Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:
1. Części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2.
Referuje Rzecznik Praw Dziecka
Koreferuje poseł Magdalena Kochan.
2. Części budżetowej 31 – Praca
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) plany finansowe z zał. nr 13:
- Funduszu Pracy,
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
d) program wieloletni z zał. nr 10 „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” III etap,
e) środki z Unii Europejskiej w ramach: Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 z zał. nr 4.
Referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Koreferuje poseł Krzysztof Michałkiewicz.
3. Części budżetowej 44 – Zabezpieczenie społeczne
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8,
d) środki z Unii Europejskiej w ramach: Norweskiego Mechanizmu finansowego 2009-2014, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zał. nr 4.
Referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Koreferuje poseł Tadeusz Tomaszewski.
4. Części budżetowej 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8.
Referuje Minister – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Koreferuje poseł Sławomir Piechota.
5. Części budżetowej 63 – Rodzina
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8.
Referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Koreferuje poseł Iwona Kozłowska.
6. Części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 852 – Pomoc społeczna
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- dotacje celowe z zał. nr 8,
b) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego z zał. nr 7,
d) „Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” z zał. nr 10,
e) środki z Unii Europejskiej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z zał. nr 4.
7. Części budżetowej nr 83 – Rezerwy celowe w zakresie poz.: 15, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 39, 53, 58, 80.
Referują: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów.
Koreferuje poseł Iwona Kozłowska.
8. Części budżetowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z udziałem przedstawicieli Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) plany finansowe z zał. nr 13:
- Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS,
- Funduszu Prewencji i Rehabilitacji KRUS,
- Funduszu Administracyjnego KRUS.
Referuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Koreferuje poseł Piotr Walkowski.
9. Części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) plany finansowe:
- Funduszu Emerytur Pomostowych z zał. nr 13,
- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z zał. nr 13,
- państwowej osoby prawnej – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zał. nr 14.
Referuje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Koreferuje poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
10. Planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zał. nr 13 (z udziałem przedstawicieli Komisji Zdrowia).
Referuje Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Koreferuje poseł Janina Okrągły.


0 wyświetleńZobacz także:


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw rynku pracy o poselskim projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Informacja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat systemu opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Raport na temat dzietności i sytuacji ekonomicznej rodzin w Polsce - referuje prof. dr hab....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy