Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W związku z przypadkami zgonów w święta i w dni wolne od pracy, zgonów w domu, tj. poza zakładami leczniczymi, w czasie gdy nie pracują lekarze rodzinni, i w związku z koniecznością pochówku w te dni pojawiają się problemy, który podmiot jest właściwy do stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu. Stwarza to rodzinie zmarłego niepotrzebne utrudnienia i powoduje stresujące sytuacje związane z poszukiwaniem właściwego lekarza. Problem ten wynika z faktu, że ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy zawierają nieaktualne już określenia, które nie odnoszą się do zmian wprowadzonych zarówno reformą służby zdrowia, jak i reformą administracyjną. Nie została też sporządzona instrukcja do wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do obecnego stanu organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych.

    W niektórych stanowiskach podmiotów leśniczych, a zwłaszcza Porozumienia Zielonogórskiego czy Porozumienia Podkarpackiego - Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, pojawiają się stwierdzenia, że lekarza, który stwierdza zgon i wystawia karty zgonu, powinien zatrudnić i opłacać starosta. Pragnę więc wyjaśnić, że w budżecie samorządów powiatowych nie ma środków finansowych na ww. cel. Taka sytuacja jest w powiecie lubaczowskim, u mnie, ale to niejedyny taki przypadek. Ten problem zgłasza również Związek Powiatów Polskich.

    W związku z powyższym mam pytania do pana ministra: Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć jakiekolwiek działania mające na celu uregulowanie spraw związanych ze stwierdzaniem zgonów i wydawaniem kart zgonu? Czy możliwe jest wprowadzenie zapisu o finansowaniu ww. czynności z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia (Dzwonek) i nałożenie takiego obowiązku na lekarza rodzinnego posiadającego kontrakt z funduszem zdrowia? Dziękuję bardzo.


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Łukasik:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie pośle, rzeczywiście zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a dokładnie art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, obowiązek wystawiania karty zgonu, jak również samego stwierdzania zgonu spoczywa na lekarzu POZ-u, który leczył zmarłego w ciągu ostatnich 30 dni, a jeśli ten lekarz nie jest w stanie tego zrobić, to ten obowiązek spoczywa na osobie wyznaczonej przez właściwego starostę, chodzi o wskazanie innej osoby, która będzie mogła tych czynności dokonać. Finansowanie także spoczywa na staroście. Trzecim podmiotem, który może stwierdzić zgon, jest lekarz ze szpitala, w którym pacjent zmarł.

    Ustawa, która obowiązuje obecnie, jest z 1959 r., a rozporządzenie ministra zdrowia, które doprecyzowuje te kwestie, jest z 1961 r. Na dzień dzisiejszy w Ministerstwie Zdrowia został powołany międzyresortowy zespół, który składa się m.in. z przedstawicieli ministra gospodarki, ministra infrastruktury i rozwoju, ministra obrony narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Środowiska. Do zadań tego nowo powołanego zespołu, który będzie mógł przygotować nowy projekt dotyczący ustawy o cmentarzach, będzie należało doprecyzowanie kwestii związanych m.in. ze stwierdzaniem i dokumentowaniem zgonu, z formami chowania zmarłych, z międzynarodowym przewozem zwłok czy sprowadzaniem do kraju zwłok żołnierzy poległych na misjach zagranicznych. Kolejnym zadaniem będzie postępowanie ze zwłokami trwale skażonymi chemicznie, skażonymi promieniotwórczo, jak również wskazanie, jak należy postępować w przypadku zwłok osób zmarłych w aresztach, obdukcji lekarskiej lub sekcji zwłok. Jak powiedziałam wcześniej, ten nowo powołany zespół będzie mógł przygotować projekt nowej ustawy i na etapie konstruowania tej ustawy zmienić kwestię finansowania tych czynności, bo do tej pory spoczywa to na starostach. Dziękuję bardzo.


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo, pani minister, ale chcę zaznaczyć, że ten problem jest sygnalizowany już od dość dawna. Oczywiście przygotowanie nowej ustawy jest jak najbardziej słuszne i potrzebne, z tym że problematyka, o której pani mówiła, jest dość obszerna i to będzie trwało dość długo, nawet jeśli chodzi o resorty, które są tym zainteresowane i będą zaangażowane w prace nad tą ustawą. Sprawa jest pilna, bo to dotyczy jakby ostatniej sytuacji w życiu człowieka, rodziny itd. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku zgonu jest takie odbijanie piłeczki, a rodzina się denerwuje, wydzwania, szuka lekarza. Nawet z powiatu lubaczowskiego bardzo często mam takie sygnały, ludzie do mnie przychodzą, starosta dzwoni. Coś trzeba z tym zrobić. Czy nie ma możliwości wydania jakiejś instrukcji, szybko, żeby ten problem załatwić? Nie są to duże pieniądze (Dzwonek), naprawdę nie są to duże pieniądze. Może dałoby się znaleźć pieniądze gdzieś w budżecie, w Narodowym Funduszu Zdrowia i za tę usługę ekstra zapłacić? Dziękuję bardzo.


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Łukasik:

    Panie pośle, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak delikatne są to sytuacje, jak również musimy mieć na względzie złożoność tych zagadnień, które będą dookreślone w nowej ustawie.

    Jeśli chodzi o pana pytanie, czy te świadczenia, te działania mogą być finansowane na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych, to wydaje mi się, że nie, dlatego że - jest o tym mowa w samej ustawie - są to świadczenia zdrowotne udzielane ze środków publicznych. Ale oczywiście będziemy te kwestie, tak jak powiedziałam wcześniej, rozpatrywać na etapie prac nowo powołanego międzyresortowego zespołu. Dziękuję.

    (Poseł Mieczysław Kasprzak: Rozumiem, że problem będzie trwał w dalszym ciągu.)Mieczysław Kasprzak - pytanie z 10 września 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 99. Pytania w sprawach bieżących Poseł Mieczysław Kasprzak - PSL w sprawie przepisów prawnych wskazujących podmiot właściwy do stwierdzania zgonów i wystawiania karty zgonu


147 wyświetleń