Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Do mojego biura poselskiego zwróciła się z prośbą o złożenie interpelacji poselskiej pani H. N.-C. W prośbie przedstawiła swoją sytuację, podając także w otrzymanym piśmie stan faktyczny w tej sprawie.

   Pani H. N.-C. jest magistrem inżynierem budownictwa, której została zlecona umowa o pracę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Królowej Jadwigi 2-4. Zlecona praca, jak twierdzi pani H. N.-C., została wykonana w okresie około 6 miesięcy, tym samym powódka miała otrzymać wynagrodzenie w wysokości 2982,00 zł.

   Z racji tego iż, wspólnota mieszkaniowa w Katowicach przy ul. Królowej Jadwigi 2-4 uchylała się od wypłacenia należytego wynagrodzenia pani H. N.-C. wystąpiła z pozwem o zapłatę do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Sąd I instancji wydał wyrok, w całości uznając roszczenia pani N.-C. za słuszne i zasadne.

   Po wydaniu wyroku strona pozwana złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Katowicach. W konsekwencji sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt IV Cz 527/11, zmieniła wyrok sądu I instancji, co spowodowało, że z powódki zrobiono dłużnika na kwotę 750 zł, którą pani N.-C. ma zapłacić prawnikowi strony pozwanej. Powódka twierdzi także, że pani sędzia nie zapewniła jej należytej reprezentacji podczas tej sprawy, co miało znaczący wpływ na przebieg procesu. Z opinii przedstawionej w biurze pani H. N.-C. twierdzi, że postępowanie pani sędzi jest niezasadne.

   Szanowny Panie Ministrze! Zaistniała sytuacja wydaje się irracjonalna, bowiem pani H. N.-C. zamiast otrzymać wynagrodzenie za wykonanie rzetelnej pracy, zostaje ukarana kwotą w wysokości 552,47 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz 180,00 zł kosztów zażalenia (razem ok. 750 zł), pomijając fakt, że to pozwana nie zapłaciła powódce 100 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu. (Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2011 r. sygn. akt I 2 C-upr. 653/10/35, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IV Cz 527/11.)

   Proszę o przeanalizowanie sprawy, która wydaje się być bardzo zaskakująca.

   Szanowny Panie Ministrze! Ze względu na powyższe zwracam się do Pana z zapytaniami:

   1. Dlaczego po wniesieniu odwołania został wydany tak diametralnie inny wyrok, który spowodował, że z osoby poszkodowanej pani H. N.-C. stała się dłużnikiem?

   2. Na jakiej podstawie prawnej zostaje wydany taki wyrok?

   3. Jakie kroki zostaną podjęte w przedstawionej powyżej sprawie?

   Poseł Grzegorz Tobiszowski

   Ruda Śląska, dnia 28 maja 2013 r.