Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura wpłynęło pismo Przewodniczącej Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność" w Oddziale Zabrze Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w którym prosi o interwencję w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o. o.

Z przesłanego mi materiału wynika, że 1 lipca zeszłego roku, w wyniku połączenia 6 samodzielnych Spółek Gazownictwa powstała Polska Spółka Gazownictwa realizująca funkcję Ogólnopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatrudniająca około 12 tysięcy Pracowników, o majątku przekraczającym wartość 10 miliardów złotych, mająca w sposób bezpieczny dostarczać gaz do milionów gospodarstw domowych, firm i przedsiębiorstw.

            Według Pani Przewodniczącej Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność”w Oddziale Zabrze PSG sp. z. o. o. w trakcie łączenia Spółek Dystrybucyjnych  zarówno Zarząd Grupy Kapitałowej PGNiG jak i Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa składał deklaracje (potwierdzane przez ówczesne kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa) mówiące o tym, iż  po połączeniu tych Spółek nie dojdzie do jakichkolwiek negatywnych procesów mających wpływ na funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego oraz zatrudnienie w nowej Spółce. Jak wspomina Pani Przewodnicząca potwierdzeniem tego było także przedstawienie w sierpniu ubiegłego roku prezentacji „Konsolidacja działalności dystrybucyjnej" przygotowanej przez Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa, w której
to Zarząd Spółki podkreślał, iż w wyniku powstania PSG nie dojdzie do zwolnień Pracowników czy pogorszenia ich sytuacji materialnej, a konsolidacja sześciu likwidowanych spółek dystrybucyjnych w jedną pozwoli wygenerować od 240 do ponad 400 milionów złotych oszczędności w innych niż pracowniczych obszarach.

            Zapisy z przesłanego mi dokumentu świadczą o tym, iż niestety powyższe deklaracje nie zostały dotrzymane. Jak czytamy w piśmie: „W chwili obecnej jedynym obszarem, w którym Zarząd Spółki znajduje oszczędności są świadczenia na rzecz Pracowników. Przykładem tego jest znaczne obniżenie świadczeń w nowym Układzie Zbiorowym Pracy, kosztów BHP, ograniczeniu szkoleń i świadczeń socjalnych. Ponadto w oparciu o bardzo kosztowne ekspertyzy i opracowania firmy doradczej planowana jest likwidacja kilkudziesięciu, a być może ponad 120 terenowych jednostek organizacyjnych - Rejonów Dystrybucji Gazu i Punktów Dystrybucji Gazu. Byłoby to, naszym zdaniem bardzo groźne dla właściwego i bezpiecznego funkcjonowania całego systemu dystrybucyjnego i doprowadzić może do zwolnienia z Naszej Spółki dużej grupy, bo liczonej w tysiącach osób, wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych Pracowników. Sytuacja niepewności, która aktualnie sprowokowana została działaniami Zarządu PSG sp. z o.o., która bezpośrednio rzutuje na jakość wykonywanej pracy będzie miała niewątpliwie wpływ na wizerunek firmy”.

            Warto podkreślić, że jak wynika ze wspomnianego materiału, Związek Zawodowy wielokrotnie zgłaszał, wątpliwości, co do celowości łączenia Spółek Dystrybucyjnych, oraz podkreślał, iż proces ten jest niedostatecznie przemyślany i przygotowany. Niestety, jak mnie poinformowano, okazało się, że obawy przekazywane w pismach do Premiera Rządu RP znalazły pełne potwierdzenie. Związek Zawodowy jako przedstawiciel pracowników, nie jest w stanie dłużej panować nad coraz szybciej rosnącym rozżaleniem i niezadowoleniem załogi, która z wieloletnim doświadczeniem i całym zaangażowaniem oddaje się pracy dla dobra tej firmy.

Szanowny Panie Ministrze w związku z powyższym zwracam się do Pana z zapytaniem:

  1. Jakie Pan poczyni działania, aby Spółka Grupy Kapitałowej PGNiG nie podzieliła losu innych Spółek Grupy Kapitałowej takich jak PGNiG Technologie czy ExaloOrilling, które to Spółki po przejściu procesu konsolidacji znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i pracowniczej?

Poseł na Sejm RP

Grzegorz Tobiszowski