Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mieczysław Marcin Łuczak:

    Dziękuję.

    Wielce Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Samorząd - to tu zaczyna się Polska. Samorząd to jest coś w kraju, to jest mała ojczyzna. Funkcjonowanie samorządu jest uzależnione od środków inwestycyjnych i należy się cieszyć z tego, że w październiku tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego i Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały na 20 lat umowę dotyczącą wsparcia samorządu. To jest bardzo ważne. Żeby jednak zrealizować inwestycje z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, potrzebny jest udział własny w wysokości 60 mld zł. Fundusz Infrastruktury Samorządowej będzie dysponował 600 mln zł. Dobre i to, bo to zabezpieczy w dużej mierze inwestycje, które będą realizowane w samorządzie.

    Moje pytania do pana ministra są następujące: Na jakich zasadach fundusz będzie udzielał wsparcia samorządom? W jakich inwestycjach samorządowych fundusz będzie mógł wspierać samorządy? Ile środków będzie przeznaczonych na projekty? Jakiej wielkości środki zostaną przeznaczone na działanie funduszu w roku 2015 oraz w latach następnych?

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To, że samorządy dzięki temu funduszowi nie będą musiały zadłużać się ponad poziom, który jest dopuszczalny, jest bardzo ważne, bo przecież jeżeli zastój inwestycyjny nastąpi w gminach, powiatach i województwach, to i rozwój kraju będzie bardzo mierny. Bardzo prosiłbym o odpowiedź na moje pytania.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za ten zestaw pytań. Tak jak pan poseł poinformował, w październiku została podpisana umowa między Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Powstanie Fundusz Infrastruktury Samorządowej. Główne cele funduszu możemy podzielić na cele prorozwojowe, czyli wsparcie kapitałowe spółek komunalnych w ich inwestycjach infrastrukturalnych, oraz cele płynnościowe, czyli zastrzyk dodatkowej gotówki za zakupione udziały czy też akcje - to może być zakup bezwarunkowy lub też czasowy warunkowy - czyli wsparcie płynnościowe spółek komunalnych i przedsięwzięć infrastrukturalnych po stronie samorządowej.

    Fundusz może również zawiązać spółkę z samorządem, a w niektórych przypadkach udzielić pożyczki podporządkowanej bezpośrednio spółce komunalnej. Okres inwestycyjny funduszu wynosi ok. 20 lat, czyli będą to inwestycje długoterminowe. Jeżeli chodzi o stopy zwrotu, będą to stopy zwrotu z inwestycji charakterystyczne dla inwestycji w poszczególnych sektorach samorządowych. Fundusz będzie inwestorem finansowym i inwestorem mniejszościowym, czyli władztwo nad spółkami pozostanie oczywiście w rękach samorządów, i nie będzie ingerował w bezpośrednią codzienną działalność operacyjną spółek. Nabycie akcji lub też udziałów spółki samorządowej przez Fundusz Infrastruktury Samorządowej co do zasady będzie wymagać przeprowadzenia konkurencyjnej procedury wyboru, ale to oczywiście leży po stronie jednostek samorządu terytorialnego, tak aby nie było zarzutu pomocy publicznej i aby było to zgodne z Prawem zamówień publicznych.

    Jeżeli chodzi o pytanie drugie, w jakiego rodzaju inwestycjach samorządowych fundusz będzie wspierał samorządy, przede wszystkim myślimy o przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, miejskich sieciach ciepłowniczych, gospodarce odpadami, projektach rewitalizacyjnych, infrastrukturze miejskiej, transportowej, jak również infrastrukturze społecznej. Tak że zakres polityki inwestycyjnej funduszu jest bardzo szeroki. Nie wykluczamy również partnerstwa publiczno-prywatnego, będziemy promować tę ideę i fundusz w takich przedsięwzięciach także będzie spełniał aktywną rolę.

    Było pytanie co do środków przeznaczonych na pojedynczy projekt. Po konsultacjach stwierdzono, że przedział między 10 mln zł a 120 mln zł powinien jak najszerzej obejmować zakres poszczególnych inwestycji. Chcemy dotrzeć również do małych samorządów, gdzie te 10 mln zł powinno być wystarczającym poziomem inwestycji ze strony funduszu, aby wspierać również ich działania lokalne.

    Jaka wielkość środków została przeznaczona na działania w 2015 r. w funduszu? Tak jak pan poseł stwierdził, to jest 300 mln ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego i 300 mln ze strony Polskich Inwestycji Rozwojowych. To jest tylko na ten rok. Jeżeli będą większe potrzeby, jest deklaracja z obu stron, zarówno ze strony banku, jak i ze strony Polskich Inwestycji Rozwojowych, by zwiększać zaangażowanie funduszu w te inwestycje. To wszystko z mojej strony. Dziękuję.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mieczysław Marcin Łuczak:

    Panie ministrze, bardzo krótkie pytanie: Jaki będzie udział procentowy funduszu w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego? Jaki jest dopuszczalny udział procentowy?


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Co do zasady w każdym projekcie fundusz będzie udziałowcem mniejszościowym. Jeżeli chodzi o projekty w formule PPP, fundusz będzie inwestorem wspierającym spółkę komunalną czy też nowo powstałą spółkę utworzoną wspólnie, samorządową, tzw. spółkę specjalnego przeznaczenia. Będzie zawsze inwestorem mniejszościowym, czyli poniżej 50%, tak żeby władztwo korporacyjne nad spółką komunalną było zawsze w rękach samorządu.

    (Poseł Mieczysław Marcin Łuczak: A formy partnerstwa publiczno-prywatnego? Czy formy będą jednakowe jak dla pozostałych spółek?)

    Nie usłyszałem.

    (Poseł Mieczysław Marcin Łuczak: Są trzy formy pomocy funduszu. Czy w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego będą stosowane wszystkie trzy?)

    Tak, absolutnie, wszystkie trzy formy będziemy tutaj stosować. Dziękuję.Eugeniusz Tomasz Grzeszczak, Mieczysław Marcin Łuczak- pytanie z 6 listopada 2014 r.


47 wyświetleń

Zobacz także: