Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 25 września 2014 r. (SPS-023-28702/14) przedstawiam odpowiedź na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie uproszczenia procedury aplikowania przez uczelnie wyższe o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

   Na początku sierpnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przedłożyło do konsultacji dokument ˝Założenia dotyczące źródeł współfinansowania krajowego dla środków EFS w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020˝, o którym mowa w artykule ˝Rzeczpospolitej˝ z dnia 4 września 2014 r. pn. ˝Unijne środki nie dla uczelni oraz opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)˝. Dokument odnosi się jedynie do priorytetów inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach środków EFS na poziomie regionalnym, tj. w ramach regionalnych programów operacyjnych. Natomiast działania poświęcone szkolnictwu wyższemu (priorytet inwestycyjny 10ii: Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć) będą wspierane wyłącznie na poziomie krajowym w ramach Programu Operacyjnego ˝Wiedza, edukacja, rozwój˝.

   Pragnę przy tym zaznaczyć, że KRASP w swojej opinii odnosi się do kwestii wkładu własnego w kontekście priorytetu inwestycyjnego 10iii (wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji), który będzie finansowany z poziomu centralnego, jak również regionalnego. W tym przypadku MIiR w założeniach zaproponował, aby poziom wkładu własnego wynosił 10% i był finansowany przez beneficjentów.

   Podkreślić należy jednak fakt, iż MIiR dopuszcza szereg różnych form wnoszenia wkładów własnych:

   - w postaci niepieniężnej, w tym np. czas pracy personelu beneficjenta, udostępnienie pomieszczeń lub innych zasobów,

   - w postaci finansowej (środki będące w dyspozycji danej instytucji, środki wpłacane przez podmioty zewnętrzne, środki prywatne angażowane w ramach projektów objętych pomocą publiczną, koszty pośrednie rozliczane ryczałtem).

   Konieczność samodzielnego zapewnienia wkładu własnego przez beneficjentów dotyczy m.in. wsparcia infrastruktury badawczej w nowej perspektywie finansowej. W chwili obecnej MNiSW i NCBR analizują i oceniają wnioski dotyczące wsparcia takiej infrastruktury (cel tematyczny 1a), które zgłaszane są przez urzędy marszałkowskie. Z oceny tej wynika, iż beneficjenci są w stanie zapewnić wkład własny nawet na poziomie 15% i 20%.

   Ponadto założenia stanowią jedynie propozycję działań, która została przedstawiona do konsultacji społecznych. Nie jest to zatem dokument wiążący i ostateczny. Ponadto należy podkreślić, iż niezakończone zostały jeszcze negocjacje z Komisją Europejską dot. krajowych programów operacyjnych, jak również regionalnych programów operacyjnych. Na chwilę obecną nie ustalono jeszcze, czy konieczność wnoszenia wkładu własnego będzie dotyczyła również krajowych programów (w tym osi III PO WER poświęconej szkolnictwu wyższemu), a jeśli tak, to w jakim zakresie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając na względzie priorytetowy charakter polskiego szkolnictwa wyższego, aktywnie uczestniczy w procesie uzgadniania krajowych programów operacyjnych koordynowanym przez MIiR. W toku prowadzonych negocjacji MNiSW w miarę możliwości będzie dążyło do wypracowania jak najlepszych warunków udziału uczelni w projektach w ramach PO WER.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Marek Ratajczak

   Warszawa, dnia 8 października 2014 r.