Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Cezary Olejniczak


Data wpływu W sprawie
2015-08-31 w sprawie stosowania przepisów o ochronie przeciwpożarowej przez właścicieli i zarządców wielolokalowych budynków mieszkalnych
2015-07-27 w sprawie odmrożenia i dokonania waloryzacji płac w sferze budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2015-07-27 w sprawie trudnej sytuacji materialnej pracowników cywilnych Policji oraz możliwości podwyższenia wynagrodzeń tej grupy zawodowej w 2016 r.
2015-07-14 w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (PIT) (Dz.U. 2015.699).
2015-07-13 w sprawie przeznaczenia odpowiednich środków finansowych na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice, w gm. Błaszki
2015-06-22 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, na mocy którego miasta Piła, Ciechanów i Sieradz zostaną przekształcone w powiaty grodzkie
2015-04-15 w sprawie decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o odstąpieniu od przebudowy drogi krajowej nr 14 relacji Łódź - Głowno
2015-03-30 w sprawie remontu budynku Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu w ramach "Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji"
2015-02-23 w sprawie rażącej niespójności w interpretacji przepisów prawnych dokonanej przez Agencję Rynku Rolnego wobec producentów niektórych owoców i warzyw poszkodowanych przez wprowadzenie rosyjskiego embarga, na przykładzie sadowników z gm. Głowno
2015-02-09 w sprawie zabezpieczenia mieszkańców przed tlenkiem węgla (czadem)
2015-02-04 w sprawie zamiaru likwidacji przedszkoli wojskowych, na przykładzie Przedszkola Wojskowego nr 147 w Leźnicy Wielkiej
2015-01-09 w sprawie uwzględnienia budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 70 Łowicz - Nieborów w planach, które będą realizowane na terenie woj. łódzkiego w latach 2014-2020
2014-11-25 w sprawie docelowego kształtu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
2014-11-25 undefined
2014-09-24 w sprawie podjęcia niezbędnych działań wobec narastającej sytuacji kryzysowej w sektorze mleka
2014-08-26 w sprawie opóźnień we wdrożeniu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD
2014-04-29 w sprawie wysokości świadczeń pieniężnych otrzymywanych z pomocy społecznej
2014-04-22 w sprawie sytuacji polskich przedsiębiorstw produkujących i dystrybuujących ciągniki i maszyny rolnicze w perspektywie braku decyzji dotyczących dopłat modernizacyjnych dla rolnictwa
2014-04-22 w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wspierania ekologicznych gospodarstw rolnych
2014-04-02 w sprawie obniżenia stawki rocznej dotacji na ocenę wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasienianiu bydła z dotychczasowej kwoty 67 000 zł za sztukę do kwoty 54 000 zł za sztukę
2014-03-14 w sprawie utworzenia nowej dyscypliny w wykazie dziedzin i dyscyplin nauki obowiązujących w Polsce
2014-03-13 w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom w gm. Zgierz i gm. Ozorków
2014-03-13 w sprawie budowy nowej konwencjonalnej linii kolejowej o podwyższonych parametrach na odcinku od Warszawy Zachodniej do włączenia do linii Skierniewice - Łowicz w planowanym śladzie linii Y
2014-02-21 w sprawie długiego czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty - kardiologa
2014-01-21 w sprawie stałego łamania praw mniejszości polskiej na Litwie