Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Adam Kwiatkowski:

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    Rzeczywiście pytanie kierujemy głównie do pani premier, dlatego że 14 listopada bieżącego roku pani premier z panią prezydent Warszawy w asyście dziennikarzy przejechała warszawskim metrem, więc z pewnością jest osobą najlepiej zorientowaną, jeśli chodzi o postęp prac w przypadku tej inwestycji, która, przypomnijmy, jest już opóźniona o ponad 2,5 roku. Miała być gotowa na Euro 2012, a dzisiaj nikt tak naprawdę nie wie, kiedy zostanie oddana do użytku. W Warszawie mamy sytuację dość kuriozalną, a można byłoby powiedzieć, że komiczną, czyli z jednej strony mamy wprowadzone na mapy komunikacji przystanki drugiej linii metra, często zresztą z błędami, a z drugiej strony nie wiadomo, kiedy ona będzie działała.

    W związku z tym chcielibyśmy się dowiedzieć, po pierwsze, na jakim etapie są odbiory techniczne. Podobno ta linia została zgłoszona do odbioru 30 września. Ile takich odbiorów zostało dokonanych, a ile jest w trakcie? Ile odbiorów tak naprawdę jest niemożliwych ze względu na złe lub nie takie jak powinno być wykonanie tych przystanków? Chcielibyśmy się dowiedzieć z jednej strony, jakie konsekwencje wynikają dla warszawskiego samorządu, a z drugiej strony czy wynikają jakieś konsekwencje dla budżetu państwa, bo jest to przecież sztandarowa inwestycja realizowana w oparciu o fundusze unijne, a to opóźnienie, o którym mówimy, w świetle tego, że nie wiadomo, kiedy ta linia metra zostanie oddana do użytku, może generować takie zagrożenie. Czy zostaną w związku z tym osiągnięte założone w tej inwestycji wskaźniki i jakie jest z tego tytułu potencjalne zagrożenie karami? Wreszcie kiedy zostanie uruchomiony odcinek drugiej linii metra?

    Przypomnijmy, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz w kampanii wyborczej mówiła o tym, że właściwie powinna już działać od 14 grudnia. Dziś mamy sytuację, w której tak naprawdę wszyscy zadajemy sobie pytania, jaki jest stan tej inwestycji, a znamy go tylko i wyłącznie ze zdjęć tych, którzy mogli być tam w środku, i te zdjęcia nie napawają jakimś optymizmem. Dziękuję bardzo.


4 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że projekt budowy centralnego odcinka drugiej linii metra w Warszawie jest realizowany w Programie Operacyjnym ˝Infrastruktura i środowisko˝ w ramach działania poświęconego projektom transportu publicznego w największych polskich miastach. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza część to prace projektowe i budowa siedmiu stacji odcinka centralnego drugiej linii metra o łącznej długości 6,7 km. Druga część projektu to zakup 35 sztuk nowego taboru do obsługi pierwszej i drugiej linii metra.

    Stan zaawansowania realizacji projektu przedstawia się następująco. Prace budowlane rozpoczęły się w roku 2011 i zostały zakończone. Cały tabor został dostarczony w październiku bieżącego roku. Wobec powyższego należy stwierdzić, że cały zakres rzeczowy projektu został zrealizowany. Należy podkreślić, że budowa metra jest inwestycją wyjątkową w skali kraju, a prace budowlane trwały tylko 4 lata, co stanowi ogromną różnicę w porównaniu chociażby z czasem budowy pierwszej linii. Natomiast przed oddaniem metra do użytku mieszkańcom Warszawy, w związku z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa, niezbędne jest rzetelne przeprowadzenie odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie oraz przeprowadzenie jazd testowych.

    Budowa odcinka centralnego drugiej linii metra w Warszawie w sposób oczywisty przyczyni się do poprawienia jakości usług transportowych w aglomeracji warszawskiej i poprawi sytuację komunikacyjną w całym mieście oraz przyczyni się do integracji obszarów położonych na obu brzegach Wisły. Dzięki uruchomieniu odcinka centralnego drugiej linii metra szybka komunikacja stanie się dostępna dla turystów i osób przyjezdnych, bowiem przystanki zostały usytuowane w ścisłym centrum Warszawy. Powstanie dogodny środek przemieszczania się dla osób dojeżdżających do pracy i na uczelnie. Będzie to przyjazny środek transportu, eliminujący ograniczenia, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne, starsze i osoby z małymi dziećmi. W ten sposób stołeczny rynek pracy stanie się dla nich bardziej dostępny. Ponadto rozbudowa metra warszawskiego służyć będzie zwiększeniu udziału w przewozie osób transportem alternatywnym w stosunku do transportu drogowego, co doprowadzi do lepszego zrównoważenia systemu transportowego, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz redukcji zatłoczenia motoryzacyjnego.

    Z punktu widzenia dofinansowania projektu ze środków unijnych umowa o dofinansowaniu została zawarta w roku 2011, aktualna wartość całkowita projektu to 6 mld zł, a wartość dofinansowania unijnego to 3 mld zł. Dofinansowanie unijne zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską w czerwcu roku 2013. Chciałbym też podkreślić, że projekt jest bardzo ważną inwestycją w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, dlatego że konsumuje aż 30% alokacji przeznaczonej na projekty transportu publicznego.

    Pan poseł zadawał także pytanie co do części wydatków refundowanych. W obecnej chwili wartość refundowanych wydatków części unijnej dla projektu to ok. 2550 mln zł, czyli mniej więcej 82% całkowitej kwoty dofinansowania dla projektu. Można zatem stwierdzić, że projekt jest zaawansowany, wnioski o płatność przedstawiane są na bieżąco i refundacje także przekazywane są bez zakłóceń. Do połowy 2015 r. planowane jest całkowite rozliczenie projektu.

    Trzeba też dodać na koniec, że jeśli chodzi o wybudowany centralny odcinek drugiej linii metra, poza tym, że znacznie usprawni on komunikację w Warszawie, to jednak konieczna jest jego dalsza rozbudowa zarówno w kierunku zachodnim, jak i północno-wschodnim. Stąd też projekt budowy metra będzie miał swoją kontynuację w nowej perspektywie finansowej. Dalsza rozbudowa będzie również finansowana w nowej odsłonie Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, gdzie przewiduje się budowę kolejnych 6 km linii oraz zakup następnych 10 sztuk nowoczesnego taboru. Jako przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu ten projekt został również uwzględniony w zapisach kontraktu terytorialnego dla województwa mazowieckiego. Dziękuję bardzo.


4 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Jacek Sasin:

    Dziękuję bardzo.

    Panie ministrze, z przykrością stwierdzam, że pan jednak na większość pytań nie odpowiedział. Nas nie trzeba przekonywać, jak ważne jest metro dla Warszawy, jak ważną rolę będzie odgrywać.

    Prosiłbym jednak o odpowiedź na pytanie: Po pierwsze, czy to opóźnienie, tak znaczące opóźnienie w oddaniu do użytkowania drugiej linii metra nie spowoduje konieczności zwrotu części środków z funduszu Unii Europejskiej?

    Po drugie, nie odpowiedział pan na pytanie, na jakim etapie są dzisiaj odbiory, a tych odbiorów dokonują służby podległe rządowi, więc, jak rozumiem, rząd taką informację powinien posiadać.

    Wreszcie po trzecie, słusznie pan minister powiedział, że najważniejsze w tej sprawie w tej chwili jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. O tym również mówił pan prezydent Wojciechowicz, kiedy mówił, że zbyt wczesne korzystanie z tego metra to jest szafowanie życiem i zdrowiem warszawiaków. W związku z tym mam pytanie: Czy pani premier Ewa Kopacz była poinformowana 14 listopada, kiedy jechała tą linią metra, że jest to niebezpieczne i że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz naraziła panią premier na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia? (Dzwonek) Bo tak wynika z wypowiedzi pana prezydenta Wojciechowicza z 16 grudnia. I czy odpowiednie służby państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo najważniejszych urzędników państwowych, w tym pani premier - mam tutaj na myśli Biuro Ochrony Rządu - miały świadomość, że pani premier jest narażona na niebezpieczeństwo, korzystając z linii metra, która nie posiada aktualnych odbiorów, ani odbiorów technicznych, ani przede wszystkim odbioru w zakresie bezpieczeństwa? Bo mamy również informację z 10 grudnia prezydenta Wojciechowicza, który powiedział, że dopiero trwają odbiory stacji, te odbiory przeciwpożarowe. Cytuję: na razie aktualny odcinek drugiej linii metra sprawdzają strażacy, dokonują odbiorów stacji, dwie już sprawdzili, następne w najbliższych dniach. Tak więc nikt nie powinien jako pasażer jeździć drugą linią metra do czasu zakończenia wszystkich odbiorów, zarówno technicznych, jak i przede wszystkim tych przeciwpożarowych, decydujących o bezpieczeństwie. A pani premier jako pasażer drugą linią metra jeździła, została narażona przez panią Gronkiewicz-Waltz na niebezpieczeństwo.

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Dziękuję, panie pośle.

    Pytanie już zostało zadane.

    Poseł Jacek Sasin:

    Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.


4 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po kolei.

    Kwestia opóźnienia. Absolutnie nie identyfikujemy z poziomu instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym ˝Infrastruktura i środowisko˝ ryzyka jakiejkolwiek utraty dofinansowania europejskiego. Tak jak powiedziałem poprzednio, projekt będzie rozliczony do połowy 2015 r., biorąc pod uwagę prawie 3 tys. projektów czy 3 tys. umów podpisanych w ramach programu ˝Infrastruktura i środowisko˝. Nie widzimy generalnie dla tego programu również tego typu zagrożeń w zakresie realizacji pozostałych projektów.

    Co do odbiorów ta sytuacja, i o tym również mówią władze miasta stołecznego, jest bardzo dynamiczna. Jak wynika z informacji, które może posiadać instytucja zarządzająca programem, część tych odbiorów jest zakończona, część jeszcze trwa, oprócz straży pożarnej te odbiory prowadzi również inspektor nadzoru budowlanego i inspekcja sanitarna, więc ten proces jeszcze jest w toku.

    Co do trzeciej części pytania, które zadał pan poseł, powiem tak: Trwają odbiory techniczne, ale trwają również przejazdy techniczne i składy metra w ramach tych odbiorów są uruchamiane, i w ramach jednej z tych jazd odbyła się wizyta z udziałem pani premier Ewy Kopacz. Z informacji, które my posiadamy, wynika, że wszystko było uzgodnione pomiędzy urzędem miasta a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo.Adam Kwiatkowski, Jacek Sasin i Elżbieta Rafalska - pytanie z 18 grudnia 2014 r.


8 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Jacek Sasin - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Sasin - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jacek Sasin - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy