Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Stanisław Szwed


Data wpływu W sprawie
2015-07-07 w sprawie zbiegu prawa do pracowniczego świadczenia emerytalnego i do tzw. świadczenia mundurowego
2015-06-18 w sprawie doprecyzowania art. 209 ustawy Kodeks karny dotyczącego dłużników alimentacyjnych
2015-06-18 w sprawie podatku od odsetek z lokat i oszczędności
2015-05-26 w sprawie ustawowego zobowiązania właścicieli nieruchomości do utrzymania ich we właściwym stanie estetycznym
2015-05-26 w sprawie odszkodowań i reparacji wojennych
2015-04-30 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane w odniesieniu do porzuconych, nieremontowanych i nieużytkowanych obiektów
2015-04-30 w sprawie wydłużenia terminu spełnienia standardów dla pomieszczeń i urządzeń placówek leczniczych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2015-04-30 w sprawie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów
2015-04-22 w sprawie uznania pracy pielęgniarek na poszczególnych stanowiskach pracy w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych za pracę w szczególnym charakterze
2015-02-17 w sprawie opodatkowania zwrotu zawieszonych emerytur
2015-02-17 w sprawie przedłużenia okresu służby żołnierzom służby kontraktowej określonej w art. 13 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
2015-02-17 w sprawie finansowania warsztatów terapii zajęciowej
2015-02-17 w sprawie skutków wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji
2015-02-17 w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników opiekunów osób niepełnosprawnych
2015-02-05 w sprawie procedury "Niebieskie karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta", na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
2015-02-03 w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2015-02-03 w sprawie obowiązku ponownego odbycia stażu przez nauczyciela w przypadku jego nieobecności w pracy dłuższej niż rok, spowodowanej ciążą i urodzeniem dziecka oraz wykorzystaniem w związku z tym urlopów przewidzianych w ustawie Kodeks pracy
2015-02-03 w sprawie prawa do renty rodzinnej po zmarłym, który pobierał rentę socjalną
2015-02-03 w sprawie dyskryminacji pracowników ze względu na chorobę, na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy
2014-12-17 w sprawie prawa do nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 50-letni okres zatrudnienia i ujednolicenia jej wysokości
2014-11-26 w sprawie zmiany mechanizmu ustalania składu rady oddziałów wojewódzkich NFZ
2014-11-05 w sprawie ratyfikacji Konwencji o statusie bezpaństwowców
2014-11-05 w sprawie metodyki zliczania wypadków przy pracy
2014-11-05 w sprawie norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy
2014-11-05 w sprawie emerytur rolniczych osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., które podlegały mieszanemu ubezpieczeniu społecznemu ZUS i KRUS