Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Anna Paluch


Data wpływu W sprawie
2013-04-05 w sprawie poprawności językowej tekstów publikowanych przez ministerstwa, popularyzacji kultury języka oraz poprawy skuteczności przepisów ustawy o języku polskim
2013-04-05 w sprawie przepisów znowelizowanej ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ograniczających rozwój gmin uzdrowiskowych
2013-04-05 w sprawie stanowiska rządu wobec postulatu likwidacji okien życia
2013-04-04 w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży
2013-04-04 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
2013-03-21 w sprawie zmian w ustawach regulujących funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce
2013-03-08 w sprawie wdrażania procedur bezpieczeństwa w cywilnym ruchu lotniczym zgodnie z wymogami rozporządzeń (WE) 300/2008 i 272/2009
2013-03-08 w sprawie przepisów art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
2013-03-08 w sprawie nierównego traktowania podmiotów w procesie przyznawania środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 1 "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego"
2013-03-07 w sprawie marginalizowania mniejszych podmiotów świadczących usługi medyczne
2013-03-07 w sprawie zmian przepisów dotyczących umieszczania osób w środowiskowych domach samopomocy
2013-02-22 w sprawie planowanego obniżenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów służb mundurowych
2013-02-22 w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
2013-02-22 w sprawie podjęcia realnych działań mających na celu wsparcie przemysłu motoryzacyjnego
2013-02-22 w sprawie prawnego uregulowania zasad dotyczących monitorowania przestrzeni publicznej
2013-02-22 w sprawie przygotowania szkół do prowadzenia edukacji dzieci sześcioletnich
2013-02-21 w sprawie marginalizowania transportu kolejowego w Małopolsce zachodniej
2013-02-21 w sprawie zmiany przepisów ustawy o referendum lokalnym
2013-02-08 w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii
2013-02-08 w sprawie planowanej likwidacji Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie (Karpacki Oddział Straży Granicznej)
2013-02-08 w sprawie problemów przy wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej w regionach górskich
2013-02-06 w sprawie nabywania gruntów rolnych przez cudzoziemców po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
2013-01-25 w sprawie wprowadzenia do obrotu w Polsce paliwa pochodzącego z nielegalnych źródeł
2012-12-07 w sprawie wdrożenia przepisów wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2012-12-07 w sprawie procedury przyznawania wiz nieimigracyjnych do USA