Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Data wpływu W sprawie
2012-09-13 w sprawie zmiany zapisów dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych - bezpłatnego badania mammograficznego
2012-06-15 w sprawie systemu dochodów samorządowych
2012-05-25 w sprawie możliwości wydatkowania przez gminy na cele inwestycyjne środków uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
2012-05-10 w sprawie włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych
2012-05-10 w sprawie poprawy dostępu do opieki pielęgniarskiej osób najciężej chorych i niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społecznej
2012-05-10 w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-03-14 w sprawie zmiany zasad naliczania opłat eksploatacyjnych za pobór wód głębinowych i wód leczniczych wykorzystywanych do produkcji wody mineralnej i innych napoi
2012-02-16 w sprawie propozycji zmian w ustawie o działalności leczniczej związanej z prowadzeniem opieki paliatywnej i hospicyjnej przez stowarzyszenia, fundacje, kościoły, kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe
2012-02-15 w sprawie problemów z wdrażaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej