Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska:

    Szanowny Panie Ministrze! Moje pytanie związane jest z licznymi pytaniami, które kierują do mnie samorządowcy zarówno z mojej gminy, jak i gmin ościennych. Dotyczą one sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi na podstawie zużycia wody z nieruchomości.

    Proszę o wyjaśnienie poniższych wątpliwości: Czy w związku z zapisem art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od ilości zużytej wody należy brać pod uwagę ilość zużytej wody z całej nieruchomości wielorodzinnej, tj. ze wskazań wodomierza głównego, czy może ilość wody ze wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach mieszkalnych?

    Z dniem 1 lutego weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. w art. 2 dodano ust. 3a mówiący o tym, że wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a właściciel lokalu - w części odpowiadającej stosunkowi zużytej wody w lokalu do ilości wody zużytej we wszystkich lokalach. W związku z tym czy wspólnota mieszkaniowa, ponosząc wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, wnosi do gminy opłaty na podstawie zużycia wody w całej nieruchomości, tj. na podstawie odczytu z wodomierza głównego? Jeśli tak, to jak interpretować zapis mówiący, że właściciel lokalu (Dzwonek) ponosi opłatę w części odpowiadającej stosunkowi zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach? Co wówczas z ilością wody z części wspólnych nieruchomości, przeznaczonej m.in. na mycie, remont klatek schodowych, podlewanie terenów zielonych, z czym to m.in. związana jest różnica między odczytami wodomierza głównego a wodomierzy w lokalach mieszkalnych? Dziękuję.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Poseł! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej, której obowiązek zapłaty powstaje z mocy prawa. Za uiszczenie tej opłaty odpowiada właściciel nieruchomości. Jest to określone w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Późniejsze zmiany tej ustawy tej podstawy nie naruszały, a generalnie tylko ją doprecyzowały.

    Zgodnie z art. 2 ust. 3, w przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową. Dlatego też, niezależnie od wybranej przez gminę metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami spoczywa na właścicielu nieruchomości, w tym przypadku - na wspólnocie mieszkaniowej.

    Pani poseł omówiła dwa przypadki i ja odniosę się do tych dwóch sytuacji. W przypadku wyboru przez gminę metody naliczania opłaty zależnej od ilości zużytej wody należy naliczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę wskazania głównego wodomierza nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, który uwzględnia także wodę zużytą dla utrzymania części wspólnych nieruchomości. Właściciele poszczególnych lokali w nieruchomościach wielolokalowych nie są właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dlatego też nie rozliczają się z opłat za gospodarowanie odpadami z gminą, ale ze wspólnotą mieszkaniową - to, co teraz, w tej chwili, zauważę, jest bardzo ważne - zgodnie z ustaleniami zarządu wspólnoty. A więc w przypadku poboru wody w ilości 100, w tym przez poszczególne lokale - w ilości 75, pozostaje pewna różnica wody zużyta na cele wspólne. Tego, w jaki sposób zarząd wspólnoty rozdzieli tę część pomiędzy poszczególnych lokatorów, użytkowników, prawo, ustawa nie normują. Jest to pozostawione do decyzji zarządu wspólnoty.

    Druga część pani pytania dotyczyła zagadnienia, które w zasadzie pojawiło się jesienią ubiegłego roku w parlamencie podczas dyskusji o nowelizacji ustawy. Na etapie obrad senackich została poruszona sprawa dość intensywnie podnoszona przez grupę spółdzielców z Dolnego Śląska: A co w sytuacji, gdy wspólnota będzie niewydolna, gdy wspólnota ma ograniczony majątek? Kto w takim razie poniesie te koszty i w jaki sposób będą regulowane odpłatności za wodę? W tym przypadku została dodana lit. a do ust. 3 i zapisano, że właściciel lokalu wnosi opłatę w części odpowiadającej stosunkowi zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach. Ten zapis należy tak interpretować, że odpowiedzialność za wnoszenie opłaty w tym przypadku spoczywa na wspólnocie jako właścicielu. Jeżeli jednak ta wspólnota nie posiada majątku, z którego może ona ponosić odpowiedzialność, wówczas ta odpowiedzialność przechodzi na poszczególnych właścicieli lokali. W takim przypadku gmina będzie mogła naliczyć opłatę indywidualnie od każdego lokalu, biorąc pod uwagę odczyty z wodomierzy indywidualnych i, tak jak w przypadku zarządu, dodając ilości czy stawki odpowiadające poszczególnym właścicielom lokali od nieruchomości wspólnej, czyli tak samo, tę różnicę, która będzie pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a wskazaniami poszczególnych wodomierzy w poszczególnych lokalach. To w sumie będzie stanowiło 100% należnej odpłatności. Takich przypadków mamy niewiele, Ministerstwo Środowiska uzyskuje takie informacje, ale parlament na etapie swoich prac zauważył możliwość wystąpienia takiego przypadku, stąd lit. 3a w taki sposób należy interpretować.Ewa Żmuda-Trzebiatowska i Maria Małgorzata Janyska - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Ewa Żmuda-Trzebiatowska i Maria Małgorzata Janyska - PO w sprawie interpretowania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


1727 wyświetleńZobacz także:Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy