Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 22 maja 2014 r (znak: SPS-023-26407/14) interpelację złożoną przez pana posła Artura Górczyńskiego z dnia 10 maja 2014 r., dotyczącą działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2005-2013, odnosząc się do pierwszych dwóch pytań, uprzejmie wyjaśniam, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotacje z budżetu państwa na dwa zadania, wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), tj.:

   1) zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (...) - w wysokości 50% utraconych dochodów gmin;

   2) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a ustawy o rehabilitacji (...).

   W odniesieniu do art. 26a fundusz w latach 2005-2013 mógł otrzymać dotację celową w następujących wysokościach:

   - w 2005 r. - do wysokości nie mniejszej niż 55% środków zapewniających jego realizację,

   - w 2006 r. - do wysokości nie mniejszej niż 25% środków zapewniających jego realizację,

   - w 2007 r. - w wysokości 25% środków zapewniających jego realizację,

   - w 2008 r. - w wysokości do 25% środków zapewniających jego realizację,

   - w 2009 r. - w wysokości nie mniejszej niż 30% środków zaplanowanych na jego realizację,

   - w latach 2010-2013 - w wysokości do 30% środków zaplanowanych na jego realizację.

   Powyższe zadania w części niepochodzącej z budżetu państwa, podobnie jak i pozostałe zadania ustawowe oraz programy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON, finansowane są ze środków własnych funduszu. Głównym elementem przychodów funduszu są obowiązkowe wpłaty pracodawców na PFRON. Stanowią one zatem podstawowe źródło finansowania działalności funduszu.

   W związku z powyższym zmiany poziomu dotacji pochodzącej z budżetu państwa, ograniczające finansowanie głównie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...), oznaczają konieczność angażowania wyższych środków własnych na realizację tego tytułu. Wymusza to w konsekwencji ograniczenie środków planowanych i wydatkowanych na pozostałe - równie ważne - zadania ustawowe.

   Odnosząc się do pytania trzeciego, wyjaśniam, że koszty działania PFRON w latach 2005-2013 oscylowały na poziomie od 1,84% do 2,59% w stosunku do realizacji wszystkich wydatków funduszu. Koszty te nie były pokrywane z dotacji z budżetu państwa, którą fundusz otrzymuje na pokrycie części wydatków na realizację zadań ustawowych, tj. art. 47 ust. 2 oraz art. 26a ustawy o rehabilitacji (...).

   Na łączne koszty działalności bieżącej złożył się cały szereg różnych kosztów, a ich wzrost w niektórych latach wynikał z realizacji nowych zadań, jakie nałożył na fundusz ustawodawca np. w zakresie dofinansowywania rynku pracy, gdzie w celu obsługi coraz większej z roku na rok liczby beneficjentów zwiększono zatrudnienie (zarówno do obsługi, jak i do kontroli tego obszaru).

   W ramach nakładów na inwestycje fundusz uzupełniał zasoby sprzętowe oraz rozwijał infrastrukturę techniczno-systemową. Wymienił część najbardziej wyeksploatowanych środków transportowych. Kontynuował prace nad budową platformy usług elektronicznych, która zapewnia klientowi w sposób zdalny kontakt z instytucją. Realizował również działania na rzecz poprawy warunków obsługi beneficjenta. Podejmowane działania, ponoszone koszty oraz nakłady inwestycyjne służą przede wszystkim zapewnieniu sprawności działania instytucji przy realizacji zadań. Ponadto zapewniają budowanie instytucji przyjaznej osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu, funkcjonującej w oparciu o nowoczesne technologie. Kwota poniesionych wydatków na działalność bieżącą funduszu w poszczególnych latach stanowiła następujący procent zrealizowanych wydatków ogółem: 2005 r. - 2,13%, 2006 r. - 1,99%, 2007 r. - 1,95%, 2008 r. - 1,84%, 2009 r. - 2,02%, 2010 r. - 2,59%, 2011 r. - 2,35%, 2012 r. - 2,09%, 2013 r. - 2,10%.

   Odpowiadając natomiast na pytanie czwarte, informuję, że dane dotyczące zmian zatrudnienia w poszczególnych jednostkach PFRON w omawianym okresie zostały przedstawione w załączonej poniżej tabeli. Zmiany wysokości zatrudnienia na przestrzeni omawianych lat spowodowane były realizacją obligatoryjnego zadania, wynikającego z art. 26a ustawy o rehabilitacji (...), oraz nałożeniem na fundusz dodatkowych zadań, co wiązało się z koniecznością zwiększenia zasobów kadrowych, mechanizmów kontrolnych, informatycznych i innych techniczno-organizacyjnych w strukturze funduszu.

   Zatrudnienie w PFRON w latach 2005-2013 (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych).

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych latach 2005-2013 osiągał wartość powyżej 11,40%. Na koniec roku 2013 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w osobach) wyniósł 12,49%.

   Wyjaśniam ponadto, odpowiadając na piąte pytanie, że na dofinansowanie miejsc pracy, w ramach dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w latach 2005-2013 PFRON przekazał:

   - w 2005 r. - kwotę 1 380 090 554,34 zł,

   - w 2006 r. - kwotę 1 475 771 010,16 zł,

   - w 2007 r. - kwotę 1 644 849 716,53 zł,

   - w 2008 r. - kwotę 1 593 601 238,41 zł,

   - w 2009 r. - kwotę 2 515 289 819,31 zł,

   - w 2010 r. - kwotę 2 846 832 385,18 zł,

   - w 2011 r. - kwotę 2 751 871 782,94 zł,

   - w 2012 r. - kwotę 2 967 110 105,36 zł,

   - w 2013 r. - kwotę 3 225 080 112,86 zł.

   Odnosząc się zaś do szóstego pytania pana posła, informuję, że w latach 2005-2013 osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu w liczbie 63 629 skorzystały z różnych form pomocy, a łączna kwota udzielonej pomocy wynosiła 635 312 633 zł. Wysokość środków wypłaconych w ramach tej pomocy w poszczególnych latach uzależniona była wysokością środków przewidzianych w ramach przelewów redystrybucyjnych w planie finansowym PFRON.

   Szczegółowe wydatkowanie środków funduszu na zadania określone ustawą o rehabilitacji (...) w poszczególnych latach zawarte zostały w załączniku do niniejszego pisma.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Jarosław Duda

   Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r.