Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Anna Paluch


Data wpływu W sprawie
2013-07-11 w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
2013-06-21 w sprawie przeprowadzonego przez Polskie Koleje Państwowe postępowania o nabycie akcji PKL SA
2013-06-20 w sprawie zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego
2013-06-17 w sprawie ratownictwa technicznego na kolei
2013-06-17 w sprawie naruszania przez samorządy ustawy o ochronie danych osobowych
2013-06-17 w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych
2013-06-17 w sprawie opóźnień przy realizacji projektu informatyzacji służby zdrowia
2013-06-17 w sprawie uboju koniecznego
2013-06-14 w sprawie opóźnień wypłat z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z wyznaczenia, realizowanych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
2013-06-12 w sprawie nadmiernej komercjalizacji mediów publicznych
2013-06-12 w sprawie złej organizacji funkcjonowania kolei w Polsce
2013-05-28 w sprawie planowanych zmian własnościowych ZEW Niedzica SA
2013-05-28 w sprawie nieobjęcia dozorem technicznym urządzeń elektrowni wiatrowych
2013-05-24 w sprawie przedłużających się prac nad zmianą ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której celem jest umożliwienie skorzystania przez producentów rolnych z dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych w przypadku, kiedy stawki oferowane przez ubezpieczycieli przekraczają 6% wartości ubezpieczenia
2013-05-24 w sprawie zmian w przepisach dotyczących publicznych zakładów kształcenia
2013-05-24 w sprawie zmian w przepisach regulujących prowadzenie postępowania egzekucyjnego
2013-05-24 w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego
2013-05-09 w sprawie konieczności udzielenia pomocy gminom z terenu budowy zbiornika Świnna Poręba w przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji w infrastrukturę
2013-05-09 w sprawie nieprofesjonalnych i naruszających przepisy prawa działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w procesie przygotowania inwestycji pn. Budowa mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec wraz z rozbudową drogi krajowej nr 47
2013-05-08 w sprawie organizacji transportu publicznego
2013-05-08 w sprawie wydłużenia granicy wieku, do którego może być prowadzona nauka osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
2013-05-08 w sprawie stworzenia mechanizmów zachęt do zakupu przez instytucje i firmy samochodów montowanych w Polsce i takich, do których ważne podzespoły są produkowane w naszym kraju
2013-04-19 w sprawie zmian w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, modyfikujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
2013-04-19 w sprawie bezpieczeństwa finansowego obywateli
2013-04-19 w sprawie inwestycji środków otwartych funduszy emerytalnych