Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 20 lutego br. powołany został Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Otyłości. W jego skład wchodzi obecnie 28 parlamentarzystów.

   Otyłość jest nie tylko problemem zdrowotnym, ale ze względu na to, że w ostatnich latach liczba osób otyłych we wszystkich krajach UE i rozwiniętych krajach świata systematycznie i coraz szybciej rośnie, stała się problemem społecznym i ekonomicznym. To problem tak ważny, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła epidemię otyłości. Skutki zdrowotne otyłości to przewlekłe choroby układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca, udary oraz choroby nowotworowe. Otyłość powoduje również negatywne skutki w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie osób dotkniętych tym problemem poprzez obniżoną samoocenę, stany lękowe, depresję, małą wydajność w pracy, często brak tolerancji ze strony otoczenia.

   Główną przyczyną otyłości są zmiany w stylu życia. Mała aktywność fizyczna i sposób odżywiania, nadmierne spożycie - a więc zaburzenia równowagi między spożyciem a wydatkowaniem energii. Problem ten, coraz bardziej narastający w krajach rozwiniętych, został dostrzeżony zarówno przez WHO, jak i Komisję Europejską.

   WHO w 2004 r. ogłosiła strategię dotyczącą diety, aktywności fizycznej i zdrowia. W 2006 r. Polska podpisała Europejską Kartę Przeciwdziałania Otyłości, w której sformułowane są zalecenia dla władz publicznych w zakresie podjęcia działań w walce z epidemią otyłości w następujących zakresach: polityki edukacyjnej, polityki zdrowotnej, polityki transportowej i urbanistycznej, polityki audiowizualnej i medialnej, polityki fiskalnej, polityki społecznej.

   Badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że u 62% mężczyzn i 50% kobiet w wieku 20-74 lat stwierdzono nadwagę lub otyłość (45% mężczyzn i 30% kobiet ma nadwagę, a 17% mężczyzn i 15% kobiet jest otyłych). W tym aspekcie dokonano także oceny aktywności fizycznej Polaków. Tylko 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia formy aktywności fizycznej niezbędne dla potrzeb fizjologicznych organizmu (wg danych Instytutu Żywności i Żywienia). W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Czy i jakie obecnie obowiązujące dokumenty ukierunkowują prace ministerstwa w zakresie walki z epidemią otyłości?

   2. Czy ministerstwo podpisało jakiekolwiek porozumienia z innymi podmiotami (w szczególności z innymi ministerstwami), których celem byłoby wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania otyłości?

   3. Jakie programy dożywiania czy promocji zdrowego stylu żywienia są prowadzone przez ministerstwo? Na czym polegają te programy i kto jest ich beneficjentem? Ile środków finansowych ministerstwo przeznacza na te programy?

   4. W jaki sposób są monitorowane przedmiotowe projekty? Czy w ramach kontroli tych programów monitorowana jest wartość odżywcza oferowanych produktów?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Rajmund Miller

   oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.