Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Sławomir Zawiślak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poczta Polska SA, państwowa spółka zatrudniająca po dwutysięcznej redukcji załogi jeszcze 80 tys. osób, funkcję operatora wyznaczonego będzie wykonywać tylko do 31 grudnia 2015 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił już bowiem konkurs na kolejny dziesięcioletni okres.

    Trzeba zaznaczyć, że Polska jest pierwszym z krajów Unii Europejskiej, który po tak krótkim, tylko trzyletnim, okresie przejściowym przeprowadza taki konkurs. W innych krajach operatorami wyznaczonymi są nadal czy będą nadal poczty państwowe. Okresy przejściowe są znacznie dłuższe i wynoszą od 8 do 15 lat, a np. w Niemczech, z tego, co się orientujemy, jeszcze w ogóle nie wyznaczono takiego konkursu.

    W obliczu niepokojącej nadgorliwości rządu i, jak się wydaje, realnego zagrożenia wyeliminowaniem Poczty Polskiej SA z usług pocztowych o charakterze powszechnym, chciałbym zadać następujące pytania.

    Dlaczego w Polsce wzorem innych państw Unii Europejskiej nie wprowadzono przepisów korzystnych dla operatora wyznaczonego, które dawałyby mu dłuższy okres przejściowy czy wyłączność na doręczanie korespondencji rządowej?

    Drugie pytanie: Jakie są plany rządu w stosunku do operatora państwowego - Poczty Polskiej SA? Czy ta spółka zostanie wpisana na listę podmiotów o strategicznym znaczeniu dla państwa?

    Trzecie pytanie. W Sejmie 15 posłów Platformy Obywatelskiej złożyło projekt ustawy dotyczący prywatyzacji Poczty Polskiej. Plany dotyczące tej prywatyzacji zostały potwierdzone też w odpowiedzi pana ministra Stanisława Huskowskiego na moją interpelację poselską. Wobec tego pytam: Czy w rządzie trwają prace nad rządowym projektem ustawy w tej sprawie? Jeżeli tak, to na jakim są one etapie i czy po prywatyzacji pakiet większościowy akcji tejże spółki nadal będzie w rękach państwa polskiego? Jeżeli tak, to na jak długi okres? (Dzwonek)

    Ostatnie pytanie, panie marszałku: Czy w przypadku wyboru w drodze konkursu na operatora wyznaczonego podmiotu innego niż Poczta Polska SA i groźby zwolnienia przez Pocztę Polską kolejnych tysięcy pracowników Rada Ministrów rozważa możliwość udzielenia tej państwowej spółce jakiejś realnej pomocy, finansowej czy ustawodawczej? Dziękuję bardzo.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Trochę inne pytania zostały zgłoszone w formie pisemnej, ale cieszę się, że te pytania padają. One się powtarzają, bo de facto nie dalej niż miesiąc temu, czyli dwa posiedzenia wstecz, mieliśmy również dwa pytania w sprawach bieżących dokładnie na ten sam temat.

    Zacznę od początku. Kwestia liberalizacji rynku. Dwuletnia debata, która odbyła się i jej finałem było uchwalenie ustawy w Sejmie w 2012 r., oczywiście miała miejsce kilka lat temu. Można było wyznaczyć inny okres niż trzyletni, co do tego nie ma wątpliwości. Patrząc z punktu widzenia tego, jak dzisiaj wygląda rynek i jakie zmiany zachodzą w Poczcie Polskiej, Poczta Polska w agendzie moich własnych, jako ministra administracji i cyfryzacji, priorytetów zajmuje najwyższe miejsce. To jest największa firma, największy polski pracodawca rzeczywiście o kluczowym znaczeniu. Czy zostanie wpisany w poczet firm o kluczowym, strategicznym znaczeniu? To zależy od ministra skarbu. Ten podmiot musiałby się również znaleźć, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, w gestii ministra skarbu. Do tego pytania ustosunkuję się za chwilę, bo było ono ostatnie, ale uważam, że powinien taki status mieć.

    Jeżeli mówimy o procesie liberalizacji rynku, o samym konkursie, to w pewnym sensie presja, chodzi o niezbędne zmiany, jest czynnikiem mobilizującym, a nie demobilizującym. Uważam, że również pan poseł, widząc i znając realia rynku, zauważa dzisiaj dobre efekty samych wewnętrznych działań w Poczcie Polskiej. Myślę o strategii, która została przyjęta, o sytuacji, która dotyczy ostrej konkurencji. Dzisiaj wiemy - z raportów Urzędu Komunikacji Elektronicznej, również z informacji medialnych czy też z samych doświadczeń klientów - że konkurencji ciężko sprostać oczekiwaniom klientów. Myślę o jakości usług, o bezpieczeństwie tych usług. Poczta Polska dalej pozostaje podmiotem, który w sposób zdecydowany zapewnia gwarancję i jakość.

    Jeżeli chodzi o konkurs rozpisany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, to akurat w tym tygodniu, jeżeli dobrze mówię, czternastego, czyli w następnym tygodniu, przepraszam, będziemy mieli ostatnią datę, termin składania ofert. A więc będziemy wiedzieć, czy oprócz Poczty Polskiej ktoś jeszcze zdoła, że tak powiem, złożyć ofertę i spełnić wysokie, poprawione kryteria, które Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił. Mówię o 10-letnim okresie, w którym wyznaczony podmiot będzie pełnił funkcję operatora państwowego. Odnieśmy się do tych warunków. Proszę zauważyć, że bardzo wyraźnym kryterium jest właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Chodzi o wymogi bezpieczeństwa i wymogi jakościowe. Jest to niezależne od liczby placówek, od doświadczenia, którym na rynku również należy się wykazać. Nie mogę zagwarantować panu posłowi wyniku, bo tego nie może uczynić nikt z nas. Wszystko zależy od postępowania, którego gospodarzem jest regulator, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej. Z tej mównicy powiem jeszcze, że nie wyobrażam sobie, patrząc na dzisiejszy rynek, innego wyniku niż ten, który gwarancję, bezpieczeństwo i jakość usług gwarantuje. Wydaje mi się, że dość szybko okaże się, że ten wynik jest oczywisty. Ale bardzo ważne jest to, by sama poczta również podjęła wyzwania rynkowe, by mogła im w rzeczywisty sposób sprostać. Te zmiany, które zachodzą, są bardzo dynamiczne. Przyszłość całej grupy, nie tylko podmiotu, jakim jest Poczta Polska, związana jest z dokapitalizowaniem, z nowoczesnymi usługami, nie tylko tymi tradycyjnymi, które znamy, które widzieliśmy w dawnych urzędach pocztowych. To jest wyzwanie rozpisane na lata. Proszę zauważyć, że przedstawiona ostatnio przez zarząd strategia została bardzo dobrze przyjęta także przez rynek. Wierzę, że w przyszłym roku w oparciu o tę strategię możliwy jest debiut Poczty Polskiej na giełdzie. Myślę, że jeżeli chodzi o formułę dokapitalizowania, jest to najbezpieczniejsze.

    Również z tej mównicy mówiłem już, że Skarb Państwa powinien, musi mieć zagwarantowany udział większościowy. Pytał pan o projekt poselski, który rzeczywiście był złożony przez klub Platforma Obywatelska, zresztą nie tylko. W tym zakresie był to jednak projekt klubu Platforma Obywatelska. Tam ten zapis jest bardzo jasny i jednoznaczny. Nie wyobrażam sobie, żeby był inny. To znowu związane jest z tą procedurą, o którą pan wcześniej pytał. Chodzi o możliwość wpisania poczty w poczet spółek o kluczowym znaczeniu. Wtedy oznaczałoby to również nadzór Skarbu Państwa nad taką firmą. Myślę, że dobrze by było, gdyby ta kadencja zakończyła się uchwaleniem tej poselskiej inicjatywy, ustawy. Będziemy to wspierać. To nie jest jedyny projekt, który został złożony, bo także koło Ruch Palikota złożyło projekt ustawy nowelizującej Prawo pocztowe. (Dzwonek)

    Jeżeli mogę jeszcze odnieść się do pytania...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    A nie wolałby pan minister, żeby było pytanie dodatkowe? Wtedy wydłużę panu ministrowi czas.

    Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki:

    Dobrze, bo jeszcze jedno ważne pytanie jest zawarte...


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Krzysztof Tchórzewski:

    Dziękuję bardzo.

    Otóż z wypowiedzi pana ministra wynika, że także pan minister i rząd nie są usatysfakcjonowani tym, że w ustawie został przyjęty tylko 3-letni okres przejściowy. Widać wyraźnie, jaki jest rynek pocztowy w Polsce, mimo usilnych wysiłków rządu, jeżeli chodzi o wzmocnienie - poprzez przetargi rządowe - konkurencyjnego rynku wobec poczty. Rząd wspomaga prywatne podmioty taką formą przetargów. Retoryczne pytanie: Dlaczego rząd nie wystąpił z inicjatywą wydłużenia okresu przejściowego? Tutaj przypomnę szczegółowo. We Francji i w Hiszpanii wynosi on 15 lat, we Włoszech - 11 lat, w Belgii - 8 lat. Długość tych okresów wyraźnie odbiega od długości polskiego okresu przejściowego, jeżeli chodzi o tego operatora wyznaczonego bez konkursu. Zarówno pani premier, jak i ministrowie wyraźnie deklarowali - zarówno w exposé, jak i później - zdecydowaną walkę z umowami śmieciowymi. Tymczasem przy tych przetargach widać wyraźnie, że tej walki nie ma. (Dzwonek) Pani prezes tłumaczy, że to wskazuje na Pocztę Polską jako na operatora. Nie, bo jeżeli wcześniejsze rządowe przetargi stawiałyby już takie warunki, to oznaczałoby to, że operatorzy prywatni czy inni także muszą te warunki spełniać.

    Otóż zatrudnienie na stałe jest problemem ogólnym, bardzo ważnym dla całej Polski. Jeżeli chodzi o politykę, to widać wyraźnie, że deklaracje rządu znacznie rozmijają się z praktyką stosowaną przez urzędy. Nawet ten przetarg pokazuje, że Urząd Komunikacji Elektronicznej nie realizuje polityki rządu ogłoszonej w exposé. Dziękuję.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Zacznę znowu od końca. Pan poseł Tchórzewski, jak rozumiem, odnosił się do ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs na operatora wyznaczonego nie jest oparty na tych kryteriach, o których pan mówił, aczkolwiek poruszył pan bardzo ważny aspekt.

    Chciałbym zwrócić tu uwagę na jedną kwestię. Chodzi o to, że właściwie prowadzony dialog wewnętrzny, także z reprezentacją związków zawodowych, może przynieść dobre efekty w postaci przygotowania nowego regulaminu pracy i płacy, co czyni to narzędzie mobilizującym również do wprowadzenia zmiany wewnętrznej, czyli nowoczesnego funkcjonowania. Z dużą satysfakcją odnotowywałem bardzo rozsądny i prowadzony w oparciu o troskę firmy dialog obu stron, zarządu z reprezentacją związkową. Proszę zauważyć, że sfinalizowano ten proces podpisaniem porozumienia niedawno, tuż przed świętami, a więc miało to nawet dosyć podniosły charakter. Z tego zdarzenia chciałbym uczynić również przesłankę dotyczącą tego, że rzeczywiście dzisiaj Poczta Polska rozwija się w bardzo dobrym kierunku, dynamicznie, przy dużym udziale, można powiedzieć, świadomości wewnętrznej i konieczności podjęcia tych wyzwań.

    Czy w związku z tym ten okres mógłby być dłuższy? Tak, mógłby taki być, moglibyśmy nowelizować ustawę, tylko że uważam, iż wtedy wycofalibyśmy się z tego procesu, w gruncie rzeczy stwarzając, jak sam pan poseł mówił, lepsze warunki niejako pomocowe w tym zakresie dla podmiotu, a nie odwrotnie. Uważam, że źle by się stało, gdybyśmy się dzisiaj wycofali z decyzji, którą parlament podjął w 2012 r. Wtedy być może można było ten termin określić za pomocą innego horyzontu czasowego.

    Pan poseł również w formie pytania poruszył kwestię równoległą, czyli sprawę dotyczącą obsługi administracji państwowej, sądów i instytucji, ważnych instytucji publicznych. Uważam, że można nowelizować ustawę, można również wprowadzić do tej ustawy i obszaru działania operatora wyznaczonego to zadanie, które pan poseł wymienił w pytaniu. Jestem otwarty na tego, żeby w ogóle o tym dyskutować. Można tylko zapytać, czy musimy to robić w formie zmian cząstkowych, czy też właśnie należy, myśląc długofalowo, przeprowadzić taką nowelizację w oparciu o naprawdę poważną merytoryczną debatę w przyszłej kadencji. Jestem gotów rozmawiać na ten temat już dzisiaj, ale myślę, że nie powinniśmy wprowadzać pojedynczych zmian, tylko zająć się kompleksową zmianą dotyczącą całego rynku i ustawy Prawo pocztowe w oparciu o to, jak ten rynek powinien się rozwijać, czyli ku satysfakcji wszystkich obywateli, bo widać, że jakość doręczania przesyłek, usług, a przede wszystkim to, o czym mówiłem, czyli bezpieczeństwo, stanowią problem w obliczu rynkowych wyzwań, które są nie do ominięcia z uwagi na dyrektywę europejską, którą powinniśmy stosować. Dziękuję.Sławomir Zawiślak i Krzysztof Tchórzewski - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Sławomir Zawiślak i Krzysztof Tchórzewski - PiS w sprawie sytuacji Poczty Polskiej SA i jej przyszłości w obliczu konkursu na operatora wyznaczonego


210 wyświetleń