Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445).Opinia Administracji i Cyfryzacji o:a) części budżetowej 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: - dochody i wydatki, - dotacje podmiotowe i celowe, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, - współfinansowanie projektów z udziałem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 18:03


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2351) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Bożena Szydłowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 19:15


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2494). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 14:35


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445)Opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o:a) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, - dochody i wydatki,b) części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli, - dochody i wydatki, - referują przedstawiciele Komisji do Spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 15:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445).Opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o: a) części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy: - dochody i wydatki;b) części budżetowej 05 – Naczelny Sąd Administracyjny: - dochody i wydatki;c) części budżetowej 06 – Trybunał... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 17:04


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445).Opinia Komisji Obrony Narodowej o: a) części budżetowej 29 - Obrona narodowa, - dochody i wydatki, - dotacje podmiotowe i celowe, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,b) części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 19:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) w zakresie:części budżetowej 32 - Rolnictwo, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d) środki europejskie na współfinansowanie projektów,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 10:45


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Analizą wykonania w 2013 roku budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w zakresie:części budżetowej 79 - Obsługa długu krajowego, dochody i wydatki,części budżetowej 78 - Obsługa zadłużenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 12:08


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445).Opinia Komisji Infrastruktury o:a) części budżetowej 17 – Administracja publiczna, dział 710, w zakresie rozdziałów: - 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne; - 71021 – Główny Urząd Geodezji i Kartografii; b) państwowym funduszu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 18:03


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie przestawionych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego: - „Sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013 (druk nr 2420), - „Sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 roku (druk nr 2419). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 10:05