Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Premier! Ponownie wracam do problemów kolei transgranicznej pomiędzy Polską a Czechami i przechodzącej przez miejscowość Głuchołazy. Funkcjonowanie połączenia kolejowego Krnov - Jesenik oparte jest jeszcze na umowie międzynarodowej zawartej w 1948 r. pomiędzy Polską a Czechosłowacją, a podpisaną przez B. Bieruta.

   Od 2011 r. zgłaszałam zapytania, interpelacje w tej sprawie. Odbyło się wiele spotkań i konsultacji pomiędzy różnymi stronami. Niestety nic z nich na razie nie wynika. Mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego niepokojeni są informacjami o zaprzestaniu funkcjonowania połączenia Krnov - Jesenik, a lokalne media podkreślają wysokie stawki opłat dostępu jako przyczynę propozycji zawieszenia połączeń przez České Dráhy.

   Obywatele Polski i Czech dzięki przynależności do Unii Europejskiej i układu z Schengen mają prawo przekraczania granic i niezbędne jest zapewnienie i utrzymanie połączeń dla mieszkańców obu państw umożliwiających swobodne korzystanie z komunikacji publicznej. Likwidacja połączenia kolejowego ograniczy możliwości rozwoju istniejącego Euroregionu Pradziad. Wpłynie też na zahamowanie rozwoju gospodarczego strefy przygranicznej, obszarów o stosunkowo wysokiej stopie bezrobocia.

   Linia kolejowa łączy regiony atrakcyjne turystycznie (Góry Opawskie i Jeseniki). Jednocześnie w dobrym stanie, lecz niewykorzystany obecnie jest odcinek Głuchołazy - Nysa, który mógłby zapewnić połączenie z Wrocławiem i zwiększyć zainteresowanie turystów terenem pogranicza, ale i Czechów województwem opolskim i dolnośląskim.

   Dodatkowym atutem dalszego utrzymania funkcjonowania kolei Krnov - Jesenik jest fakt, że pociągi te nie wymagają dofinansowania ze względu na ich rolę tranzytową, a całość kosztów jest po stronie czeskiej. Atrakcyjność tego połączenia kolejowego byłaby znacznie większa, gdyby przywrócić stare przedwojenne przystanki kolejowe w centrum miasta Głuchołazy i w Pokrzywnej - miejscowości wypoczynkowej. Miasto Głuchołazy w czasie prac rewitalizacyjnych w znacznej mierze przygotowało pod przystanek kolejowy Centrum.

   W odpowiedzi z 29 marca 2013 r. udzielonej na moje zapytanie (nr 3636) przez wiceministra infrastruktury i transportu uzyskałam informacje, że ˝w dniu 26 lutego 2013 r. odbyło się w Pradze, w siedzibie czeskiego Ministerstwa Transportu, spotkanie eksperckie dedykowane przedmiotowemu zagadnieniu. Celem była próba znalezienia rozwiązań dla wszystkich aspektów˝sprawy głuchołaskiej'. W obradach ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele MTBiGM, Urzędu Transportu Kolejowego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA. (...) Strona polska zaznaczyła, że jej priorytetem w przedmiotowej sprawie jest utrzymanie przejazdów Kolei Czeskich po 17-kilometrowym odcinku przebiegającym po terytorium RP i wszelkie działania stron czeskiej i polskiej powinny być podporządkowane temu celowi˝.

   Uprzejmie proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

   1. Na jakim etapie są rozmowy pomiędzy zainteresowanymi stronami?

   2. Jakie rozwiązanie planowane jest do przyjęcia?

   Czy brane jest pod uwagę wykorzystanie rozwiązań tzw. małej interoperacyjności zastosowanych w Umowie między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową (umowa polsko-niemiecka), podpisanej w dniu 12 listopada 2012 r. w Berlinie przez ministrów transportu obu państw?

   3. Na jakich warunkach możliwe będzie ponowne uruchomienie przystanków do obsługi podróżnych na linii nr 333 i 343 granica państwa - Głuchołazy - granica państwa w Głuchołazach przy ul. Powstańców Śląskich oraz w Pokrzywnej?

   4. Czy jest możliwość uruchomienia i dofinansowania w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 (obowiązującego od 14 grudnia 2014 r.) połączeń międzynarodowych weekendowych w relacji Wrocław - Mikulovice - Wrocław przez Brzeg, Nysę, Głuchołazy realizowanych autobusem szynowym? Czy i jakie działania zostały w tym kierunku podjęte?

   Z poważaniem

   Poseł Janina Okrągły

   Warszawa, dnia 6 maja 2014 r.