Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Dzieci ich jak większość dzieci z niepełnosprawnością wymagają często wielokrotnych w ciągu roku wyjazdów do specjalistycznych poradni, oddziałów, systematycznej rehabilitacji czy pobytów na turnusach rehabilitacyjnych.
Pracujący rodzice wykorzystują na ten cel swoje urlopy wypoczynkowe, dni opieki nad zdrowym dzieckiem, biorą urlopy bezpłatne.

Rodzic (najczęściej matka) korzystająca często ze zwolnień czy też urlopów często spotyka się z niezrozumieniem u pracodawców. Jednym z powodów jest pokrywanie przez pracodawców kosztów nieobecności pracownika związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka z niepełnosprawnością.
Przeznaczenie swojego urlopu wypoczynkowego na wizyty konsultacyjne rehabilitację dziecka często jest też przyczyną rozwoju zespołu przewlekłego zmęczenia, zwiększa możliwości powstania zespołu wypalenia i istotnie obniża się efektywność pracownika.
Wiele osób z tych powodów traci pracę lub też jest zmuszonych z niej zrezygnować. Przechodzą na świadczenia z opieki społecznej, obniża się status materialny ich rodziny i maleją w związku z tym ich możliwości korzystania z rehabilitacji czy nawet leczenia dziecka, osłabiają się więzy społeczne ze środowiskiem a rodzina powoli staje się wykluczona, zmęczona i biedna.

Jednym z rozwiązań poprawy sytuacji pracujących rodziców dzieci z niepełnosprawnością mogłaby być możliwość uzyskania przez nich dodatkowego urlopu (np. 14 dni w roku, podobnie jak pracujące osoby z niepełnosprawnością), który przeznaczony byłby na badania konsultacyjne lub na pobyt na turnusach rehabilitacyjnych z dzieckiem.
Koszty, aby nie obciążać pracodawcy i nie zniechęcać go do zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych, powinny być pokrywane z Funduszu Pracy, na który składają się właśnie pracodawcy. Byłoby to bardzo dużym wsparciem dla pracujących rodziców. Stanowiłoby to także zachętę dopodejmowania zatrudnienia przez osoby dotychczas korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych w zamian za osobiste. sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

W związku z tym prosimy o odpowiedź na nasze pytania:

1. Czy Ministerstwo rozważa możliwość zmiany przepisów kodeksu pracy i dania pracującym rodzicom możliwości uzyskania dodatkowych (np.14-tu) dni urlopu przeznaczonych na leczenie czy rehabilitację niepełnosprawnych dzieci finansowanych z Funduszu Pracy?

2. Czy ministerstwo analizowało lub planuje analizę jaka grupa opiekunów dzieci z niepełnosprawnością jest czynna zawodowo i nie korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego. Czy jest oszacowane bądź planuje się oszacować jakiej wysokości kwotę z Funduszu Pracy na ten cel należałoby przeznaczyć?

3. Czy było prowadzone rozeznanie jaka grupa pracowników – rodziców dzieci z niepełnosprawnością musiała zrezygnować z pracy z powodu trudności w uzyskaniu dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem (wyjazdy na konsultacje specjalistyczne, leczenie, turnusy rehabilitacyjne) i jaka grupa podjęłaby zatrudnienie po wprowadzeniu dodatkowego urlopu?