Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana Rajmunda Millera, posła na Sejm RP, oraz grupy posłów dotyczącą prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci z nadwagą i otyłością (znak: SPS-023-25512/14), uprzejmie informuję.

   Zajęcia pozalekcyjne są formą aktywności szkół, która nie jest określona odrębnymi przepisami. Oferta zajęć pozalekcyjnych powinna opierać się na diagnozie potrzeb uczniów. W szczególności w społecznościach szkolnych, w których otyłość i nadwaga wśród uczniów stanowią znaczny problem, szkoła powinna uwzględnić to zjawisko w realizowanych działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Według danych systemu informacji oświatowej zebranych na dzień 30 września 2013 r., w roku szkolnym 2012/2013 z zajęć pozalekcyjnych turystyczno-krajoznawczych korzystało 86 238 uczniów, a z pozalekcyjnych zajęć sportowych - 722 153 uczniów.

   Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi potrzebę ciągłego podejmowania działań zwiększających aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Dlatego rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez ministra edukacji narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu (RSR). W sposób szczególny zwraca się uwagę na zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach WF i na innych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i poza szkołą, jak również na uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, jaką podejmujemy w ciągu dnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca również nauczycieli wychowania fizycznego, by stali się aktywnymi animatorami życia szkolnego, oraz stara się również zwrócić uwagę na rolę rodziny w kształtowaniu nawyków zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

   W celu realizacji powyższych działań Ośrodek Rozwoju Edukacji zaplanował akcję ˝Ćwiczyć każdy może˝, skierowaną do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. W ramach tego działania szkoły i przedszkola mogły deklarować przystąpienie do RSR i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. Akcja ma na celu nie tylko aktywizację szkół i uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, ale także zachęcenie dzieci i młodzieży do regularnego wysiłku fizycznego w czasie wolnym od nauki. W ramach akcji określono dziewięć obszarów, w których szkoły i placówki systemu oświaty mogą podejmować działania, m.in. pozalekcyjne zajęcia sportowe, aktywność w gronie rodziny, aktywny wypoczynek. Do akcji ˝Ćwiczyć każdy może˝ przystąpiło 4436 szkół i przedszkoli.

   Zajęcia sportowe i turystyczno-krajoznawcze organizowane są także przez placówki wychowania pozaszkolnego, do zadań których należy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. Są to pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogrody jordanowskie, pozaszkolne placówki specjalistyczne. Według danych SIO zebranych na dzień 30 września 2013 r. wymienione placówki (publiczne i niepubliczne) zorganizowały 7969 form zajęć sportowych (stałych i okresowych), w których uczestniczyło 264 145 dzieci i młodzieży, oraz 1768 form zajęć turystyczno-krajoznawczych (stałych i okresowych), w których brało udział 30 544 uczniów.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Tadeusz Sławecki

   Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r.