Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Marek Balt


Data wpływu W sprawie
2015-08-03 w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyłączenia dzierżawców działek zlokalizowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, z określonego w art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015-06-15 w sprawie stosowania polskich znaków diakrytycznych przez pracowników urzędów stanu cywilnego dokonujących transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego obywateli polskich
2015-06-15 w sprawie objęcia preferencyjną stawką opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe
2015-05-21 w sprawie przesunięcia terminu dostosowania podmiotów leczniczych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2015-05-21 w sprawie refundacji leczenia kobiet zmagających się z problemem mięśniaków macicy octanem uliprystalu
2015-04-13 w sprawie przeprowadzenia kontroli w związku z uzyskiwaniem zwrotu podatku VAT
2015-03-19 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 789 i drogą gminną nr 689003S w miejscowości Staromieście, gm. Lelów
2015-03-19 w sprawie zaopatrzenia aptek w insuliny, w tym insulinę Humalog
2015-02-04 w sprawie umożliwienia emisji filmu dokumentalnego pt. "Jasnowłosa prowincja"
2015-01-20 w sprawie umożliwienia rodzinnym ogrodom działkowym składania PIT-ów w formie papierowej
2014-05-05 w sprawie sytuacji w Kompanii Węglowej SA i powodów, przyczyn tej sytuacji
2014-04-22 w sprawie budowy drogi umożliwiającej bezpieczny przejazd pod trasą DK 1 na odcinku Grabowa - Łochynia (dwa przejazdy rolne pod trasą DK 1)
2014-03-31 w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników
2014-01-03 w sprawie dyskusyjnej decyzji dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o wypowiedzeniu kontraktu szpitalowi EuroMedic w Katowicach
2013-11-29 w sprawie kontrowersyjnych procedur przy naborze do służby w Policji
2013-10-31 w sprawie uciążliwych skutków odczuwalnych przez Polaków w wyniku podjęcia działań w duchu apeli medialnych Premiera odnośnie do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego
2013-10-31 w sprawie planowanego wprowadzenia z dniem 1 listopada 2013 r. podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny, używany do napędu pojazdów samochodowych, w tym autobusów komunikacji miejskiej
2013-10-10 w sprawie kontrowersyjnych zapisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
2013-10-10 w sprawie enuncjacji prasowych dotyczących powodów odwołania Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
2013-10-10 w sprawie likwidacji połączenia kolejowego pomiędzy Zawierciem a Jaworzno-Szczakową
2013-10-10 w sprawie możliwego niedopełnienia obowiązków przez organ wykonawczy gm. Janów
2013-09-12 w sprawie stanu realizacji planów racjonalizacji zasobów, podniesienia kompetencji i radykalnego ograniczenia kosztów administracji
2013-09-09 w sprawie prawdopodobnego wystąpienia nieuzasadnionej opieszałości w działaniach sądu
2013-08-27 w sprawie skandalicznych warunków pracy policjantów, na przykładzie Kłomnic pod Częstochową
2013-08-05 w sprawie organizacji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej zmian klimatu - COP19, która odbędzie się w Warszawie w dniach 11-22 listopada 2013 r.