Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej oraz grupy posłów, nr SPS-023-25462/14, z dnia 25 marca 2014 r. dotyczącą interpretacji zasad stosowanych w Ministerstwie Skarbu Państwa wobec rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa uprzejmie informuję, co następuje.

   Artykuł 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) ustanawia zakaz zasiadania w zarządach, radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych spółek prawa handlowego dla osób, które podlegają przepisom ustawy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy zakaz ten nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 6-10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego. Osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.

   Wyjątkiem od ogólnego zakazu zasiadania w zarządach, radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych spółek prawa handlowego objęte są następujące kategorie osób wskazane w art. 2 pkt 1, 2, 6-10 ww. ustawy:

   - pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska kierownicze:

   - dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych,

   - dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu rejonowego i jego zastępcy oraz głównego księgowego w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej,

   - kierownika urzędu i jego zastępcy w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

   - pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym z wyżej wymienionymi stanowiskami;

   - wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbnicy gmin, sekretarze gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

   - członkowie zarządów powiatów, skarbnicy powiatów, sekretarze powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty;

   - członkowie zarządów województw, skarbnicy województw, sekretarze województw, kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;

   - pracownicy banków państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz skarbnika;

   - pracownicy przedsiębiorstw państwowych zajmujący stanowiska: dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego;

   - pracownicy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu;

   - pracownicy agencji państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy lub stanowiska równorzędne.

   Ministerstwo Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (...) dopuszcza zgłoszenie jako reprezentanta Skarbu Państwa osoby pełniącej funkcje wymienione w art. 2 pkt 1, 2, 6-10 do dwóch rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa posiada większościowy udział. W takim przypadku osoby zasiadające w dwóch radach nadzorczych pobierają wynagrodzenie z tego tytułu w obu spółkach.

   Ministerstwo Skarbu Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (...) dopuszcza również zgłoszenie do rady nadzorczej spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa jako reprezentanta Skarbu Państwa osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

   - pełni funkcje wymienione w art. 2 pkt 1, 2, 6-10 ww. ustawy,

   - pozostaje członkiem rady nadzorczej innej spółki zgłoszonym przez państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Paweł Tamborski

   Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r.