Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3230 i 3468).


Poseł Romuald Garczewski:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3230 i 3468.

    To przedłożenie poselskie jest niezwykle istotne dla funkcjonowania rynku kapitałowego. Celem projektowanej regulacji jest zmiana systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Zmiany mają służyć przebudowie dotychczasowego systemu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Obowiązkiem dotyczącym ponoszenia kosztów nadzoru w drodze rocznych opłat mają zostać objęte wszystkie podstawowe grupy podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym. Obecnie ponad 90% kosztów obciąża Giełdę Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

    W trakcie dyskusji, która toczyła się zarówno podczas prac podkomisji, jak i komisji, była poruszana kwestia obciążeń. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, o jakiej skali obciążeń, o jakiej wielkości kosztów mówimy, jeżeli chodzi o rozłożenie kosztów nadzoru na wszystkich uczestników rynku, na bardzo wielu uczestników. Chodzi o bardzo szerokie spektrum. Mają rację ci, którzy twierdzą, że od 2005 r. rynek kapitałowy w Polsce bardzo się zmienił. W niektórych segmentach chodzi o kilkusetprocentowe wzrosty. Nie jest możliwe, żebyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, iż Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad podmiotami, które są zaliczane do rynku kapitałowego, ale w żaden sposób, nawet pośrednio poprzez Giełdę Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, nie uczestniczą w pokrywaniu kosztów nadzoru. Są to podmioty prowadzące działalność w bardzo istotnym zakresie. Ich aktywa, przychody w wielu przypadkach są równe przychodom Giełdy Papierów Wartościowych bądź Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, jeżeli chodzi o skalę działania. Te podmioty nie były tym objęte. Niektóre podmioty w ogóle z definicji nie były tym objęte, a przecież nie da się ukryć, że nad tymi podmiotami jest sprawowany nadzór komisji. Na przykład obrót na rynku regulowanym podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Jest bardzo dużo podmiotów, które funkcjonują na rynku kapitałowym, ale nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru. W czasie prac staraliśmy się rozłożyć koszty w taki sposób, żeby nie były one dotkliwe dla podmiotów.

    Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy zmiany uzupełniają obecnie funkcjonujący model nadzoru nad rynkiem kapitałowym przez uwzględnienie postępującego procesu wzajemnego przenikania się sektorów rynku finansowego. Podmioty rynku kapitałowego mają dokonywać dwóch rodzajów opłat. Są to opłaty jednorazowe, jeżeli chodzi o udzielenie przez KNF zgody, zezwolenia lub podjęcie innej czynności o podobnym charakterze, oraz stałe opłaty roczne. Te ostatnie będą wnoszone przez wszystkie podmioty rynku kapitałowego, a więc m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki prowadzące izbę rozliczeniową, domy maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium RP, podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie rachunków i rejestrów towarów giełdowych, krajowe spółki publiczne, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu itd.

    To rozwiązanie, które jest neutralne budżetowo, obejmuje podmioty zagraniczne. Obejmuje tych, którzy są dzisiaj istotnym elementem ryzyka, podlegają nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego i partycypują w korzyściach, jakie niesie rynek kapitałowy. Zgodzę się tutaj z przedmówcą, że rejestr bardzo by się przydał. Mam nadzieję, że w toku dalszych prac zostanie to wykonane.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mając na uwadze powyższe względy, uważamy, że zmiany będą służyć systemowi finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera ten projekt ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


26 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy