. Wynika to wyraźnie z § 91 ust. 1 ˝Zasad techniki prawodawczej˝. W trakcie posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej mówił o tym również legislator. Praca nad projektami ustaw powinna zapewniać właściwą jakość stanowionego prawa, szczególnie dotyczy to ustaw zmieniających, które weszły już w życie.

    Po drugie, w przypadku omawianej ustawy Komisja Nadzwyczajna, uchwalając sprawozdanie, nie posiadała jakichkolwiek opinii rządu, a przecież sprawa dotyczy zamówień publicznych. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w trakcie posiedzenia komisji stwierdził, że nie ma wątpliwości co do zapisów projektu ustawy dotyczących interesu zamawiającego czy wykonawcy. Jeśli nawet stanowisko rządu się ukaże, nie będzie to miało żadnego znaczenia, gdyż ustawa już dawno będzie uchwalona. Rozumiem, że kończy się kadencja i przepisy trzeba szybko zmieniać, ale standardy legislacyjne winny być jednak utrzymywane.

    Trzecia i ostatnia uwaga dotyczy jakości legislacyjnej projektu poselskiego, który jest zawarty w druku nr 3448. W trakcie posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej legislator przedstawił wiele braków i niedoskonałości dotyczących projektu. Gdyby wnioskodawcy byli z opozycji, projekt nigdy nie byłby zamieszczony w druku sejmowym, a niechybnie skierowany zostałby do Komisji Ustawodawczej celem odrzucenia. Nadto chciałbym również zauważyć, że projekt wpłynął do marszałka Sejmu 15 maja 2015 r., a już 26 maja skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej w celu przeprowadzenia pierwszego czytania. Przy uchwalaniu pobito więc swoisty niechlubny rekord, gdyż ustawę uchwalimy w ciągu jednego miesiąca, na dodatek bez opinii rządu. Oby w najbliższym czasie nie trzeba było znów nowelizować tej ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw


26 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy