Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3837 i 3907).


Poseł Krystyna Kłosin:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania stanowiska klubu Platformy Obywatelskiej dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3837 i 3907).

    W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza się przepisy regulujące wymagania w odniesieniu do centrów urazowych dla dzieci. Powołuje się te centra urazowe jako placówki, które będą zajmowały się dziećmi trafiającymi do nich wskutek wypadków. Jest to rozwiązanie oczekiwane przez środowisko medyczne i przez Polaków. Szczegółowe warunki dotyczące personelu medycznego oraz wyposażenia centrów zostaną ujęte w rozporządzeniu ministra zdrowia. Wprowadzenie powyższej regulacji jest istotne ze względu na konieczność zapewnienia kompleksowej diagnostyki i specjalistycznej opieki dla dzieci, czyli osób poniżej 18. roku życia, oraz stworzenia podstaw prawnych do uzyskania finansowania nakładów na centra urazowe dla dzieci w Polsce.

    Pan poseł sprawozdawca szczegółowo omówił projekt, a więc nie będę odnosić się do szczegółów. Chciałabym dodać, że ustawa ta dotyczy też ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i proponuje w niej zmianę wydłużającą do dnia 31 grudnia 2017 r. termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Trzecia nowelizacja dotyczy ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu, w którym podmiot leczniczy nie będzie musiał zawierać umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Podmiot leczniczy prowadzący szpital może zawrzeć umowę ubezpieczenia od zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do 31 grudnia 2016 r. A więc ten okres wydłużamy, tak że obowiązek posiadania takiej umowy będzie istniał od 1 stycznia 2017 r.

    Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni roboczych od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 39f pkt 7, który dotyczy wyposażenia centrów urazowych dla dzieci w lotniska do lądowania śmigłowców. Ten punkt wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

    Pani marszałek, chciałabym jednocześnie w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej zgłosić dwie poprawki do tego projektu. Mam tutaj te poprawki wraz z uzasadnieniem. Pierwsza poprawka dotyczy rozszerzenia możliwości zatrudnienia ratowników medycznych i wykonywania zawodu ratownika medycznego zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i poza systemem, chodzi o ratowników morskich, górskich i wodnych. Druga poprawka dotyczy opracowania wzoru karty ratownika medycznego i określa termin jej wejścia w życie na 1 stycznia 2016 r.

    Klub Platformy Obywatelskiej jest za wprowadzeniem projektowanych zmian oraz zgłoszonych poprawek i rekomenduje Wysokiej Izbie ich przyjęcie. Dziękuję bardzo za uwagę.Poseł Krystyna Kłosin - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


116 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Krystyna Kłosin - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Kłosin - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Kłosin - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Kłosin - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy