Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Marszałku! Otóż Polska jest pod względem, można takie aksjomaty wymienić, geologiczno-surowcowym bezwzględnie najbogatszym krajem Unii Europejskiej, czyli własne surowce, można powiedzieć, determinują cały profil gospodarczy, w tym energetyczny, jako element. W związku z tym powinien być pełen nadzór właścicielski gospodarzy, czyli Skarbu Państwa, a jego w praktyce nie ma. Powinna być prowadzona konsekwentna polityka wewnętrzna i zagraniczna - po to, żeby uzupełnić zapotrzebowanie, po to, żeby mieć zysk i po to, żeby pozycję Polski podnosić w tym zakresie, a jej nie ma, wręcz jest upadek.

    Państwo nie posiada sprawnych narzędzi realizacji polityki geologiczno-surowcowej, geologiczno-energetycznej. Brakuje nadzoru nad koordynacją. Sześć ministerstw w tej chwili ma wpływ na politykę geologiczno-surowcową, dowodem było to, że państwo nie wiedzieli, kogo wysłać. Chcieliśmy, żeby premier przyszedł lub wicepremier, bo w tym zakresie nie ma kompetencji... Sześć ministerstw w tym zakresie ma swoje kompetencje. W polityce surowcowej zawierają się również elementy polityki energetycznej, ponieważ to energetyka jest determinowana, pakiet energetyczny, przez profil surowcowy. Nie ma jakiejkolwiek kontynuacji długofalowości.

    Chciałbym, żeby pan minister udokumentował, że jednak nie mamy racji, bo chciałbym żebyśmy nie mieli tutaj racji, ale są to niestety tylko zwykłe, doraźne działania. Jednym z przykładów takiej żenującej sytuacji jest to, że obecny główny geolog kraju jest specjalistą od hamulców tarczowych w windach, dyrektor departamentu geologii, wiodącego departamentu w rządzie, jest prawnikiem, a szef Państwowego Instytutu Geologicznego, od pół roku nie możecie wyłonić nowego dyrektora (Dzwonek), jest bodajże informatykiem. Kto zarządza polskimi złożami, panie ministrze? Nie ma gorszej sytuacji, chyba że w zdrowiu, ale tutaj jest najgorzej. Proszę udokumentować, że tak nie jest.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Odpowiadając na pytanie bieżące w sprawie polityki surowcowo-energetycznej państwa, autorstwa panów posłów Prawa i Sprawiedliwości, chciałbym poinformować, że w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad ˝Polityką energetyczną Polski do 2050 roku˝. Jeśli formułuje pan poseł zarzut o braku długofalowości, to myślę, że ta blisko 40-letnia perspektywa jest chyba wystarczająco imponująca. Dokument ten przedstawia długoterminową wizję rozwoju sektora energetycznego, plan działań wykonawczych w horyzoncie czterech lat, a także prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 r., a wszystko to bazuje na ocenie dotychczas prowadzonej polityki. Projekt tego dokumentu był poddawany wstępnym konsultacjom społecznym w sierpniu tego roku. Aktualnie trwają prace nad uwzględnieniem w nim skutków wynikających z konkluzji Rady Europejskiej z października br. w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej na 2030 r. Na przełomie obecnego i przyszłego roku planujemy rozpoczęcie konsultacji społecznych i międzyresortowych tego dokumentu.

    Celem polityki energetycznej Polski zgodnie z art. 13 ustawy Prawo energetyczne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki, jak też wzrostu efektywności energetycznej, oraz kwestie zabezpieczenia ochrony środowiska naturalnego. Przyjęta doktryna w tym zakresie odróżnia nas od części państw, które koncentrują się głównie na aspektach środowiskowych, natomiast nasze podejście łączy w sposób zrównoważony kwestie zarówno ochrony środowiska, jak i konkurencyjności oraz bezpieczeństwa kraju.

    Mamy własne zasoby surowców energetycznych, i tutaj zgadzam się z panem posłem, że Polska dysponuje jednymi z największych w Europie, na świecie zasobów węgla kamiennego i nasza energetyka dzisiaj w 86% bazuje na krajowych zasobach energetycznych, jest to ewenement w skali europejskiej, węgla kamiennego i brunatnego. Te własne zasoby surowców energetycznych, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego, pozostaną podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski także w perspektywie 2050 r., jakkolwiek ich rola będzie się zmniejszać, m.in. także ze względu na politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że zachowanie znaczącego udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej wymagać będzie utrzymania mocy wydobywczej górnictwa na poziomie gwarantującym zaspokojenie krajowego popytu na ten surowiec.

    Jednocześnie przywrócenie ekonomicznej efektywności, podniesienie konkurencyjności polskiego węgla kamiennego wymaga przeprowadzenia głębokich zmian restrukturyzacyjnych oraz racjonalizacji kosztów wydobycia, co aktualnie jest przedmiotem prac pełnomocnika rządu.

    Ponadto rząd w dalszym ciągu będzie wspierać intensyfikację badań na rzecz przygotowania i wdrożenia nowych zastosowań i technik wykorzystania węgla, ukierunkowanych w szczególności na jego chemiczną przeróbkę.

    Ważnym problemem, przed którym stoją polska energetyka i przemysł surowcowy, jest zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia inwestycji w infrastrukturę wytwarzania, przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Najistotniejsze inwestycje elektroenergetyczne operatora systemu przesyłowego obejmują obszar północnej, północno-wschodniej oraz zachodniej części Polski i związane są z inwestycjami dotyczącymi przyłączy oraz wyprowadzeniem mocy z nowych jednostek wytwórczych, w tym elektrowni konwencjonalnych i OZE. W planach na lata 2012-2025 przyjęto ponad 270 projektów. Planowana kwota nakładów wynosi ok. 23 mld zł, z tego prawie 10 mld do zainwestowania do 2017 r.

    Polska energetyka stoi także przed wyzwaniem odbudowy swojego potencjału wytwórczego, modernizacji i dostosowania go do ostrzejszych wymogów ochrony środowiska, m.in. związanych z nowymi wymaganiami drugiego pakietu energetyczno-klimatycznego. W tym celu niezbędne będzie także wypracowanie (Dzwonek) nowych mechanizmów wspierania projektów inwestycyjnych. To pytanie pana posła było na tyle szerokie, że zmieszczenie się w tych kilku minutach odpowiedzi graniczyłoby z cudem, stąd też...


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Adam Lipiński:

    Dziękuję bardzo.

    Panie ministrze, istotnie odpowiedź była tak ogólna, że nic z niej nie wynika, dlatego ja pozwolę sobie zadać bardzo szczegółowe pytanie, dotyczące jednej kwestii, mianowicie koncesji w Bytomiu Odrzańskim. To jest sprawa bardzo kontrowersyjna, ona była już kilka razy poruszana w parlamencie. Korzystając z tego, że mogę dzisiaj zadać pytanie bezpośrednio panu ministrowi, chciałbym je skonkretyzować.

    Po pierwsze, jakimi kryteriami kierował się organ koncesyjny przy wydawaniu koncesji w styczniu 2014 r. i w latach 2011 i 2013? Chodzi oczywiście o koncesje dotyczące złóż w Bytomiu Odrzańskim. Czy kryteria te zostały zmienione po uchyleniu koncesji? Pytam, bo ta koncesja została uchylona przez ministerstwo w wyniku protestów KGHM. Proszę o podanie dokładnych kryteriów, którymi kierować się będzie organ koncesyjny przy ponownym rozpatrywaniu wniosku. Jakie są potencjalne straty KGHM, jeśli nie uzyska koncesji, i jakie są straty KGHM w wyniku obecnych perturbacji? Chodzi o konsekwencje giełdowe, inwestycyjne i wizerunkowe. Miała też zostać przeprowadzona analiza porównawcza (Dzwonek) wniosków koncesyjnych dotyczących Bytomia Odrzańskiego, która miała być przedstawiona w formie tabelarycznej. Czy taka analiza została przeprowadzona i czy można się z nią zapoznać? Bardzo konkretne pytania, panie ministrze.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz:

    Panie marszałku, zmuszony jestem wywiesić białą flagę, bo na tak szczegółowe pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Odpowiemy pisemnie.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Adam Lipiński:

    Cóż, gdy zadajemy pytania ogólne, to dostajemy bardzo ogólne odpowiedzi, a gdy zadajemy szczegółowe, to nie dostajemy żadnych. (Oklaski)


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz:

    Pytanie o kryteria koncesyjne jest bardzo, bardzo specjalistycznym pytaniem, dlatego muszę przyznać się do konieczności wsparcia.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Tak, panie ministrze, trzymamy za słowo. W ciągu jakiego czasu to nastąpi? Przypuszczam, że będzie to okres dwóch tygodni.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz:

    Oczywiście.Mariusz Orion Jędrysek, Adam Lipiński i Krzysztof Tchórzewski - pytanie z 4 grudnia 2014 r.


16 wyświetleń